open-navfaktor-logo
search
Objavili analizu
Ured za borbu protiv korupcije o sukobu interesa između Forte i firme njegovog oca: Da postoji federalni zakon...
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo izvršio je Analizu prijave navodnih nepravilnosti u postupku finansiranja plaća poslovnog subjekta Energogas d.o.o. Sarajevo u 2020. i 2021. godini.
25.07.2022. u 14:50
get url
text

Analizu, koju potpisuje šef Ureda Erduan Kafedžić, u nastavku možete pročitati u cijelosti: 

"Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) zaprimio je 07.07.2022. godine, prijavu o navodnim nepravilnostima u vezi sa postupkom odobravanja i isplate budžetskih sredstava od strane Vlade Kantona Sarajevo, za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće Energogasu d.o.o., koji je u vlasništvu Forto Izeta.

U prijavi se navodi da je Vlada Kantona Sarajevo tokom 2021. godine, u dva navrata, uplatila preko 20.000,00 KM Energogasu d.o.o., na ime finansiranja minimalne plaće radnika tokom trajanja kovid pandemije, a da pri tome navedena firma nije imala pad prihoda, što je bio jedan od uslova za dodjelu sredstava.

Dana 07.07.2022. godine, premijer Kantona Sarajevo dostavio je Uredu Zahtjev za ispitivanje navoda iz medija u vezi sa postojanjem sukoba interesa radi dodjele sredstava Energogasu d.o.o., te poduzimanju adekvatnih mjera u konkretnom slučaju.

VEZANI TEKST - Forto o aferi "Tata": To što je novčane poticaje Vlade KS dobila firma mog oca vjerujem da nije sukob interesa

U cilju poduzimanja aktivnosti iz nadležnosti i djelokruga rada Ureda, a u svrhu provjere navoda iz zaprimljene prijave Ured je, u dva navrata, dopisima br: 20-04-230-1176/22 od 07.07.2022. godine i 20-04-230-1192/22 od 08.07.2022. godine, zatražio od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostavljanje sljedeće dokumentacije:

- Kopiju Odluke o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, kao i kopiju pripadajuće Liste/i poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po ovom javnom pozivu,

- Kopiju Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine,

- Kopiju Javnog poziva za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, te kopiju prijave Energogasa d.o.o. na ovaj javni poziv, sa cjelokupnom priloženom dokumentacijom uz prijavu,

- Kopiju Odluke o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, kao i kopiju pripadajuće Liste/i poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po ovom javnom pozivu,

- Kopiju Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine,

- Kopiju Javnog poziva za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, te kopiju prijave Energogasa d.o.o. na ovaj javni poziv, sa cjelokupnom priloženom dokumentacijom uz prijavu,

- Kopije zapisnika komisija odnosno stručnih lica imenovanih Rješenjem Ministarstva koja su vršila pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova po javnom pozivu za Energogas d.o.o., dostavljenih na Javni poziv za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, i Javni poziv za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine.

VEZANI TEKST - Afera "Tata": Po zakonu koji je i dalje na snazi, Forto jeste u sukobu interesa, ali ga nema ko kazniti!

Od Ministarstva zatražena je i informacija da li su Energogasu d.o.o., od strane Vlade Kantona Sarajevo ili Ministarstva, tokom 2020. i 2021. godine, odobrena i isplaćena druga budžetska sredstva po osnovu prava iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo.

Ured je od Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo zatražio dostavljanje kopije zapisnika sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo na kojoj se razmatrala Odluka o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine i Odluka o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine.

Ministarstvo je 14.07.2022. godine, dostavilo traženu informaciju i dokumentaciju. Dostavljen je i Sporazum o realizaciji aktivnosti u implementaciji srednjoročne mjere M 1.11. – Finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo je 20.07.2022. godine, dostavila tražene kopije zapisnika sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Na osnovu dostavljene informacije i dokumentacije Ured je sačinio predmetnu analizu, čiji je cilj bio da se utvrdi na koji način je vršeno finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) u 2020. i 2021. godini, u pogledu da li su u predmetnom procesu bili prethodno definisani kriteriji (uslovi) na osnovu kojih se vršilo finansiranje, da li je u konkretnom slučaju poslovni subjekt Energogas d.o.o. ispunio propisane kriterije (uslove), da li je bila imenovana komisija koja je vršila ocjenu ispunjavanja uslova prijava dostavljenih na javne pozive ili je to vršeno od strane Vlade Kantona Sarajevo, odnosno da li je i u kojoj mjeri Vlada Kantona Sarajevo, na čijem čelu je premijer, imala uticaj na ovaj proces u smislu favorizovanja određenih lica koji su aplicirali na javne pozive.

Ured konstatuje da je u 2020. i 2021. godini finansirano ukupno 12.467 poslovnih subjekata, i da je za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće u navedenom periodu izdvojeno ukupno 27.975.904,48 KM.

Napominjemo da se ovdje radi o četiri javna poziva koji su bili predmet ove analize.

U nastavku teksta prikazana je analiza informacije i dokumentacije koju je Ured zaprimio iz Ministarstva i Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo po javnim pozivima, odnosno godinama u kojima su isti objavljeni.

