open-navfaktor-logo
search
Zahtjev Kluba SDA
Konakovićeva diploma: Ovo je kompletna lista pitanja na koje Inspekcija treba dati odgovor
Klub zastupnika SDA u Skupštini Kantona Sarajevo uputio je Zahtjev za provođenje usmjerenog inspekcijskog nadzora na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa studiranjem Elmedina Konakovića na tom fakultetu. 
15.06.2022. u 09:52
get url
text

- Svim zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo dostavljen je e-mail u kojem se ukazuje na ozbiljne neregularnosti u postupku sticanja diplome zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića. Radi provjere tačnosti iznesenih navoda, zaštite digniteta Skupštine Kantona Sarajevo i njenih zastupnika, kao i jačanja povjerenja građana i šire javnosti u transparentnost rada javnih ustanova, zahtijevamo da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat prosvjetne inspekcije provede detaljan, usmjereni inspekcijski nadzor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu na okolnosti sticanja diplome Elmedina Konakovića - navode iz SDA Kantona Sarajevo.

VEZANI TEKST - Zastupnici SDA podnijeli zahtjev za inspekcijsku kontrolu na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja

U nastavku objavljujemo u cijelosti zahtjev Kluba SDA prema Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove koji traži da se inspekcija posebno ispita sljedeće: 

- okolnost sticanja diplome nakon završetka dvogodišnjeg studija;

- okolnost sticanja diplome Bakalaureat-Menadžer u sportu (nakon završetka trogodišnjeg ciklusa studija po bolonjskom sistemu studija koji se vrednuje sa 180 ECTS kredita),

- okolnost sticanje diplome Magistra menadžementa u sportu (nakon završetka dvogodišnjeg drugog ciklusa studija po bolonjskom sistemu studija koji se vrednuje sa 120 ECTS kredita).

Tražimo da se usmjerenim inspekcijskim pregledom utvrde i razjasne sve relevantne okolnosti u vezi sa naprijed navedenim i da se prosvjetna inspekcija, jasno i precizno, zvanično odredi da li je gdin. Elmedin Konaković ispunjavao sve uslove, prema tada važećim propisima u oblasti visokog obrazovanja, internima aktima Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta sporta i tjelesnog dogoja u Sarajevu, za sticanje diplome dvogdišnjeg studija, diplome prvog ciklusa studija (180 ECTS kredita) i diplome drugog ciklusa studija (120 ECTS kredita).

Posebno tražimo da se jasno i precizno razjasne sljedeće okolnosti:

VEZANI TEKST - Misterija Konakovićeve diplome: Fali li mu ispita u indexu, jesu li neki predmeti upisivani duplo?

1. Da li je i kada Elmedin Konaković upisao dvogodišnji studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, kada je objavljen konkurs za upis studenata, kada je predao prijavu na konkurs za upis i u kojem statusu je uspisan na studij?

2. Da li je Elmedin Konaković, kada i koje zvanje stekao na dvogodišnjem predbolonjskom studiju? O kojem studiju se precizno radi (koji smjer, odsjek, studijski program)?

3. Koliko ispita je prema Nastavnom planu i programu dvogodišnjeg studija Elemedin Konaković bio obavezan položiti na dvogodišnjem studiju, koji su to nastavni predmeti (navesti precizno pojedinačno nastavne predmete po semestrima i godinama), kada su ispiti položeni i kada je tačno za svaki  od položenih ispita Studentskoj službi Fakulteta zvanično dostavljena prijava za polaganje ispita (kada je protokolisana)?

4. Kada je Elemdin Konaković diplomirao na dvogodišnjem studiju i koje zvanje je stekao?

5. Da li je vršeno usklađivanje Nastavnog plana i programa za studente dvogodišnjeg studija sa Nastavnim planomom i programom prvog ciklusa studija (180 ECTS kredita) i da li je na te izmjene (usklađivanje) pribavljena saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu. Tražimo da utvrdite kada je Nastavno-naučno vijeće Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja donijelo odluku o usklađivanju (izmjenama i dopunama) Nastavnog plana i programa i kada je Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku kojom se daje saglasnost na izmjene i dopune (usklađivanje) Nastavnog plana i programa.

VEZANI TEKST - Zastupnici u Skupštini KS dobili mail u kojem se osporava validnost diplome Elmedina Konakovića

6. Da li je Senat Univerziteta u Sarajevu dao saglasnost na odluku kojom se utvrđuje dinamika otklanjanja razlika u Nastavnom planu i programu Smjera za školovanje trenera i kadrova u sportu (odluka broj. 02-6061-08 od 13.11.2008.godine i odluka broj. 01-6036/08 od 13.11.2008.godine koje su navedene u zapisniku inspekcije od 08.10.2019. godine).

