open-navfaktor-logo
search
Senat mimo zakona
Odložen postupak poništenja doktorata prof. dr. Izetbegović: Šta je sud naveo u svom širem obrazloženju
Općinski sud u Sarajevu danas je usvojio prijedlog određivanja privremene mjere osiguranja u slučaju poništavanja doktorata prof. dr. Sebije Izetbegović.
24.04.2023. u 17:13
get url
text

Senat je ranije donio odluku i ovlastio rektora Univerziteta u Sarajevu Rifeta Škrijelja da provede postupak poništenja doktorata. Rješenje Općinskog suda u Sarajevu sada odlaže tu odluku.

Umanjiti ili izbjeći odgovornost

- S obzirom na činjenicu da je zaključkom Senata od 13. aprila 2023. godine data saglasnost rektoru da izvrši Upravnu mjeru utvrđenu rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 3. aprila 2023. jasno je da će preduzimanjem radnji od strane rektora Univerziteta u Sarajevu predlagateljici biti na nezakonit način ugroženo njeno pravo. Protivnik predlagatelja svjestan je nezakonitosti vlastitog postupanja i upravo iz tog razloga pokušava, kroz usvajanje zaključka Senata umanjiti ili izbjeći odgovornost za nezakonito postupanje - navedeno je u širem obrazloženju Rješenja Općinskog suda u Sarajevu.

VEZANI TEKST - Sud donio rješenje kojim se odlaže postupak poništenja doktorata prof. dr. Sebije Izetbegović

Bitno je dalje naglasiti kako predmetni Zaključak, kako Sud dalje navodi, "do dana podnošenja prijedloga nije uručen predlagateljici te da isti ne sadrži pouku o pravnom lijeku, iako se istim odlučuje o pravima predlagateljice, odnosno iako je članom 61. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju KS propisano da su: Odluke Senata iz njegove nadležnosti konačne, a protiv istih se može pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

U kontekstu naprijed navedenog proizilazi da će rektor Univerziteta u Sarajevu, pozivom na predmetni zaključak Senata Univerziteta od 13. aprila 2023. pristupiti provođenju radnji i aktivnosti koje će za rezultat imati nanošenje štete predlagateljici, a koje radnje se nikako ne mogu smatrati radnjama kojima se izvršava rješenje prosvjetne inspekcije jer predmetno rješenje i nije postalo izvršno i kako takvo se i ne može na zakonit način izvršavati.

Takve radnje mogu predstavljati isključivo aktivnosti kojima se izvršava nezakonit zaključak Senata Univerzitet, a ne rješenje prosvjetne inspekcije".

Vjerovatnost prava predlagateljice ogleda se:

U odnosu na prvi zakonski uvjet koji se odnosi na vjerovatnost potraživanja ili pravo iz činjeničnog osnova i dostavljenih dokaza, jasno proizlazi da je predlagateljica ispunila ovaj uvjet. Naime, kako to proizilazi iz činjeničnog osnova i predloženih dokaza uz prijedlog mjereosiguranja, cjelokupan postupak, koji je prethodio donošenju pobijanog Zaključka protivnika predlagatelja, je nezakonit iz sljedećih razloga:

1. Zaključak je donesen iako Rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Isnpektorat prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 3. aprila 2023. nije postalo konačno i izvršno s obzirom da je zaključak:

a) donesen prije isteka roka za žalbu, odnosno u toku trajanja žalbenog roka,

b) da je protiv zaključka predlagateljica blagovremeno izjavila žalbu i da još uvijek nije doneseno rješen je o podnesenoj žalbi.

2. Isti je donesen iako je Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 4. redovnoj sjednici donijelo Zaključak kojim se upućuje zahtjev Rektoru Univerziteta u Sarajevu za izjavljivanje žalbe na Rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Inspektorat prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 3. aprila 2023.

3. Rješenje prosvjetne inspekcije i zaključak Senata su doneseni iako nisu postojale elementarne zakonske pretpostavke za donošenje odluke kako je to utvrđeno rješenjem prosvjetne inspekcije. Rješenje inspekcije je suprotno člana 55. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH i važećem Statutu Univerziteta u Sarajevu

4. Naime, član 55. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH propisuje da "nakon što su dodijeljeni, akademski stepen ili diploma mogu se opozvati samo u posebnim okolnostima datim u pravilima sadržanim u Statutu visokoškolske ustanove na takvu odluku može se podnijeti žalba pred nadležnim sudom.

Član 169. Statuta Univerziteta u Sarajevu propisuje da će se uvjeti, način i postupak dodjele diploma, uvjeti oduzimanja i poništavanja diploma, kao i drugarelevatna pitanja za diplome detaljnije regulisati općim aktom Univerziteta koji donosi Senat.

Senat Univerziteta u Sarajevu nikada nije donio opći aktkojim reguliše pomenute postupke, tako da je predmetni postupak proveden bez uporišta u zakonskim i statutarnim procedurama.

Šta je bila obaveza Senata Univerziteta u Sarajevu

S obzirom na to da ne postoji opći akt Univerziteta kojim je regulisano pitanje procedure oduzimanja doktorata, to je i Zaključak protivnika predlagatelja nezakonit.

Naime, Senat Univerziteta bio je u obavezi da prije usvajanja predmetnog Zaključka donese opći akt kojim se uređuje predmetno pitanje.

5. Predmetni Zaključak protivnika predlagatelja ne sadrži pouku o pravnom lijeku, suprotno članu 61. stav 3. Zakona o visokom obrazivanju KS čime protivnik predlagatelja dodatno otežava položaj predlagateljice i istopj onemogućava zaštitu prava, navodi se dalje u širem obrazloženju Općinskog suda u Sarajevu.

VEZANI TEKST - Inspekcija naredila UNSA da prof. dr. Sebiji Izetbegović poništi diplomu doktora medicinskih nauka

Nadalje, predlagatelj osiguranja će u skladu sa članom 280. ZPP-a podnijeti tužbu protiv protivnika osiguranja u roku od 30 dana od dana odluke nadležnog suda o sudskoj mjeri osiguranja i dostaviti dokaz o podnošenju tužbe, a gdje će se tužbeni zahtjev predlagatelja osiguranja suštinski odnositi na zahtjev da se štete protiv pritivnika osiguranja za štetu koja je nastala kao posljedica nezakonitog Zaključka i drugih potencijalnih šteta koje mogu proizaći iz postupka protivnika osiguranjai zahtjev za naknadu troškova ovog postupka i postupka koji predstoji - navodi se u širem obrazloženju Općinskog suda u Sarajevu.

Podsjetimo, Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Rješenjem od 3. aprila 2023. godine, naredio je Univerzitetu u Sarajevu da u vezi sa stjecanjem diplome doktora medicinskih nauka prof. dr. Sebije Izetbegović primijeni član 77. stav I i II Zakona o visokom obrazovanju KS.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.