Nakon toga BiH je trebala uputiti svog oficira za vezu u sjedište EUROPOL-a u Hagu te u BiH formirati kontakt tačku preko koje će EUROPOL kontaktirati s BiH. Nažalost, još nema ni tačke, a ni oficira.

Do danas "strane" se nisu usaglasile gdje će biti kontakt tačka, u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH ili Ministarstvu sigurnosti BiH.

Nedeljko Jović, zamjenik ministra sigurnosti, iskoristio je trenutnu situaciju, odnosno još upražnjeno ministarsko mjesto nakon što je Fahrudin Radončić podnio ostavku, te donio instrukciju da kontakt tačka bude u Ministarstvu.

Preciznije, oprema bi trebala biti preseljena iz DKPT-a, s čim se ne slažu direktor Mirsad Vilić, kao ni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara. Svaki iz svojih razloga.

Čampara je nedavno povukao svoj potpisa sa Sporazuma o uspostavljanju zajedničke kontakt tačke iz 2018. godine.

- Ovaj sporazum nikada nisu potpisali ministri unutrašnjih poslova ni policijski komesari iz kantona sa hrvatskom većinom, i to se nigdje ne spominje. Sporazum se zbog toga ne može smatrati zaključenim i ministar, sve i da je potpisan, ne može sam donijeti instrukciju o pitanjima od važnosti za sprovođenje bez saglasnosti nadležnih organa – naveo je Čampara.

On smatra da je najpraktičnije i najlogičnije da kontakt tačka bude smještena u Direkciju, s obzirom na to da tamo već godinama postoji oprema i potrebni resursi.

Za Vilića je ova instrukcija također neprihvatljiva. Stava je da Direkcija kao jedan od nadležnih organa definisanim aneksom sporazuma nije učestvovala niti u jednom segmentu izrade instrukcije niti je dala saglasnost na nju.

On podsjeća da od jula 2012. godine u Direkciji funkcioniše Odsjek za saradnju sa Europolom, te smatra da Vijeće ministara treba donijeti zaključak da je Direkcija centralna kontakt tačka, kako je i predviđeno zakonskim propisima u BiH.

Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela iz 2008. godine uspostavljena je Direkcija, kao upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti BiH s operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

DKPT u okviru koje se nalazi Sektor za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, predstavlja jedinstvenu tačku za razmjenu informacija na strateškom i operativnom nivou u sklopu provođenja međunarodnih istraga. 

Ostvaruje međunarodnu policijsku saradnju, pri čemu osigurava, provodi i unapređuje saradnju domaćih policijskih, sudskih i drugih tijela sa srodnim tijelima zemalja svijeta, primjenjujući najbolje prakse. Saradnja se ostvaruje sa INTERPOL-om, EUROPOL-om, SELEC-om i drugim međunarodnim tijelima, u skladu sa potpisanim ugovorima.

Za razliku od Čampare i Vilića, u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a smatraju da kontakt tačka ne može i ne treba da bude u DKPT-u.

Slijepo se drže Operativnog sporazuma iz 2016. godine, i insistiraju da kontakt tačka bude na adresi Trg Bosne i Hercegovine 1, kao što je i naznačeno u ovom sporazumu, iako se samo radi o adresi na kojoj je smješteno Ministarstvo sigurnosti BiH, a ne tačnoj lokaciji.