U daljem tekstu opisan je proces finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, te su navedeni propisani uslovi u aktu Vlade Kantona Sarajevo i Javnom pozivu Ministarstva za ostvarivanje ovog prava poslovnim subjektima koji su aplicirali na Javni poziv broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine – u daljem tekstu: Uredba ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 49/20) kojom se uređuje način raspisivanja javnog poziva, kriteriji za isplatu i način finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni, odnosno juli 2020. godine, isplata sredstava i pravna zaštita poslovnih subjekata koji apliciraju na javni poziv.

U članu 2. stav (1) Uredbe propisano je da za finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine Ministarstvo raspisuje javni poziv.

Uredba u članu 4. propisuje da pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica imenovana rješenjem Ministarstva, dok u članu 5. Uredbe propisano je da Vlada Kantona Sarajevo donosi odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove, prema listi koja je sastavni dio ove odluke.

Uslovi za ostvarivanje prava na isplatu dijela plaće propisani su u članu 7. stav (1) Uredbe, a odnose se na sljedeće:

a) da poslovni subjekt nije subjekt iz člana 6. ove uredbe, tj. da nije subjekt koji je isključen iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine,

b) da poslovni subjekt ima sjedište u Kantonu Sarajevo, s tim da ovo pravo ne može ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo,

c) da poslovni subjekt sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH u svom sastavu ima poslovne jedinice koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, s tim da ovo pravo može ostvariti samo za ove poslovne jedinice,

d) da u mjesecu junu 2020. godine, odnosno u mjesecu julu 2020. godine, poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava ima pad prometa iz stava (2) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, odnosno poslovni subjekt iz tačke c) ovog stava ima pad prometa iz stava (3) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi:

1) Veći od 30% do 50% ili

2) Veći od 50%.

s tim da se ovaj uslov ne odnosi na poslovne subjekte iz stava (4) ovog člana.

e) da poslovni subjekt do dana objave javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine i

f) da je poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava bez poslovnih jedinica iz tačke b) ovog stava, odnosno da je poslovni subjekt u poslovnim jedinicama iz tačke c) ovog stava, odnosno da je poslovni subjekt iz stava (4) ovog člana, na dan 31.10.2020. godine zadržao najmanje 70% uposlenika u odnosu na broj uposlenika na dan 29.02.2020. godine.

VEZANI TEKST - Tvrdi da je sve regularno: Forto objašnjava kako je firma njegovog oca dobila poticaje Vlade KS

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na isplatu dijela plaće propisan u članu 7. stav (5) Uredbe, je da broj uposlenika za poslovni subjekt iz stava (1) tačka b) ovog člana, za obračun ukupnog iznosa za isplatu za odnosni mjesec je ukupni broj uposlenika ovog subjekta iz kojeg broja uposlenika je isključen broj uposlenika poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2020. godine, odnosno na dan 31.07.2020. godine, kao i da broj uposlenika za poslovni subjekt iz stava (1) tačka c) ovog člana, za obračun ukupnog iznosa za isplatu za odnosni mjesec je ukupni broj uposlenika svih poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2020. godine, odnosno na dan 31.07.2020. godine, shodno navedenom članu, stav (6) Uredbe.

Shodno Uredbi, članu 8., maksimalan dio plaće koji se može isplatiti poslovnom subjektu koji ispunjava sve potrebne uslove za mjesec juni, odnosno mjesec juli 2020. godine, za broj uposlenika može se isplatiti do minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom, kako slijedi:

a) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 30% do 50% u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini,

b) do 100% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 50% u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini.

Vlada Kantona Sarajevo, prema članu 9. Uredbe, će odlukom utvrditi iznose dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) iz člana 8. ove uredbe za mjesec juni, odnosno za mjesec juli 2020. godine.

Obrada prijava i isplata sredstava poslovnim subjektima iz člana 7. tačka b) i c) i člana 7. stav (4) Uredbe, po odluci Vlade Kantona Sarajevo iz člana 5. Uredbe, vrši se u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, o čemu Vlada Kantona Sarajevo zaključuje sporazum sa ovom komorom, shodno članu 12. Uredbe.

Postupajući u skladu sa navedenim članom Uredbe, Vlada Kantona Sarajevo (premijer Kantona Sarajevo) i Privredna komora Kantona Sarajevo (predsjednik Privredne komore) zaključili su Sporazum o realizaciji aktivnosti u implementaciji srednjoročne mjere M.1.11. – Finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, u kojem se regulišu prava i obaveze sporazumnih strana radi realizacije navedenih aktivnosti, a sve radi provođenja aktivnosti po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Shodno navedenom sporazumu, Ministarstvo je bilo obavezno, između ostalog, da sačini i objavi javni poziv, zaprimi i protokoliše prijave po javnom pozivu, pripremi aplikativni softver za obradu pristiglih prijava, obuči radnike Privredne komore za rad na aplikativnom softveru, rješavanje i komuniciranje u vezi dostavljenih podataka od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a vezanih za tražene uslove iz Javnog poziva itd.

Obaveze Privredne komore Kantona Sarajevo, shodno navedenom sporazumu definisane su kroz Fazu I i Fazu II.