7.  Koji organ Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je donio odluku odluka broj. 02-6061-08 od 13.11.2008.godine i odluku broj. 01-6036/08 od 13.11.2008.godine?

8.  U zapisniku inspekcije broj: UP-1-14-12-38-18349/19-12/02-004 od 08.10.2019. godine konstatovano je postojanje zapisnika sa odbrane diplomskog rada br. 02-1119/08 od 05.03.2008. godine na osnovu kojeg je utvrđeno da je Elmedin Konaković odbranio diplomski rad na FASTO-u na smjeru za školovanje trenera i kadrova za sport. Ako se radi o dvogodišnjem studiju, tražimo da se inspekcija odredi kako je moguće da Elmedin Konaković u tom priodu istovremeno polaže ispite sa prvog ciklusa studija (ako još nije diplomirao na dvogodišenjem studiju) ili ako se radi o diplomiranju na prvom ciklusu studija, kako je moguće da se polaže diplomski/završni rad prije položenih svih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom prvog ciklusa studija? Iz istog zapisnika prosvjetne inspekcije jasno proizilazi da su ispiti na prvom ciklusu studija polagani prije i nakon 05.03.2008. godine.

9. Da li je Nastavnim planom i programom dvogodišenjeg studija bilo predviđeno polaganje diplomskog/završnog rada i ako jeste kada je Elmedin Konaković prijavio polaganje istog i kada je ispit položen?

10. Da li je diplomski rad/završni rad polagan komisijski i ako jeste ko su bili članovi Komisije, ko je i kada imenovao komisiju?

Kada je u pitanju prvi ciklus studija tražimo da prosvjetna inspekcija jasno i precizno provjeri i utvrdi sljedeće:

VEZANI TEKST - Ured za borbu protiv korupcije pokrenuo postupak provjere Konakovićeve diplome

1. Kada je Elmedin Konaković aplicirao za upis na prvi ciklus studija, kada je precizno upisan, koje studijske godine, kada je njegova prijava protokolisana odnosno zvanično zavedena i zaprimljena na protokolu Fakulteta? Prema konkursu za upis studenata koji je objavljen 23.06.2006. godine upis studenata u prvu godinu studija vršio se u periodu od 4. do 15 septembra 2006. godine, dok su prijave na konkurs mogle biti dostavljene u periodu od 23.06. 2006. godine do 07.07.2006. godine.

2. U kojem statusu je Elmedin Konaković upisan u prvu godinu prvog ciklusa studija (redovni, vanredni, DL-studij)?

3.  Da li je za upis u prvu godinu studija na prvom ciklusu u akademskoj 2006/2007.godini kao uvjet bio propisan položen prijemni ispit i ako jeste, kada je isti održan i da li je i kada Elmedin Konaković polagao prijemni ispit te da li je isti uspješno položio?

4. Po kojem Nastavnom planu i programu je Elmedin Konaković pohađao bolonjski studij u trajanju od tri godine (prvi ciklus studija), kada je usvojen taj Nastavni plan i program (na osnovu koje odluke Nastavno naučnog vijeća i Senata Univerziteta u Sarajevu) i koliko ispita je prema tom Nastavnom planu i programu student bio obavezan položiti da bi stekao pravo na dodjelu zvanja. Tražimo da precizno navedete nastavne predmete po semestrima i godinama studija, kao i da navedete sa koliko ECTS kredita je svaki pojedinačni nastavni predmet vrednovan i da li je Elmedin Konaković položio sve predviđene ispite?

5. Kada su Nastavno-naučno vijeće i Senat Univerziteta u Sarajevu usvojili Nastavni plan i program prvog ciklusa studija, da li su vršene njegove izmjene i dopune i da li je Senat Univeziteta u Sarajevu dao saglasnost na izmjene i dopune? Tražimo da precizno navedete odluke Nastavno-naučnog vijeća i Senata o prvobitnom usvajanju Nastavnog plana i programa, kao i njegovim nakandnim izmjenama i dopunama.

6. Kada je počeo (kojeg datuma) da se izvodi nastavni proces akademske 2006/2007. godine i kada su upisani studenti imali pravo početi polagati ispite za svaki semestar i svaku akademsku godinu?

