Zatečeni smo apelom premijera Federacije BiH Fadila Novalića da: "Vlada Unsko-sanskog kantona dio od četiri miliona KM doznačenih od Vlade FBiH hitno učini operativnim i uplati na račun Grada Bihaća i da taj bude u mogućnosti da barem ublaži stanje na Vučjaku dok ovaj problem ne riješe nadležni sa državnog nivoa", navodi se u reagiranju Mustafe Ružnića, premijera USK, a nakon jučerašnje izjave Novalića. 

VEZANI TEKSTBihać nije dobio ni marke: Gdje su četiri miliona KM koje je FBiH dala USK za migrante?

-Radi se o sredstvima sa pozicije Tekući grantovi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine ( Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija, donesenoj na osnovu Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godine, na 183 sjednici Vlade Federacije, Službene novine Federacije BiH od 28.6.2019) gdje su sredstva u iznosu od četiri miliona KM finansijske pomoći Unsko-sanskom kantonu utvrđena za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u Unsko-sanskom kantonu, na osnovu Zaključka Parlamenta FBiH. Vlada FBiH pri utvrđivanju kriterija raspodjele ovih grant sredstava nije dodijelila sredstva Gradu Bihaću, nego strogo namijenila sredstva za ustavne nadležnosti Kantona - oblasti zdravstva i sigurnosti .

Kako se grantovi, koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski usmjeravaju odlukom Vlade, ministri unutrašnjih poslova i zdravstva, kao predstavnici resora koji su aktuelni nositelji tereta migrantske krize, predložili su, a Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila, raspored sredstava u iznosu od 2,5 miliona za oblast zdravstva te 1,5 milion za provedbu poboljšanja humanitarno-sigurnosne situacije uz zaduženje Ministarstva finansija da, prije utroška sredstava, pribavi saglasnost Federalnog ministarstva finansija na Plan utroška utvrđen navedenom odlukom. Inače, Vlada Unsko-sanskog kantona, iz vlastitih je sredstava pomogla Grad Bihać sa nizom projekata uključujući i finansijska sredstva za namjenu osiguranja uvjeta za stavljanje u funkciju kampa Vučjak.

Vjerujem da uvaženi premijer Novalić nije imao namjeru da nas uputi na nenamjensko trošenje sredstava jer bi to za posljedicu imalo krivičnu odgovornost.

Ipak, raduje nas najava premijera Novalića da će problem Vučjaka riješiti nadležni sa državnog nivoa. To i jest apel i zahtjev Unsko-sanskog kantona unazad godinu dana i zbog čega termin za razgovor sa premijerom Federacije BiH, o rješavanju migrantske krize na ovom području, čekamo od 22. marta ove godine.

Apeli neće pomoći nikom. Na primjer, nisu pomogli ni Unsko-sanskom kantonu u traženju da se kontroliše priliv migranata talgo vozom linijom Sarajevo- Bihać, koji ste najavili kao privredni bum ali smo, umjesto privrednog procvata i kontrole, dobili i drugu liniju Tuzla- Bihać i federalno javno poduzeće Željeznice FBiH, je tako, u ovoj godini, sudjelovalo u prevoženju skoro 19 000 ilegalnih migranata u federalni Kanton broj 1, sve unatoč našim apelima da se time direktno ugrožava zdravstvena i sigurnosna situacija u ovom dijelu Federacije BiH.

Vlada USK već drugu godinu sama nosi teret migracija. Za USK migranti nisu meta za potkusurivanje niti predmet političkih igranki, kako to očito jesu za federalnog premijera. Federalni premijer nikad nije došao na prostor USK da se upozna sa životom migranata, nije obišao niti jedan migrantski centar, nije upitao kako se snalazi MUP USK čiji policajci danonoćno rade, u kakvim uvjetima rade zdravstveni radnici i volonteri Crvenog križa niti kako žive građani Unsko-sanskog kantona - naveo je premijer USK Mustafa Ružnić.