Građani i firme koji su i dalje bez posla sklapaju dogovore sa bankama na koji način će vraćati kredite. U ovim dogovorima posebno za građane ima mnogo nejasnoća i nesporazuma.

Jedan kreditni dužnik dobio je pismo od banke da odjednom uplati tri mjesečne rate kredita.

- Nije moguće da banka po isteku posebne mjere naplati od klijenta tri rate kredita, osim u slučaju da navedeni način otplate nije dogovorila sa klijentom – izričit je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Važeći akti Agencije upućuju banke i klijente na komunikaciju i uspostavljanje održivih modela naplate potraživanja, odnosno izmirivanje obaveza u narednom periodu.

- U okviru primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definirana osnovnim ugovorom. Prilikom ugovaranja posebnih mjera, banka ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade koje direktno zavise od banke. U toku trajanja moratorija, banka ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja – pojašnjava naš sagovornik.

U vezi s procjenom uvećanja rate kredita nakon isteka moratorija, rata će zavisiti od ugovorenog načina otplate kreditnih obaveza između klijenta i banke.

- Izmjena načina otplate nije moguća bez saglasnosti svih učesnika. Banke ugovaraju odgodu plaćanja kreditnih obaveza da klijentima odobre moratorij ili posebnu mjeru prilikom koje će se definisati novi uvjeti otplate kreditnih obaveza i za koje će se sačiniti novi ugovor, koji će važiti do izmirenja kredita. U praksi kod banaka prisutni su različiti slučajevi koji podrazumijevaju ili produženje anuitetnog plana za period za koji je odobren moratorij ili linearno raspoređivanje kroz mjesečne anuitete na način da bude prihvatljivo za klijente. Vjerovatno će za najveći broj klijenata biti primjeren model da se navedene obaveze linearno rasporede kroz mjesečne anuitete, ali banke mogu dogovoriti i neke druge modalitete u slučaju da smatraju da su primjerenije za klijente – kaže Mahmuzić.

Direktor Agencije za bankarstvo ističe da će dio klijenata trpiti trajne ekonomske posljedice pandemije, što će imati efekte na mogućnosti naplate i kvalitetu aktive banaka. Vjeruje da će banke imati aktivan pristup i kod traženja načina da se za takve klijente nađu odgovarajući modeli oporavaka.

I pored moratorija na vraćanje kredita i produžavanja takvog stanja banke će preživjeti i profitirati.

- Na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH banke su zaključno sa 30. junom 2020. godine iskazale pozitivan finansijski rezultat, ali koji je za 42 posto manji u odnosi na isti period 2019. godine – zaključuje Jasmin Mahmuzić.