7. Kada je Elmedin Konaković izvršio ovjeru prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog semestara, odnosno kada je izvršio ovjeru prve, druge i treće studijske godine u sklopu prvog ciklusa studija i koliko je ostvario ECTS kredita u vrijeme ovjere svakog semestara odnosno studijske godine?

VEZANI TEKST - Konaković bez konkretnih odgovora o diplomi, Faktor prihvata ponudu da snimi njegov dosije

8.  Kojeg datuma je Elmedin Konaković izvršio prijavu ispita koje je polagao na prvom ciklusu studija? Tražimo da se utvrdi datum prijave i polaganja za svaki pojedinačni ispit, svaki semstar i svaku akademsku godinu.

9. Da li su Elmedinu Konakoviću tokom prvog ciklusa studija po bolonjskm sistemu studija priznavani kao položeni ispiti sa prethodno završenog dvogodišnjeg studija i ukoliko jesu koji su to ispiti. Sa koliko ECTS kredita su vrednovani ti ispiti prema dvogodišnjem Nastavnom planu i programu (ako su uopšte bili kreditirani) i sa koliko kredita su, nakon ekvivalencije, vrednovani u sklopu prvog ciklusa bolonjskog studija?

10.  Ako su u sklopu prvog ciklusa studija priznavani ranije položeni ispiti sa dvogodišnjeg studija, tražimo da se utvrdi da li je postojao zakonski osnov ili intreni propis Univerziteta u Sarajevu ili Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja koji je omogućavao ekvivalenciju/priznavanje ispita između predbolonjskog i bolonjskog sistema studija. Na osnovu kojih zakonskih ili internih akata je vršena ekvivalencija ispita? Tražimo da se prosvjetna inspekcija eksplicitno i jasno odredi o zakonitosti takvog priznavanja ispita, odnosno da naznači koja norma/odredba i kojeg propisa je omogućavala provođenje ekvivalencije ispita?

11.  Ako je izvršena ekvivalencija ispita, tražimo da se utvrdi po koje postupku, na osnovu kojih odluka i uz sudjelovanje kojih organa Fakulteta je izvršena evkivalencija.

S obzirom da je Okvirni Zakon o visokom obrazovanju u BiH iz 2007. godine propisao samo mogućnost ekvivalencije predbolonjskih sa bolonjskim zvanjima i to u skladu sa statutom visokoškolske ustanove, tražimo da se utvrdi da li je i od kada takva zakonska mogućnost implementirana Statutom Univerziteta u Sarajevu, tj. kada je statut UNSA preciznije uredio ovu mogućnost. Također, tada važeći kantonalni Zakon o visokom obrazovanju je propisao identičnu mogućnost, ali uz uvjet da se ekviavlencija provodi u postupku i pod uslovima predviđenim zakonom i opšim aktom visokoškolske ustanove.

Pregledom propisa na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Sarajevu može se utvrditi da je Univerzitet u Sarajevu tek 2020. godine usvojio Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja, a da je Pravilnik o ekvivalenciji položenih ispita na Univerzitetu u Sarajevu kojim je propisana mogućnost prelaska sa predbolonjskog na bolonjski studij i provođenje ekvivalencije ranije položenih predmeta, usvojio tek 2018. godine. Slijedom navedenog, tražimo da se prosvjetna inspekcija odredi o pravnoj utemeljenosti eventualno izvršenog priznavanja ispita Elmedinu Konakoviću sa dvogodišenjeg studija u sklopu prvog ciklusa studija, s obzirom da u vrijeme priznavanja tih ispita, nisu bili doneseni podzakonski akti koji bi omogućili praktičnu realiziciju zakonske mogućnosti. Kako se postupak ekvivalencije nije mogao sprovoditi nesporednom primjenom Zakona o visokom obrazovanju, nego tek nakon usvajanja podzakonskih akata, tražimo zvaničan stav prosvjetne inspekcije po ovom pitanju.

12.  U zapisniku inspekcije broj: UP-1-14-12-38-18349/19-12/02-004 od 08.10.2019. godine dva puta je navedeno da je imenovani položio jedan te isti ispit/predmet i to "Komunikologija u sportu" i to 18.02.2008. godine i 13.12.2008. godine, što nije moguće. Kako se isti nastavni predmet dva puta prikazuje kao položen, tražimo da se prosvjetna inspekcija odredi da li je to uticalo na ukupan broj ECTS kredita predviđen nastavnim planom i programom, te da li i ova činjenica dodijeljenu diplomu Elmedinu Konakoviću, između svega ostalog, čini nevalidnom?