Faza I odnosila se na obradu prijava i to: preuzimanje prijava i preuzimanje šifre za pristup aplikativnom softveru od Ministarstva, obrada prijava za isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, a što obuhvata pregled dokumentacije, utvrđivanje ispunjenosti uslova po kriterijima iz Javnog poziva, kao i tačan unos potrebnih podataka u aplikativni softver.

Faza II odnosila se na isplatu finansijskih sredstava, a koja, između ostalog, obuhvata otvaranje namjenskog računa kod poslovne banke, isplata finansijskih sredstava poslovnim subjektima sa Liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, koordinacija sa bankom na poslovima prijenosa sredstava poslovnim subjektima sa navedene liste itd.

U članu 5. ovog sporazuma propisana je naknada Privrednoj komori Kantona Sarajevo za izvršene obaveze iz sporazuma, i to naknada u iznosu od šest konvertibilnih maraka za izvršene obaveze iz Faze I i tri konvertibilne marke za izvršene obaveze iz Faza II, člana 3. predmetnog sporazuma.

Privrednoj komori Kantona Sarajevo dostavljeno je ukupno 4.338 zahtjeva pristiglih na javni poziv i isti su bili predmet obrade od strane ove komore.

Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine, u kojem su pozvani svi poslovni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane u Uredbi da podnesu prijavu za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine. Prijava se podnosi na Obrascu kreiranom od strane Ministarstva, a u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva. Javni poziv objavljen je na internet stranici Ministarstva, 23.12.2020. godine.

U Javnom pozivu, u tački 6., navedeno je da su kriteriji za izbor korisnika sredstava utvrđeni u Uredbi, da pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica imenovana rješenjem Ministarstva.

Ministarstvo je donijelo Rješenje o imenovanju Tima za obradu i kontrolu podataka po prispjelim zahtjevima po Javnom pozivu od 11.12.2020. godine, broj: 07-02-11-49676-2/20 od 30.12.2020. godine, čiji je zadatak bio da izvrši pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova po prispjelim zahtjevima za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, u skladu sa Uredbom i potpisanim Sporazumom.

Tim je bio sastavljen od 13 lica, i to 12 odrađivača, predstavnika Privredne komore Kantona Sarajevo i jednog koordinatora, predstavnika Ministarstva.

Prema informaciji Ministarstva broj: 07-03-04-230-1176/22 od 13.07.2022. godine, obrada pristiglih prijava vršila se putem Aplikativnog softvera/baze za obradu pristiglih prijava po javnom pozivu, koji je kreiran u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, a na osnovu elektronskih podataka dobijenih od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (podaci o broju zaposlenih, podaci o prometu putem fiskalnih uređaja snimljenim na serverima PU, podaci o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda). Obrada pristiglih prijava vršila se putem navedenog softvera, te zbog toga a i zbog velikog broja prijava i hitnosti da se pomogne poslovnim subjektima u pandemiji korona virusa, nije bilo potrebno da komisija za obradu i kontrolu podataka sačinjava zapisnike i izvještaje o radu, a to nisu ni bile obavezne prema rješenjima o imenovanju.

VEZANI TEKST - Ured za borbu protiv korupcije KS provjerava dodjelu sredstava firmi Fortinog oca

U Informaciji Ministarstva navedeno je da, prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, poslovni subjekt Energogas d.o.o. imao je ostvaren ukupan promet u 2019. godini (koji je evidentiran na serverima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine) u iznosu od 1.879.066,13 KM, a prosječan mjesečni promet u iznosu od 156.588,84 KM. Ostvareni promet poslovnog subjekta Energogasa d.o.o. u mjesecu junu 2020. godine, bio je 75.800,67 KM dok je isti u julu 2020. godine, iznosio 92.516,00 KM.

Dalje, u Informaciji Ministarstva navedeno je da se obrada pristiglih prijava vršila putem navedenog softvera, tako da nijedan član Tima za obradu i kontrolu podataka po prispjelim zahtjevima po javnom pozivu nije mogao mijenjati podatke vezane za ispunjavanje uslova o broju zaposlenih, prometu i javnim prihodima niti vršiti obračun pada prometa jer su podaci bili elektronski zaštićeni.

Ured je utvrdio da je Energogas d.o.o. dostavio prijavu na Javni poziv od 11.12.2020. godine, koja je od strane ovlaštenog lica/obrađivača označena kao prijava koja ima pravo učešća po predmetnom javnom pozivu, odnosno da ista ispunjava uslove u pogledu oblasti po KD BiH koju obavlja, po osnovu zaposlenosti i promjeni (padu) prometa.

Iz baze za obradu pristiglih prijava po javnom pozivu (dostavljen printscreen), vidljivo je da je ukupan broj radnika u poslovnom subjektu Energogas d.o.o., u februaru 2020. godine, bio 11 radnika, u oktobru 2020. godine broj radnika bio je 12, dok je na dan 31.07.2020. godine, broj radnika bio 11.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za juni 2020. godine iznosio je -51,59%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o , prema navedenoj bazi (dostavljen printscreen), u mjesecu junu 2020. godine, bio je 11 radnika.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za juli 2020. godine iznosio je -40,92%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 30% do 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o , prema navedenoj (dostavljen printscreen), u mjesecu julu 2020. godine, bio je 11 radnika.

