open-navfaktor-logo
search
Uvodi se imovina
Vijeće ministara BiH usvojilo izmjene i dopune Zakona o VSTV-u
Vijeće ministara BiH je većinom glasova i uz određene korekcije, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH, koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH za razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.
23.06.2021. u 20:26
get url
text
Vijeće minstara BiH

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcionisanje pravosuđa i VSTS-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Prijedlog zakona zasnovan je na principima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

U osnovna pitanja koja su uređena u ovom prijedlogu zakona, a koja zahtijevaju hitno usvajanje, spada sljedeće: sukob interesa članova VSTS-a, izvještaji o imovini sudija i tužilaca, što uključuje i same članove VSTV-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Sekretarijata VSTV-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi s disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija i tužilaca.

Između ostalog, uvodi se obaveza sudija i tužilaca, odnosno članova VSTV-a da se izjasne, tj. izvijeste o svojoj imovini i interesima. Izvještaj o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Evrope zahtijeva da bude "uspostavljena s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu". Također, propisuju se vremenski rokovi za podnošenje ovih izvještaja, koji će biti uvršteni u novouspostavljeni registar izvještaja, dostupni javnosti i podložni provjerama. U tu svrhu se uspostavlja Jedinica za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH te propisuju prekršaji u vezi s izvještajima o imovini i interesima.

Predloženim izmjenama i dopunama propisuje se da se za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon isteka mandata članovi VSTV-a ne mogu prijavljivati niti biti birani na upražnjene pozicije u pravosuđu, uključujući mjesta u ustavnim sudovima entiteta, poziciju rukovodećeg državnog službenika u Kancelariji disciplinskog tužioca i Sekretarijatu Vijeća. Nadalje se preciziraju slučajevi prestanka mandata članova VSTV-a, utvrđuju situacije prema kojima se članovi VSTV-a razrješavaju dužnosti kao i postupak razrješenja, definišu situacije koje predstavljaju sukob interesa članova VSTS-a, utvrđuje da u postupku glasanja član VSTV-a ne može biti suzdržan, te se utvrđuje pravni lijek protiv odluka VSTV-a o imenovanju.

Pored navedenog, definiše se odgovornost za disciplinski prekršaj, utvrđuju disciplinski prekršaji za sudije i tužioce, zastarijevanje pokretanja disciplinskog postupka, definiše se zabrana vršenja nespojivih dužnosti za sudije i tužioce, propisuje koje dodatne aktivnosti sudije i tužioci mogu obavljati, ograničenja u pogledu prihoda na osnovu dodatnih aktivnosti te se utvrđuju slučajevi u kojima sudije i tužioci mogu zatražiti mišljenja VSTV-a o tome da li je njihova aktivnost spojiva sa njihovim dužnostima.

U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, Parlamentarna skupština BiH trebala bi donijeti zakon o VSTV-u BiH koji će biti usklađen sa standardima EU, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.