13.  Tražimo da se prosvjetna inspekcija odredi u vezi sa pravnom vladinošću ispita koji su, prema zapisniku inspekcije od 08.10.2019. godine, položeni izvan termina koji su naznačeni u prijavi ispita (tri ispita). Da li takvi ispiti mogu biti priznati kao validni i po kojem pravnom osnovu? Da li takvo odstupanje predstavlja nepravilnost koja utiče na validnost diplome?

14.  Tražimo da utvrdite i o tome se jasno i precizno odredite, kako je moguće da Elmedin Konaković polaže predmete iz treće godine studija u sklopu prvog ciklusa studija, kada nije položio sve predmete iz prve i druge godine studija? Ističemo da je tada važeći Zakon o visokom obrazovanju eksplicitno propisivao da treću, odnosno četvrtu godinu studija mogu upisati samo studenti koji su položili sve ispite iz dvije prethodne godine studija, odnosno samo studenti koji su ostvarili najmanje 120, odnosno 180 (ECTS) studijskih bodova (ako se radi o drugom ciklusu studija).

Identična odredba sadržana je i u tada vežećim Pravilima studiranja za prvi ciklus studij. Tražimo da se jasno i precizno odredite da li je polaganje ispita iz treće godine studija, prije ispita iz prve dvije godine studija, bilo zakonito i koje su posljedice u slučaju kršenja pomenutih zakonskih odredbi i odredbi Pravila studiranja? Ako prema Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilima studiranja za prvi ciklus studija student nije mogao upisati treću godinu studija prije nego što položi sve ispite iz prve i druge godine studija, tražimo da utvrdite da li je zakonski uopšte moguće da Elmedin Konaković polaže ispite iz treće godine  prije nego položi sve ispite iz prve dvije godine? Ako student nije imao pravo upisati treću godinu studija prije nego što položi ispite iz prve dvije godine, onda je jasno da uopšte nije  ni mogao polagati ispite iz treće godine prije nego položi sve ispite iz prve dvije godine. Tražimo zvaničan, jasan i precizan pravni stav prosvjetne inspekcije.

15.  Da li je prema Nastavnom planu i programu prvog ciklusa studija bilo predviđeno polaganje završnog ispita i ako jeste, tražimo da utvrdite sa koliko ECTS kredita je  vrednovan završni ispit, da li je i kada Elmedin Konaković položio završni ispit i kada je isti prijavio putem Studentske službe Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja?

Kada je u pitanju drugi ciklus studija tražimo da prosvjetna inspekcija provjeri i utvrdi:

1. Kada je Elmedin Konaković zvanično aplicirao za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija, kada je precizno upisan i koje studijske godine je upisan u prvu godinu studija? Kada je objavljen konkurs za upis studenata? U kojim statusima je prema tekstu konkursa bilo moguće upisivanje studenata, kada je prijava na konkurs Elmedina Konakovića protokolisana odnosno zvanično zavedena i zaprimljena na protokolu Fakulteta?

2. Da li je za upis u prvu godinu studija na drugom ciklusu kao uvjet za upis bio propisan položen prijemni ispit i ako jeste, kada je isti održan i da li je i kada Elmedin Konaković polagao prijemni ispit i da li je isti uspješno položio?

3. U kojem statusu je Elmedin Konaković upisan u prvu godinu drugog ciklusa studija (redovni, vanredni, Dl-studij)? U zapisniku inspekcije broj: UP-1-14-12-38-18349/19-12/02-004 od 08.10.2019. godine navedeno je da imenovani upisan u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta, iako se tekstom javnog konkursa koji je objavio Univerzitet u Sarajevu za Fakultet sporta i tjelesnog odgoja uopšte ne predviđa mogućnost upisa redovnih studenata na Smjer Menadžment u sportu.

4. Kada je Fakultet sporta i tjelesnog odgoja usvojio Nastavni plan i program drugog ciklusa studija u trajanju od dvije godine (120 ECTS kredita). Tražimo da se utvrdi kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo odluku kojom se utvrđuje Nastvani plan i program i kada je Senat Univerziteta u Sarajevu donio odluku kojom se daje saglasnost na taj Nastavni plann i program. Takođe, u slučaju izmjena i dopuna Nastavnog plana i programa tražimo da utvrdite kada su Nastavno-naučno vijeće i Senat Univerziteta u Sarajevu o tome donijeli odluku.

5. Kada je zvanično počela studijska 2014/2015. godina i kada su upisani studenti stekli pravo da polažu ispite na svakom semestru i svakoj studijskoj godini?