Energogas d.o.o. je na osnovu Uredbe i Odluke o iznosu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, broj: 02-04-4343-13/21 od 18.02.2021. godine, a shodno Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine, ostvario pravo na isplatu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, i to: za mjesec juni 4.466,00 KM, za mjesec juli 2.233,00 KM, što ukupno iznosi 6.699,00 KM po Javnom pozivu.

Na osnovu dostavljene dokumentacije koja je bila predmet analize Ureda, konstatovano je da je poslovni subjekt Energogasa d.o.o. ispunio uslove propisane u Uredbi i Javnom pozivu od 11.12.2020. godine za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo je na 15. vanrednoj sjednici, održanoj 19.02.2021. godine, donijela Odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, broj: 02-04-4839-1/21 od 19.02.2021. godine. Odlukom se odobrava isplata predmetnih sredstava poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove date u Javnom pozivu objavljenom dana 23.11.2020. godine, a prema Listi koja je sastavni dio ove odluke.

Prema Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine, koja je sastavni dio ranije navedene odluke, finansirano je 3.321 poslovnih subjekata i za ovu namjenu izdvojeno je 6.077.482,48 KM.

Shodno kopiji Zapisnika sa 15. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održane 19.02.2021. godine u 15,15 sati, koju je premijer Edin Forto sazvao i održao putem telefona, dostavljenim od strane Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, Ured je konstatovao da je Odluka o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, donesena na vanrednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj telefonskim putem, da je obrađivač odluke bilo Ministarstvo, a izvjestilac iste, na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, bio ministar privrede.

Navedenoj sjednici, shodno kopiji Zapisnika, prisustvovali su svi članovi Vlade Kantona Sarajevo (12 ministara i premijer) i predmetna odluka je jednoglasno donesena.

Proces finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, regulisan je Uredbom o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/21).

Pitanja koja se odnose na objavu javnog poziva, pregled prijava i dokumentacije, odobravanje finansiranja u navedenoj uredbi identično su regulisani kao u Uredbi i Javnom pozivu iz 2020. godine.

Također, uslovi za ostvarenje predmetnog prava i to u pogledu oblasti po KD BiH koju obavlja poslovni subjekt, sjedišta poslovnog subjekta, procenta pada prometa, izvršenih obaveza po osnovu javnih prihoda (sa izmjenom datuma, sa danom 30.09.2020. godine), identični su kao u Uredbi i Javnom pozivu iz 2020. godine.

Za ostvarenje finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, uslov za poslovne subjekte bio je da je isti koji je imao tri ili više uposlenika na dan 29.02.2020. godine zadržao najmanje 2/3 (dvije trećine) uposlenih na dan 31.12.2020. godine i da je poslovni subjekt koji je imao dva uposlenika na dan 29.02.2020. godine zadržao najmanje jednog uposlenika na dan 31.12.2020. godine.

Uredba nije predvidjela saradnju sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, kao što je bio slučaj u Uredbi iz 2020. godine.

Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, broj: 07-02-11-40862/21 od 10.11.2021. godine, a isti je objavljen na internet stranici Ministarstva 10.11.2021. godine.

Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv bio je 12 dana od dana objave poziva.

Ministarstvo je donijelo Rješenje o imenovanju Komisije za obradu i kontrolu podataka, broj: 07-02-11-40862/21 od 26.11.2021. godine, čiji je zadatak bio pregled prijava i dokumentacije, obrada podataka te ocjena o ispunjavanju uslova po prispjelim zahtjevima zaprimljenim po ovom pozivu. Komisija je bila sastavljena od 13 lica, i to: predsjednika i zamjenika predsjednika, ispred Ministarstva, četiri člana-obrađivača, ispred Ministarstva, dva člana-obrađivača, ispred Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo, dva člana-obrađivača, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, jedan član-obrađivač, i dva lica, ispred KJP PD Butmir.

Ured je utvrdio da je Energogas d.o.o. dostavio blagovremeno prijavu na Javni poziv od 10.11.2021. godine, koja je od strane ovlaštenog lica/obrađivača označena kao prijava koja ima pravo učešća po predmetnom javnom pozivu, odnosno da ista ispunjava uslove u pogledu oblasti po KD BiH koju obavlja, po osnovu zaposlenosti i promjeni prometa.

Iz baze za obradu pristiglih prijava po javnom pozivu (dostavljen printscreen), kao i iz kopije zaprimljene Prijave na Javni poziv Energogasa d.o.o., vidljivo je da je ukupan broj radnika u poslovnom subjektu Energogas d.o.o., na dan 29.02.2020. godine, bio 11 radnika, na dan 31.12.2020. godine broj radnika bio je 12, dok je na dane 31.07., 31.08. i 30.09.2021. godine, broj radnika bio 11.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., u julu 2021. godine iznosio je -53,48%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o., prema navedenoj bazi (dostavljen printscreen), i kopiji zaprimljene Prijave na Javni poziv Energogasa d.o.o., u mjesecu julu 2021. godine, bio je 11 radnika.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za august 2021. godine iznosio je -90,73%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o., prema navedenoj bazi (dostavljen printscreen), i kopiji zaprimljene Prijave na Javni poziv Energogasa d.o.o., u mjesecu augustu 2021. godine, bio je 11 radnika.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za septembar 2021. godine iznosio je -71,99%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o., prema navedenoj bazi (dostavljen printscreen), i kopiji zaprimljene Prijave na Javni poziv Energogasa d.o.o., u mjesecu septembru 2021. godine, bio je 11 radnika.

