Naveo je kako je Udruženje uradilo sve što je bilo u njegovoj moći, računajući i sastanak održan 16. juna sa u Federalnom ministarstvu zdravstva sa predstavnicima kliničkih centara iz Sarajeva i Tuzle te Centra za transplantacijsku medicinu pri ovom ministarstvu, kada im je, kako je kazao, obećano da će u narednih 30 dana početi sa transplantacijom.

VEZANI TEKST - Umrla još jedna osoba čekajući transplantaciju bubrega; Žuljević: Da li će i ko će nositi na duši te ljude?!

Odgovore smo zatražili u Federalnom ministarstvu zdravstva. 

Kazali su nam kako je pandemija COVID-19 u jednom periodu paralizirala programe transplantacije, ali da su zdravstvene ustanove i u takvim uvjetima radile redovne kontrolne preglede transplantiranih pacijenata, pacijenata kandidata za transplantaciju koji su već prijavljeni na liste čekanja za presađivanje organa, kao i obradu i prijave na liste čekanja novih kandidata za presađivanje organa.

Porodice ne pristaju na darivanje organa 

- Federalno ministarstvo zdravstva je u cilju stvaranja uvjeta za siguran nastavak programa transplantacije donijelo Smjernice o postupanju u transplantacijskoj medicini – COVID 19, koje su 18. juna prošle godine dostavljene svim zdravstvenim ustanovama uključenim u program transplantacije u Federaciji BiH. Ministarstvo je u više navrata, u periodima povoljnije epidemiološke situacije, od menadžmenta UKC Tuzla i KCU Sarajevo tražilo stručno mišljenje o mogućnosti nastavka programa transplantacije u Federaciji BiH, te zaprimilo očitovanja u kojim se navodi da ne postoje smetnje za provedbu programa transplantacije, kako kadaverične, tako i žive rodbinske transplantacije bubrega, naravno uz poštivanje najviših mjera zaštite u vezi s COVID-19 infekcijom, te ovisno o aktualnoj epidemiološkoj situaciji - kažu iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Međutim, kako dodaju, pogoršanje epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, koje je nastupilo tokom juna i jula prošle godine, a zatim u periodu oktobra 2020. do aprila ove godine, kada su aktivnosti u sektoru zdravstva primarno bile usmjerene na tretman i zbrinjavanje Covid-pacijenata, a zdravstvene ustanove uključene u program transplantacije u Federaciji BiH radile u otežanim uvjetima i izmijenjenom režimu rada, s velikim brojem oboljelih zdravstvenih radnika kao i zdravstvenih radnika u izolaciji (što je podrazumijevalo i preraspodjelu kadra i raspoloživih kapaciteta), u velikoj mjeri je ograničilo mogućnosti za sigurnu provedbu programa transplantacije, kao i primjenu navedenih Smjernica.

Iz Ministarstva navode kako je na stastanku održanom polovinom juna menadžment i voditelji transplantacijskih timova UKC Tuzla iskazali punu spremnost za sudjelovanje u programu kadaverične transplantacije, te istaknuli da trenutno ne postoje smetnje za ponovno pokretanje programa transplantacije bubrega od živih darivatelja, i to u najskorijem vremenskom periodu, odnosno u narednih mjesec.

- U prilog navedenom govori i činjenica da je 14. juna u UKC Tuzla, u skladu s medicinskim kriterijima, proveden postupak utvrđivanje moždane smrti, nakon čega nije dobijen pristanak porodice za darivanje organa i tkiva. Također, pristanak porodice nije dobijen ni u februaru kada je postupak utvrđivanje moždane smrti proveden u SKB Mostar – istakli su iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Prema njihovim riječima, Centar za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva je u stalnom kontaktu sa zdravstvenim profesionalcima uključenim u program transplantacije, te da su prema njihovim saznanjima, u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH u toku aktivnosti na pokretanju programa transplantacije u Federaciji BiH, kako kadaverične, tako i žive rodbinske transplantacije bubrega.

Žuljević je istakao kako su pandemiju iskoristili predstavnici bolnica u inozemstvu, vrbujući, kako on kaže, "ljekare po kliničkim centrima, koji daju odobrenje za transplantacije u inozemstvu."

- Ti ljudi skupljaju novce kako bi se tamo transplantirali, a mi ovdje imamo neisokorištenih dva i po miliona KM na računu u Fondu solidarnosti. Smatram da je to čisti kriminal – naglasio je Žuljević.

Postupak upućivanja na liječenje

U Federalnom ministarstvu zdravstva kažu kako se postupak za upućivanje na liječenje - transplantaciju u inozemstvu, pokreće na prijedlog univerzitetske kliničke zdravstvene ustanove koji se, kako dalje navode, dostavlja Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

- Upućivanje pacijenata na liječenje vrši se na osnovu izdate saglasnosti od strane nadležne komisije, imenovane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, a na osnovu prethodno dostavljenog prijedloga univerzitetske - kliničke bolnice – dodaju u Ministarstvu.

Navode kako su u 2020. godini, od strane nadležnih komisija, odobrena četiri prijedloga za upućivanje pacijenata na transplantaciju bubrega, kao i deset prijedloga za transplantaciju jetre u inozemstvo, i to u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, Italiji i Turskoj.

- Način i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u inozemstvo regulisan je odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja na liječenje u inozemstvo. Liječenje u inozemstvu - transplantacija se provodi u zdravstvenim ustanovama u inozemstvu s kojima je Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja zaključio ugovore, odnosno u zdravstvenim ustanovama s kojima BiH ima zaključene međudržavne ugovore o socijalnom osiguranju koji predviđaju mogućnost upućivanja osiguranika jedne države na liječenje u drugu državu – stoji u odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva.