Najviše novca namijenjeno je projektima lokalnih zajednica u BiH za stambeno zbrinjavanje Roma, u ukupnom iznosu 983.351,56 KM.

Za obrazovanje Roma grant sredstva u ukupnom iznosu od 48.000 KM dobilo je osam projekata koje su kandidirala udruženja i organizacije u ovoj oblasti.

Sredstva za zapošljavanje Roma i njihovu zdravstvenu zaštitu u iznosu 902.000 KM dodijeljena su na osnovu zaključenih memoranduma o razumijevanju s nadležnim zavodima za zapošljavanje i zdravstvenu zaštitu, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Za podršku 10 projekata jedinica lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom dodijeljena su sredstva u iznosu 99.475 KM. S 38.290 KM granta podržani su projekti pet organizacija osoba sa invaliditetom, a sa 130.000 KM 17 projekata udruženja nacionalnih manjina.

Sredstva u ukupnom iznosu od 40.000 KM namijenjena su podršci pet projekata udruženja porodica nestalih osoba u BiH, dok je sa 50.000 KM podržano sedam projekata organizacija za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u BiH.

Za aktivnosti prema iseljeništvu grantom ukupno vrijednim 10.000 KM podržana su dva projekta, a  sa ukupno 60.000 KM podržana su četiri projekta nevladinih organizacija uključenih u zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Neutrošena sredstva iz ovog granta su 44.883,44 KM.

Grant sufinansiranje sportskih manifestacija

Vijeće ministara BiH u drugom krugu glasanja donijelo je Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2020. godinu.

Grant Ministarstva civilnih poslova vrijedan 1.342.000,00 KM namijenjen je sufinansiranju sportskih manifestacija, od čega je 600.000 KM izdvojeno za Olimpijski i Paraolimpijski komitet BiH, Specijalnu olimpijadu u BiH, sportske saveze, odnosno sportske saveze osoba sa invaliditetom registrirane na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

Također, 400.000 KM namijenjeno je sportskim klubovima, koji organiziraju međunarodne sportske manifestacije ili učestvuju na njima, a 342.000 KM za infrastrukturne radove na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportskih aktivnosti, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.