Energogas d.o.o. je na osnovu Uredbe iz 2021. godine, Odluke o odobravanju finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 46/21) i Odluke o iznosu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, broj: 02-04-46258-1/21 od 15.02.2021. godine, a shodno Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, broj: 07-02-11-40862/21 od 10.11.2021. godine, ostvario pravo na isplatu sredstava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, i to: za mjesec juli 4.466,00 KM, za mjesec august 4.466,00 KM, i za mjesec septembar 4.466,00 KM, što ukupno iznosi 13.398,00 KM po Javnom pozivu.

Prema Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu broj: 07-02-11-40862/21 od 10.11.2021. godine, koja je sastavni dio ranije navedene odluke, finansirano je 3.820 poslovnih subjekata i za ovu namjenu izdvojeno je 7.297.281,60 KM.

Shodno kopiji Zapisnika sa 147. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održane 21.12.2021. godine u 16,55 sati, koju je premijer Edin Forto sazvao i održao putem telefona, dostavljenim od strane Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, Ured je konstatovao da je Odluka o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, donesena na vanrednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj telefonskim putem, da je obrađivač odluke bilo Ministarstvo, a izvjestilac iste, na sjednici Vlade Kantona Sarajevo bio ministar privrede.

Navedenoj sjednici, shodno kopiji Zapisnika, prisustvovali su svi članovi Vlade Kantona Sarajevo (12 ministara i premijer) i predmetna odluka je jednoglasno donesena.

Na traženje informacije od Ministarstva, da li da li su Energogasu d.o.o. od strane Vlade Kantona Sarajevo ili Ministarstva, tokom 2020. i 2021. godine, odobrena i isplaćena druga budžetska sredstva po osnovu prava iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo, Ministarstvo je informisalo Ured da je u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 18/20, 46/20 i 12/21) Energogas d.o.o. u 2020. godini ostvario pravo na uplatu sredstava po osnovu prijave na Javni poziv za mjesec april i maj 2020. godine i u 2021. godini, po osnovu prijave na Javni poziv za mjesec mart i april 2021. godine.

Ministarstvo je Uredu dostavilo kopiju Odluke o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine, broj: 02-04-28691-1/20 od 03.08.2020. godine i izvod iz pripadajuće Liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, broj: 07-02-45-18053/20 od 05.06.2020. godine, kopiju Odluke o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec mart i april 2021. godine, broj: 02-04-24730-1/21 od 11.06.2021. godine i izvod iz pripadajuće Liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, broj: 07-02-11-198818/21 od 30.04.2021. godine i printscreen baze za obradu pristiglih prijava po javnim pozivima od 05.06.2020. godine i 30.04.2021. godine, a koji se odnose na Energogasa d.o.o.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Ured je konstatovao da su Energogasu d.o.o., shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo od 03.08.2020. godine, odobrena sredstva za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine i Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po ovom javnom pozivu, u iznosu od 8.526,00 KM, i to za mjesec april 4.060,00 KM i mjesec maj 4.060,00 KM.

Prema Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu broj: 07-02-45-18053/20 od 05.06.2020. godine, koja je sastavni dio ranije navedene odluke, finansirano je 1.738 poslovnih subjekata i za ovu namjenu izdvojeno je 7.525.413,00 KM.

Prema bazi za obradu pristiglih prijava po ovom javnom pozivu (dostavljen printscreen), ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za april 2020. godine iznosio je -100,00%, što je shodno Uredbi o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/20, 23/20 i 29/20) svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 70%. Broj radnika u Energogasu d.o.o u aprilu 2020. godine, bio je 10 radnika.

Pad prometa Energogasa d.o.o., za maj 2020. godine iznosio je -100,00%, što je shodno Uredbi o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/20, 23/20 i 29/20) svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 70%. Broj radnika u Energogasu d.o.o u maju 2020. godine, bio je 11 radnika.

Dalje, Ured je na osnovu dostavljene dokumentacije konstatovao da su Energogasu d.o.o., shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo od 11.06.2021. godine, odobrena sredstva za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec mart i april 2021. godine i Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po ovom javnom pozivu, u iznosu od 9.744,00 KM, i to za mjesec april 4.872,00 KM i mjesec maj 4.872,00 KM.

Prema Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu broj: 07-02-11-19818/21 od 30.04.2021. godine, koja je sastavni dio ranije navedene odluke, finansirano je 3.588 poslovnih subjekata i za ovu namjenu izdvojeno je 7.075.727,40 KM.

Prema bazi za obradu pristiglih prijava po ovom javnom pozivu (dostavljen printscreen), ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za mart 2021. godine, iznosio je -100,00%, što je shodno Uredbi iz 2021. godine, svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o u martu 2021. godine bio je 12 radnika.

Pad prometa Energogasa d.o.o., za april 2021. godine iznosio je -100,00%, što je shodno Uredbi iz 2021. godine svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o u aprilu 2021. godine, bio je 12 radnika.