6. Koje ispite je Elemedin Konaković bio obavezan polagati prema Nastavnom planu i programu, kada je taj Nastavni plan i program usvojen i sa koliko ECTS kredita su predmeti pojedinačno bili vrednovani? Tražimo da precizno navedete nastavne predmete po semestrima i studijskim godinama.

7. Da li je i kada Elmedin Konaković zvanično prijavio svaki pojedinačni ispit (utvrditi datume za svaki pojedinačni ispit) na drugom ciklusu studija?

8. Da li je Elmedinu Konakoviću vršeno priznavanje ranije položenih ispita (sa prvog ciklusa studija ili dvogodišnjeg studija)  na drugom ciklusu studij i ako je ste koji su to predmeti, te po kojem pravnom osnovu je izvršeno priznavanje?

9. Kada je precizno Elmedin Konaković izvršio ovjeru prvog, drugog, trećeg i četvrtog semestara i prve i druge studijske godine u sklopu drugog ciklusa studija i koliko je prilikom ovjera semestara odnosno studijskih godina imao ostvarenih ECTS kredita?

10.  U zapisniku inspekcije broj: UP-1-14-12-38-18349/19-12/02-004 od 08.10.2019. godine navodi se da je prema Nastavnom planu i programu II ciklusa studija neophodno položiti ukupno 19 predmeta. Međutim, u zapisniku se ne navodi 19 predmeta.

11.  Koji predmeti su bili predviđeni Nastavnim planom i programu drugog ciklusa studija i kada je Elmedin Konaković polagao te predmete? Analizom zapisnika može se utvrditi da je u istom navedeno svega 11 položenih ispita u 2014. godini. Šta je sa preostalim predmetima?

12.  Kojeg precizno datuma je Elemedin Konaković izvršio prijavu završnog ispita na drugom ciklusu studija, kada je prijava dostavljena nadležnoj službi, kada je Komisija odobrila temu, kada je Nastavno-naučno vijeće usvojilo Izvještaj komisije i kada je bila odbrana završnog rada, te ko su bili članovi Komisije?

13.  Tražimo da se utvrdi da li je Elmedin Konaković prijavio, izradio i odbranio završni rad-magistarski rad na drugom ciklusu studija u skladu sa Uputstvom za prijavu, izradu i odbranu završnog-magistarskog rada u ovkiru drugog ciklusa bolonjskog studija, a posebno da se provjeri i utvrdi:

-          kada je putem protokola podnio prijavu Nastavno-naučnom vijeću,

-          da li je prijava potpisana od kandidata i mentora,

-          kada je prijavu za odobrenje teme razmatralo Nastavno-naučno vijeće,

-          kada su predloženi i imenovani mentor i članovi komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada,

-          kada je magistarski rad zvanično predat,

-          kada je podnesen zahtjev za ocjenu i odbranu magistarskog rada Nastavno-naučnom vijeću  putem protokola i studentske službe,

-          kada je komisija za ocjenu i odbranu magistarskog rada sačinila i dostavila izvještaj o magistarskom radu,

-          kada je Nastavno-naučno vijeće donijelo konačnu odluku o usvajanju Izvještaja Komisije odnosno prihvatanju završnog rada i donijela odluku o zakazivanju odbrane,

-          kada je zakazana i objavljena javna odbrana magistarskog rada na web stranici Fakulteta,

-          kada je održana odbrana magistarskog rada i da li je uspješno provedena.

Tražimo da Inspektorat prosvjetne inspekcije, cijeneći društvenu osjetljivost i značaj uspostave zakonitosti i transparentnosti u javnom sektoru, ovu prijavu uzme prioritetno u rad, a posebno da uvaži zakonski rok za postupanje i dostavljanje obavještenja o provedenom inspekcijskom nadzoru (član 30 zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo). Dijelimo uvjerenje da je inspekcijski nadzor moguće izvšiti u predviđenom roku, posebno kada se ima u vidu da je na neke od okolnosti prosvjetna inspekcija već vršila nadzor. Tražimo da nas o utvrđenom činjeničnom stanju informišete u što kraćem roku.

Istovremeno, podnosimo zahtjev da nam, uz obavijest o izvršenom inspekcijskom pregledu i utvrđenom stanju u toku provođenja inspekcijskog nadzora, u skladu sa čl. 4. i 11. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH“ broj: 32/01 i 48/11) dostavite zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu i kopiju dokumentacije na osnovu koje će se razjasniti i provjeriti navodi iz ove prijave.  

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.