Kako kaže prof. dr. Sandra Vegar Zubović, direktorica dijagnostičkih disciplina, na Klinici za radiologiju sada su dva MR aparata.

- Radom u dvije smjene, pet dana u sedmici, uspijevamo poboljšati zdravstvenu zaštitu bolesnika i to prioritetno  ležećih, a potom i ambulantnih pacijenata.  Svakodnevno  se susrećemo  sa terminima hitnih MR pregleda gdje je specijalista radiolog dužan, a na osnovu svih nalaza koje pacijent dostavi, procijeniti nivo  hitnosti i dati adekvatan termin pregleda - navodi Vegar Zubović.

Ističe da prioritet u pronalaženju vanrednih termina imaju pacijenti sa sumnjom na malignu bolest, razvoj metastatske bolesti, pedijatrijski pacijenti i bolesnici koji se pripremaju za operativni  zahvat.

- Naši vrijedni inžinjeri medicinske radiologije i medicinske sestre dolaze i prije osam sati na posao i ostaju iza 20:30 h da bi završili dnevni posao. Lista dnevnog  rada na MR odjeljenju je oko 50 pacijenata. Sa postojećim MR aparatima možemo liste zahtjeva kontrolisati tako što se termini za preglede dodjeljuju od strane specijalista radiologa, a na osnovu uputne  dijagnoze sa uputnice kao i nalaza specijalista koje pacijent dostavi - pojašnjava Vegar Zubović.

Novi 160 slojni CT aparat koji je instaliran početkom sepembra ove godine namijenjen je svim vrstama CT pregleda u  kratkom vremenu i uz skraćeno vrijeme izlaganja jonizirajućem  zračenju. 

- Radi  se o  veoma brzom, preciznom  aparatu koji  je u odnosu  na ostale poboljšan dodatnom  opremom koja pruža radiologu  jasan pregled slike kako  urednog, tako i patološkog nalaza. Njegovim instaliranjem u mogućnosti  smo napraviti  veći broj  pregleda na dnevnom  nivou i svrstavamo  se u klinike koje "proizvode" najveći broj  nalaza u  BiH. Klinika za radiologiju  u uslovima redovnog  rada uradi  do 100  CT pregleda.  Svakodnevno  se radi na dodjeljivanju  izvanrednih  termina za CT preglede. Najveći broj  zahtjeva se odnosi na  CT koronarografije, jer zahvaljujući ovakom  CT  aparatu, broj  invazivnih i visoko  rizičnih pretraga se  drastično smanjuje. Klinika za radiologiju  zajedno  sa punktovima uradi  oko 600 pregleda u  toku 24 sata.

Da je poboljšana i  druga dijagnostička oblast govori  u prilog objedinjavanje  laboratorijske djelatnosti  u sklopu O.J. Klinička  biohemija  sa imunologijom.

Za ambulantne  pacijente koji  svakodnevno  dolaze na  vađenje  krvi  u prostorije  prizemlja DIP-a, omogućeno je unošenje  podataka iz zdravstvenih knjižica u SAP sistem i sigurnu  pohranu podataka, rješavanje ili oslobađanje od participacije i vađenje  krvi  vrlo  dostupnim u  kratkom vremenskom  periodu.

Laboratorijska dijagnostika počinje sa vađenjem  krvi u 7.30 sati.  U ponedjeljak 5. novembra 2018. godine evidentirano je 488 ambulantnih  pacijenata do  10h. Pored radiološke i biohemijsko-imunološke dijelatnosti u  dijagnostiku  spadaju  i patohistološka, citološka i  citogenetska dijagnostika. Na  dnevnoj  osnovi  ukupan  broj  dijagnostičkih pretraga 5.11.2018. godine je  12503 laboratorijska, 595 radiološka , 89 patohistološka,  citološka, citogenetska i 1904 mikrobiološka.

Prema riječima prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, ova disciplina u KCUS-u stalno napreduje i unapređuje svoj rad.

- Planirali smo nabavku  digitalnog  mamografskog  aparata, a u  cilju  poboljšanja  dijagnostike  dojke i  skrining-a. Namjeravamo kupiti još jedan MR aparat jačine 3 Tesla, formiranje  tima za rano otkrivanje moždanog  udara i  uvođenje mehaničke  trombektomije.  Kao i u protekle dvije i po godine  i u budućnosti  radit ćemo  na  poboljšanju  zdravstvene usluge, na  skraćenju  puta pacijenta kroz zravstveni sistem i edukaciji medicinskog osoblja. Dolazak  pacijenata u bolnicu  u  teškim  oblicima  hroničnih bolesti  ili završnim stadijima malignih bolesti nam je  pokazatelj  skromne  zdravstvene  prosvjećenosti na čijem poboljšanju  ćemo raditi u budućnosti - rekla je prof. dr. Sebija Izetbegović.