U cilju utvrđivanja načina glasanja na sjednicama Vlade Kantona Sarajevo na kojima su donesene odluke od 03.08.2020. godine i 11.06.2021. godine, Ured je zatražio od Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo dostavljanje kopija zapisnika sa ovih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Shodno ranije navedenom, Ured je konstatovao da je Ministarstvo nosilac pedmetnog procesa u pogledu objavljivanja javnih poziva za finansiranje cijele ili dijela minimalnih mjesečnih plaća (u FBiH) poslovnim subjektima, pregleda prijava i dokumentacije dostavljenih po javnim pozivima, obrade i kontrole podataka, ocjena prijava dostavljenih na javne pozive od strane poslovnih subjekata te predlaganja odluka Vladi Kantona Sarajevo kojima se odobrava uplata sredstava za ovu namjenu. Stručna lica imenovana rješenjima Ministarstva odlučivala su o urednosti, potpunosti i blagovremenosti zaprimljenih prijava po javnim pozivima, shodno podacima dostavljenim od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, pohranjenim u Aplikativni softver/bazu za obradu pristiglih prijava po javnim pozivima, a koji je kreiran isključivo za ovu namjenu.

Dalje, konstatovano je da je predmetni proces bio sistemski uređen, na način da je na osnovu unosa osnovnih podataka o poslovnom subjektu (identifikacijski broj, naziv poslovnog subjekta) sistem sam prikazivao podatke iz baze podataka koje vodi Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su bili ključni kriterij za ostvarivanje prava na finansiranje cijele ili dijela mjesečnih neto plaća poslovnim subjektima. Sistem je sam računao postotak pada prometa i prikazivao broj zaposlenih u poslovnim subjektima, shodno podacima Porezne uprave Bosne i Hercegovine. Na ovaj način dodjele predmetnih sredstava, bio je isključen uticaj ljudskog faktora u pogledu izmjena podataka poslovnim subjektima jer svi podaci pohranjeni u softveru bili su elektronski zaštićeni i isti se nisu mogli mijenjati i brisati.

Ured je utvrdio da su Energogasu d.o.o. u 2020. i 2021. godini, u četiri navrata, po prijavama na četiri javna poziva odobrena sredstva za finansiranje cijele ili dijela mjesečne neto plaće (u FBiH) i to u ukupnom iznosu od 38.367,00 KM. Sredstva su isplaćena iz Budžeta Kantona Sarajevo, sa pozicije Ministarstva.

Ured je utvrdio da su prijave Energogasa d.o.o. dostavljene na javne pozive bile uredne u pogledu ispunjavanja uslova propisanih u zakonskim, podzakonskim aktima i javnim pozivima, te da shodno tome, navodi iz prijave da Energogas d.o.o. nije imao pad prihoda, koju je Ured zaprimio 07.07.2022. godine, nisu tačni. Prijave (obrasci) kreirane od strane Ministarstva nisu sadržavale podatke o vlasniku poslovnih subjekata, u istima je tražen podatak o imenu odgovorne osobe u poslovnom subjektu.

Dalje, Ured je utvrdio da su odluke o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) od 19.02.2021. i 21.12.2021. godine, donesene jednoglasno od strane svih članova Vlade Kantona Sarajevo (12 ministara i premijera).

Ured je postupao i po Zahtjevu za ispitivanje navoda iz medija u vezi sa postojanjem sukoba interesa radi dodjele sredstava Energogasu d.o.o., dostavljenom Uredu 07.07.2022. godine, od strane premijera Kantona Sarajevo, te su konstatacije na isti navedene u nastavku teksta.

Također ističemo da Ured, u interesu javnosti, nastavlja sa provjerama u predmetnom slučaju, te su shodno tome direktno od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine zatraženi podaci vezano za prihode i zaposlene osobe firme Energogas d.o.o. Sarajevo, kako bi analizom istih, bila izvršena dodatna kontrola svih okolnosti predmetnog slučaja.

Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj: 70/08) uređuju se posebne obaveze izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave u vršenju javne funkcije. Shodno članu 1. stav (2) navedenog zakona, sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utiče ili može uticati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju javne funkcije.

Ured je u proteklom periodu zatražio od Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine uputu za postupanje u slučajevima utvrđivanja sukoba interesa, odnosno informaciju koje tijelo/organ je nadležno za odlučivanje da li neko stanje, postupak ili radnja predstavlja kršenje odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, odnosno sukob interesa.

Antikorupcioni tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dostavio je Uredu akt, broj: 03-05-371-125/19 od 29.03.2019. godine u kojem se navodi da u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2008. godine Centralna izborna komisija BiH je nadležna da odlučuje da li neko stanje, postupak ili radnja predstavljaju kršenje odredaba tog zakona kao i o svakoj stvari u vezi s implementacijom tog zakona, a u skladu sa odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.

Zakonom je propisano da se postupak za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, kao i žalbeni postupak vodi u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, a izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici su obavezni da dostavljaju redovne finansijske izvještaje, kako je predviđeno zakonom i propisima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, nastao je poseban problem u odnosu na implementaciju Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH.

Naime, Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH postao je neprovodiv usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH iz 2013. godine, kojim je ukinuta nadležnost Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) za utvrđivanje sukoba interesa.

