Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

1. Sva tužilaštva u BiH, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom, ostvaruju svoju Ustavom i zakonima predviđenu ulogu,  uz predviđene mjere zaštite zaposlenih i građana, postupajući prema odluci VSTV-a BiH u pogledu organizacije i prioriteta rada tužilaštava.

2. Pored već navedenih prioriteta procesuiranja krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, sva tužilaštva u BiH prate i pratiće, sa pojačanom pažnjom, sve javne nabavke koje se realizuju za vrijeme pandemije te će u slučaju postojanja osnova sumnje na izvršenje koruptivnih krivičnih djela korištenjem ove situacije, procesuirati sva odgovorna lica za koja postoji osnov sumnje za izvršenje ovih krivičnih djela.

3. Tužilaštva se za vrijeme vanrednih okolnosti suočavaju sa problemom izbjegavanja vršenja obdukcija od obducenata, koji izbjegavanje pravdaju rizikom i nepostojanjem odgovarajućih zaštitno-tehničkih uslova za vršenje obdukcija. Zbog toga pozivamo nadležne organe izvršnih vlasti svih nivoa u BiH za hitno osiguravanje zaštitno-tehničkih uvjeta kojim bi bilo omogućeno vršenje obdukcija za vrijeme trajanja pandemije, s obzirom da se radi o istražnoj radnji koja ne trpi odlaganje te koja protekom vremena zbog procesa propadanja leša može biti dovedena u pitanje, saopćio je VSTV.