- Bosna i Hercegovina po Ustavu BiH nema svoju imovinu, nego imovina pripada entitetima, osim ako su se u određenom slučaju o tome usaglasili entiteti.

Ustav BiH ni u jednom dijelu ne daju izričito pravo BiH, niti daje nadležnost bilo kom organu BiH da kroz zakonodavnu ili drugu normativnu aktivnost reguliše imovinska prava na poljoprivrednom zemljištu - navodi se u saopćenju ovog resora Vlade RS-a.

Iz odredbi Ustava RS, koje su ustavni osnov za donošenje navedenog zakona, jasno proizilazi, kako dodaju, da taj bh. entitet ima nadležnost za donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno ima nadležnost da reguliše sva pitanja koja su od značaja za poljoprivredno zemljište, kao dobro od opšteg interesa, pa i pitanje svojine na poljoprivrednom zemljištu.

- Osim toga, Ustavni sud BiH je odlukama u tri predmeta iz marta i aprila 2017. i oktobra 2018. godine potvrdio da poljoprivredno zemljište, kao dobro od općeg interesa, nije bilo predmet privatizacije i da je vlasništvo RS-a. Naime, Ustavni sud BiH je u navedenim predmetima potvrdio odluke Okružnog suda i Vrhovnog suda RS-a "kojima je utvrđeno da poljoprivrednim zemljištem, kao i zemljišnoknjižnim evidencijama i drugim javnim registrima upisano kao državno vlasništvo, upravlja i raspolaže RS, odnosno da se radi o nekretninama koje su stvarno i faktičko vlasništvo RS-a sa 1/1 dijela" - tvrdi se u saopćenju entitetskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.