Inspektori su utvrdili da postoje određene nepravilnosti, koje se prije svega odnose na sazivanje sjednice Senata kao i dostavljanje odgovarajućih materijala za tačke dnevnog reda, te na propuštanje pribavljanja prethodnog mišljenja generalnog sekretara UNSA na prijedlog odluka koje su usvojene na toj sjednici.

- Postupajući inspektor će zbog počinjenog prekršaja iz člana 126. stav 2 Zakona o visokom obrazovanju djelovati izdavanjem prekršajnog naloga za Univerzitet u Sarajevu u iznosu od 5.000 KM, odgovorno lice Univerziteta u Sarajevu (rektor Rifat Škrijelj, op. a.) u iznosu od 1.000 KM i generalnog sekretara Univerziteta u Sarajevu (Kenan Filipović, op. a.) u iznosu od 5.000 KM – navodi se u obavijesti o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

Dodaje se kako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je u postupku sazivanja i održavanja 14. elektronske sjednice Senata UNSA došlo do kršenja odredbi Poslovnika o radu Senata.

Prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje je cijenio činjenicu da se konkurs za izbor rektora UNSA prema članu 132. Zakona o visokom obrazovanju objavljuje najranije četiri, a najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata rektora na dužnosti. Osim toga, cijenjeno je i da postoji objektivna opasnost da bi izricanje upravne mjere subjektu nadzora da ponovi postupak sazivanja sjednice Senata na kojoj bi se donijele odluke koje su već usvojene na 14. elektronskoj sjednici koja je održana 1. juna, objektivno moglo imati za posljedicu da provođenje konkursne procedure ne bi moglo biti okončano u zakonskom roku, što bi neminovno dovelo do kršenja Zakona o viskom obrazovanju i Statuta UNSA.

- U tom smislu postupajući inspektor u svom postupanju ne može izricati mjere koje nisu provodive u roku i na način kako je to propisano Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno radnje čije izvršenje bi moglo dovesti do kršenja zakonskih i podzakonskih propisa – ističe se.

Postupajući inspektor cijenio je i to da je akademskim kalendarom predviđen kolektivni godišnji odmor za zaposlenike UNSA koji bi se provodio u vremenskom periodu u kojem bi trebalo provesti konkursnu proceduru, a što bi objektivno moglo utjecati i na redovno održavanje sjednica Senata UNSA u čijoj nadležnosti je provođenje konkursne procedure.

- Postupajući inspektor je stava da sam postupak sazivanja i održavanja izborne djednice na kojoj će se glasati o izboru rektora UNSA za mandatni period 2020.-2024. godine predstavlja samostalnu pravnu cjelinu, da se ista provodi nakon okončanja roka za predaju prijava na objavljeni konkurs te da imenovanje komisije za provođenje procedure izbora rektora ne određuje krajnji ishod postupka – stoji u obavijesti.

Inspektor se, kako se navodi, vodio i potrebom osiguranja redovnog funkcionisanja UNSA kao javne ustanove čijim redovnim radom se osigurava i štiti širi društveni interes u oblasti visokog obrazovanja.

- Postupajući inspektor je stava da su ispunjeni svi uslovi da se u skladu sa Zakonom o inspekcijama KS izrekne blaža upravna mjera koja je povoljnija za subjekta nadzora, a kojom se postiže cilj i svrha inspekcijskog nadzora, pri čemu se odgovorno lice subjekta nadzora ne amnestira odgovornosti za pričinjene nepravilnosti, odnosno u konkretnom slučaju inspektor će djelovati preventivnom upravnom mjerom – zaključeno je.