Područja, lokacije, za koje je FHMZ izdao upozorenje su Hercegovina, zapad, jugozapad i lokalno centralni dijelovi Bosne. Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje je od danas u 12 sati do 19. januara u 12 sati.

Kako se navodi u upozorenju, prognozirana akumulirana količina padavina na zapadu i jugozapadu Bosne 80-120 litara po metru kvadratnom. Jug i zapad Hercegovine 100-150 litara. Na sjeveru i istoku Hercegovine 150-250 litara. Dijelovi centralne Bosne 70-120 litara.

- Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode - sve su ovo preporuke i mjere FHMZ-a. 

Zbog najavljenih poplava Agencija za vodno područje rijeke Save u periodu od 17. do 20. januara prognozira porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH. Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH te na slivu Fojničke rijeke. U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

- gornjeg dijela sliva rijeke Drine,
- sliva rijeke Željeznice,
- slivova Korane i Gline u BiH,
- gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te
- slivova rijeke Une i Sane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde, Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica. - Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra - saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.