Kako je oduzeta nadležnost CIK BiH za utvrđivanje sukoba interesa, to se negativno odrazilo na provedbu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, čime su član 14. i član 15. pomenutog zakona koji propisuju implementaciju, odnosno postupak postali neprovodivi. Ukidanjem nadležnosti CIK BiH za implementaciju ovog zakona, praktično je ukinuta i nadležnost za implementaciju federalnog zakona.

Imajući u vidu činjenicu da trenutno u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji nadležno tjelo za implementaciju Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, čija je primjena obavezna i za kantonalne organe vlasti, u pogledu utvrđivanja postojanja sukoba interesa u određenim postupcima, Ured konstatuje da se u konkretnom slučaju ne može utvrditi da li je premijer Kantona Sarajevo bio u sukobu interesa prilikom donošenja i potpisivanja odluka o odobravanju i uplati sredstava za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće u 2020. i 2021. godini Energogasu d.o.o., a koji je u vlasništvu Forto Izeta.

Ured je u konkretnom slučaju postupao u skladu sa nadležnostima i u djelokrugu rada koje su definisane u Uredbi o osnivanju Ureda.

Međutim, ne možemo a da u ovom aktu ne problematiziramo cjelokupan sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine kada je u pitanju sukob interesa. Izostanak postojanja organa koji je nadležan za utvrđivanje sukoba interesa u određenim procesima predstavlja ozbiljan koruptivni rizik u pogledu nemogućnosti kažnjavanja i sankcionisanja lica koja istovremeno obavljaju više nespojivih funkcija. Također, navedena trenutna situacija omogućava izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija i savjetnicima da svoj privatni interes, prilikom obavljanja javne funkcije, stavljaju iznad javnog interesa i da na taj način omoguće sebi ili svojim srodnicima ili interesno povezanim licima određene materijalne ili nematerijalne koristi, a da za isto ne odgovaraju. Ured je mišljenja da pitanje utvrđivanja sukoba interesa i adekvatnog djelovanja i sankcionisanja u slučaju da je isti utvrđen, treba pod hitno staviti pod kontrolu određenog organa, te na taj način spriječiti eventualno koruptivno djelovanje lica koja obavljaju javne funkcije.

Osim naprijed navedenog, a što je na ovom mjestu bitno istaći je činjenica da za članove Vlade Kantona Sarajevo (premijer i ministri) ne postoji usvojen Etički kodeks, koji bi u nedostatku propisa koji normira sukob interesa, propisao pravila i principe ponašanja u obavljanju njihove dužnosti, čije poštivanje bi spriječilo da privatni interes dođe u sukob sa javnim interesom.

Podsjećanja radi, Vlada Kantona Sarajevo je na 85. sjednici održanoj 07.07.2022. godine donijela Zaključak broj: 02-04-26792-2/22 od 07.07.2022. godine, u kojem se utvrđuje prijedlog Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i predloženo je Skupštini Kantona Sarajevo da u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo donese Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. Između ostalog, ovim zakonom uređuje se i pitanje sukoba interesa i propisuje da je Ured nadležan za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa u Kantonu Sarajevo.

Na Dnevnom redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, čije je održavanje zakazano 27.07.2022. godine, nalazi se i predmetni prijedlog zakona, čija bi primjena tek nakon donošenja od strane Skupštine Kantona Sarajevo i stupanja na snagu bila obavezujuća, kako za Ured tako i za sva lica na koja se primjena ovog zakona odnosi."

red za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo izvršio je Analizu prijave navodnih nepravilnosti u postupku finansiranja plaća poslovnog subjekta Energogas d.o.o. Sarajevo u 2020. i 2021. godini koji objavljujemo u cjelosti:

"Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) zaprimio je 07.07.2022. godine, prijavu o navodnim nepravilnostima u vezi sa postupkom odobravanja i isplate budžetskih sredstava od strane Vlade Kantona Sarajevo, za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće Energogasu d.o.o., koji je u vlasništvu Forto Izeta.

U prijavi se navodi da je Vlada Kantona Sarajevo tokom 2021. godine, u dva navrata, uplatila preko 20.000,00 KM Energogasu d.o.o., na ime finansiranja minimalne plaće radnika tokom trajanja kovid pandemije, a da pri tome navedena firma nije imala pad prihoda, što je bio jedan od uslova za dodjelu sredstava.

Dana 07.07.2022. godine, premijer Kantona Sarajevo dostavio je Uredu Zahtjev za ispitivanje navoda iz medija u vezi sa postojanjem sukoba interesa radi dodjele sredstava Energogasu d.o.o., te poduzimanju adekvatnih mjera u konkretnom slučaju.

U cilju poduzimanja aktivnosti iz nadležnosti i djelokruga rada Ureda, a u svrhu provjere navoda iz zaprimljene prijave Ured je, u dva navrata, dopisima br: 20-04-230-1176/22 od 07.07.2022. godine i 20-04-230-1192/22 od 08.07.2022. godine, zatražio od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostavljanje sljedeće dokumentacije:

- Kopiju Odluke o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, kao i kopiju pripadajuće Liste/i poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po ovom javnom pozivu,

- Kopiju Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine,

- Kopiju Javnog poziva za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, te kopiju prijave Energogasa d.o.o. na ovaj javni poziv, sa cjelokupnom priloženom dokumentacijom uz prijavu,

- Kopiju Odluke o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, kao i kopiju pripadajuće Liste/i poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po ovom javnom pozivu,

- Kopiju Uredbe o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine,

- Kopiju Javnog poziva za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, te kopiju prijave Energogasa d.o.o. na ovaj javni poziv, sa cjelokupnom priloženom dokumentacijom uz prijavu,

- Kopije zapisnika komisija odnosno stručnih lica imenovanih Rješenjem Ministarstva koja su vršila pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova po javnom pozivu za Energogas d.o.o., dostavljenih na Javni poziv za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, i Javni poziv za dodjelu za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine.

