Radovi će se izvoditi na pravcima za Rezervoar Bjelave i Rezervoar Crni vrh. S obzirom na kompleksnost radova i nemogućnosti da se izvede rekonstrukcija za sva tri pravca, rekonstrukcija za pravac prema Rezervoaru Podhrastovi radit će se kasnije, kazali su nam u Vodovodu i kanalizaciji Sarajevo.

Pumpna stanica Centar je važan tehnološki objekat u sistemu vodosnabdijevanja, sa kojeg se vrši pumpanje i transport vode u tri pravca i to ka Rezervoaru Podhrastovi, Rezervoaru Bjelave i Rezervoaru Crni Vrh. Radovi će obuhvatiti zamjenu starih pumpnih agregata, te instaliranje novih. Postojeći pumpni agregati su stari i dotrajali, te je predviđena njihova zamjena sa osam novih pumpnih agregata sa ukupnom instalisanom snagom 960kW.

Izvođač radova je konzorcij firmi Unioninvest holding Sarajevo i Deling Tuzla, koji planiraju ove radove završiti u srijedu u večernjim satima.

- Zbog navedenih radova, u srijedu može doći do prekida vodosnabdijevanja u naseljima Kovači (Stari grad) i Mejtaš, te u ulicama: Mehmeda Handžića, Logavina, Safvet bega Bašagića, Sagrdžije, Očaktanum, Karpuzova, Čemerlina, Kečina, Glođina, Čadordžina, Adžemovića, Dalmatinska, Mehmeda Spahe, Josipa Štadlera, Nikole Kašikovića, Muse Ćazima Ćatića, Pehlivanuša i Buka - poručili su iz Vodovoda i kanalizacije.