VEZANI TEKST - Odložen postupak poništenja doktorata prof. dr. Izetbegović: Šta je sud naveo u svom širem obrazloženju

- Općinski sud u Sarajevu je 19. aprila 2023. godine donio Rješenje broj 65 0 P 1030604 23 Mo kojim se usvaja prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja pa se određuje privremena mjera kojom se odlaže izvršenje Zaključka protivnika predlagatelja, odnosno Senata Univerziteta u Sarajevu broj 01-8-2/23 od 13.04.2023. godine, i zabranjuje protivniku da preduzima radnje i druge aktivnosti na izvršavanju naprijed navedenog Zaključka, sve do pravomoćnog okončanja parničnog postupka koji će biti pokrenut od strane Predlagatelja osiguranja u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sudskoj mjeri osiguranja. Ova privremena mjera je na snazi i važi od dana njenog donošenja, sve do naredne odluke suda o mjeri osiguranja - započeli su te pojasnili: 

- Dakle, kako to proizilazi iz same odluke suda, rektor Univerziteta u Sarajevu ima obavezu da odloži bilo kakvo postupanje u odnosu na sam postupak poništenja doktorske diplome prof. dr. Sebije Izetbegović.

Kako dodaju, izjava Škrijelja koja je danas objavljena u medijima sadrži nekolicinu netačnih navoda.

- Prije svega, ističemo da je rektor Univerziteta upoznat sa sadržajem odluke suda kako putem javnosti, tako i od advokatskog tima Izetbegović, istu je komentarisao i obavijestio javnost da će po njoj postupiti, te su neosnovani navodi da je može u potpunosti zanemariti - naveli su oni.

Njihovo pojašnjenje prenosimo u cijelosti:

- Pored navedenog, a kako je to i sam rektor Škrijelj potvrdio, tačno je da se advokatski tim ranije obratio rektoru sa zahtjevom za učešće u postupku. Rektor Univerziteta je 20. aprila, dakle dan nakon donošenja odluke suda, dostavio advokatskom timu akt kojim dozvoljava učešće u postupku i istovremeno ostavlja rok od 3 (tri) dana za izjašnjenje i dostavljanje dokaza.

VEZANI TEKST - Politički rat koji se prelio na UNSA: Rektor Škrijelj prkosi jednoglasnom stavu profesora Medicinskog fakulteta

Naglašavamo da je rektor predmetni akt advokatskom timu dostavio, putem kurira, pred kraj radnog vremena, pri tom svjestan da je 21. aprila neradi dan, a zbog vjerskog praznika – Bajrama. Istog dana, advokatski tim Izetbegović, je direktnim putem rektoru Univerziteta dostavio dopis kojim rektoru skreće pažnju da je ostavljeni rok prekratak, uz Zahtjev za produženje roka, kao i činjenicu da se nisu stekli zakonski uslovi za provođenje postupka. Istovremeno, rektoru Univerziteta je dostavljen i Zahtjev za pristup informacijama, kojim se od rektora zahtjeva da u cilju osiguranja potpune zakonitosti postupka, dostavi advokatskom timu informaciju o internim aktima (pravilnicima, procedurama, i drugim općim aktima) na osnovu kojih će se provesti predmetni postupak, kao i Zapisnik Senata sa 35. vanredne sjednice, a sve iz razloga što rektor Univerziteta ima zakonsku obavezu da stranku u postupku detaljno upozna sa samim postupkom i omogući joj potpunu zaštitu njenih prava i pravnih interesa u istom.

Nisu tačni navodi rektora Univerziteta da je jučer isticao rok za postupanje po Rješenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. Naime, kako je to i sud konstatovao u svojoj odluci, posljednji dan žalbenog roka na Rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove bio je 13. april. Imajući u vidu činjenicu da je advokatski tim Sebije Izetbegović 10. aprila uputio žalbu na rješenje Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove, o kojoj nadležni organi do danas nisu donijeli konačnu i pravosnažnu odluku, te rok od 15 dana nije ni počeo teći.

O podnesenoj žalbi i zahtjevu za priznanje svojstva stranke u postupku smo blagovremeno upoznali i rektora Univerziteta i sve članove Senata Univerziteta, što je u cijelosti zanemareno. Dakle, čak i da sud nije donio odluku kojom određuje privremenu mjere zabrana izvršenja Zaključka Senata, rektor Univerziteta nije mogao potpisati rješenje o poništenju doktorata Izetbegović.

Nadalje, nisu tačni navodi rektora Univerziteta da advokatski tim Izetbegović nije izvršio dostavu Izjašnjenja u ostavljenom roku od 3 (tri) dana. Ovim putem informišemo javnost da je advokatski tim Izetbegović 24. aprila putem preporučene pošiljke, dostavio rektoru Univerziteta Izjašnjenje, kojim je zahtjevao od rektora da, s obzirom na činjenicu da je sud donio odluku kojom se rektoru zabranjuje poduzimanje bilo kakvih aktivnosti, prekine odnosno obustavi predmetni postupak, sve do pravosnažnog okončanja sudskog postupka.

Posebno naglašavamo da odluka suda, kojom je usvojena privremena mjera i zabranjeno rektoru poduzimanje bilo kakvih aktivnosti u postupku poništenja doktorata, važi od momenta njenog donošenja, odnosno 19. aprila, a ne od momenta uručenja strankama, kako je to rektor Univerziteta pogrešno protumačio u njegovom obraćanju.

Ovim putem, kako kažu, upozoravaju rektora Univerziteta da su sve aktivnosti poduzete od strane Univerziteta u Sarajevu od 19. aprila nezakonite i za sobom provlače odgovornost.

VEZANI TEKST - Senka Nožica: Škrijelj treba da štiti interes svih profesora, ne da isključuje nekoga kako mu pada na pamet

- U konačnici, želimo naglasiti da smo iznenađeni ovakvim postupanjem rektora Univerziteta u Sarajevu, te je očigledno da je ovaj postupak već odavno poprimio i drugu dimenziju, koja nije isključivo pravna. Rektor Univerziteta u Sarajevu je dosadašnjim postupanjem i provođenjem nezakonitih postupaka provodio pravno nasilje nad samim postupkom i pravima naše klijentice dok je posljednjim aktivnostima, kojima se ne poštuju i grbo krše odluke nadležnih sudova, prešao u fazu pravne anarhije. Koristimo priliku da ovim putem pozovemo rektora Univerziteta u Sarajevu da, odmah i bez odlaganja, poništi vlastito rješenje i obustavi sve nezakonite aktivnosti, kojima se dodatno ugrožavaju prava naše klijentice, ali i integritet Univerziteta u Sarajevu - navodi pravni tim.

Naglasili su kako Rješenje rektora kojim se "navodno poništava" doktorska diploma Sebije Izetbegović nije dostavljeno advokatskom timu, te im nije poznat sadržaj iste.

- U svakom slučaju, uzimajući u obzir odluku Općinskog suda u Sarajevu, rektor Univerziteta mora odmah i bez odlaganja obustaviti sve aktivnosti, uključujući i dostavljanje samog Rješenja, a sve kako bi spriječio dodatne negativne posljedice. Advokatski tim Sebije Izetbegović najavljuje je kako će u pogledu nezakonito poduzetih aktivnosti rektora Univerziteta pokrenuti odgovarajuće postupke kojim se traži utvrđivanje odgovornosti - zaključuju u saopćenju.