Od Ministarstva zatražena je i informacija da li su Energogasu d.o.o., od strane Vlade Kantona Sarajevo ili Ministarstva, tokom 2020. i 2021. godine, odobrena i isplaćena druga budžetska sredstva po osnovu prava iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama Kantona Sarajevo.

Ured je od Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo zatražio dostavljanje kopije zapisnika sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo na kojoj se razmatrala Odluka o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine i Odluka o odobravanju i isplati dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine.

Ministarstvo je 14.07.2022. godine, dostavilo traženu informaciju i dokumentaciju. Dostavljen je i Sporazum o realizaciji aktivnosti u implementaciji srednjoročne mjere M 1.11. – Finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo je 20.07.2022. godine, dostavila tražene kopije zapisnika sa sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

VEZANI TEKST - KO SBiH Sarajevo: Podnesi ostavku premijeru Forto

Na osnovu dostavljene informacije i dokumentacije Ured je sačinio predmetnu analizu, čiji je cilj bio da se utvrdi na koji način je vršeno finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) u 2020. i 2021. godini, u pogledu da li su u predmetnom procesu bili prethodno definisani kriteriji (uslovi) na osnovu kojih se vršilo finansiranje, da li je u konkretnom slučaju poslovni subjekt Energogas d.o.o. ispunio propisane kriterije (uslove), da li je bila imenovana komisija koja je vršila ocjenu ispunjavanja uslova prijava dostavljenih na javne pozive ili je to vršeno od strane Vlade Kantona Sarajevo, odnosno da li je i u kojoj mjeri Vlada Kantona Sarajevo, na čijem čelu je premijer, imala uticaj na ovaj proces u smislu favorizovanja određenih lica koji su aplicirali na javne pozive.

Ured konstatuje da je u 2020. i 2021. godini finansirano ukupno 12.467 poslovnih subjekata, i da je za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće u navedenom periodu izdvojeno ukupno 27.975.904,48 KM.

Napominjemo da se ovdje radi o četiri javna poziva koji su bili predmet ove analize.

U nastavku teksta prikazana je analiza informacije i dokumentacije koju je Ured zaprimio iz Ministarstva i Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo po javnim pozivima, odnosno godinama u kojima su isti objavljeni.

U daljem tekstu opisan je proces finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, te su navedeni propisani uslovi u aktu Vlade Kantona Sarajevo i Javnom pozivu Ministarstva za ostvarivanje ovog prava poslovnim subjektima koji su aplicirali na Javni poziv broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine – u daljem tekstu: Uredba ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 49/20) kojom se uređuje način raspisivanja javnog poziva, kriteriji za isplatu i način finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni, odnosno juli 2020. godine, isplata sredstava i pravna zaštita poslovnih subjekata koji apliciraju na javni poziv.

U članu 2. stav (1) Uredbe propisano je da za finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine Ministarstvo raspisuje javni poziv.

Uredba u članu 4. propisuje da pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica imenovana rješenjem Ministarstva, dok u članu 5. Uredbe propisano je da Vlada Kantona Sarajevo donosi odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove, prema listi koja je sastavni dio ove odluke.

Uslovi za ostvarivanje prava na isplatu dijela plaće propisani su u članu 7. stav (1) Uredbe, a odnose se na sljedeće:

a) da poslovni subjekt nije subjekt iz člana 6. ove uredbe, tj. da nije subjekt koji je isključen iz finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine,

b) da poslovni subjekt ima sjedište u Kantonu Sarajevo, s tim da ovo pravo ne može ostvariti za poslovne jedinice u svom sastavu koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo,

c) da poslovni subjekt sa sjedištem izvan Kantona Sarajevo na području FBiH u svom sastavu ima poslovne jedinice koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, s tim da ovo pravo može ostvariti samo za ove poslovne jedinice,

d) da u mjesecu junu 2020. godine, odnosno u mjesecu julu 2020. godine, poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava ima pad prometa iz stava (2) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, odnosno poslovni subjekt iz tačke c) ovog stava ima pad prometa iz stava (3) ovog člana u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini, kako slijedi:

1) Veći od 30% do 50% ili

2) Veći od 50%.

s tim da se ovaj uslov ne odnosi na poslovne subjekte iz stava (4) ovog člana.

e) da poslovni subjekt do dana objave javnog poziva ima izvršene obaveze po osnovu javnih prihoda sa danom 29.02.2020. godine i

f) da je poslovni subjekt iz tačke b) ovog stava bez poslovnih jedinica iz tačke b) ovog stava, odnosno da je poslovni subjekt u poslovnim jedinicama iz tačke c) ovog stava, odnosno da je poslovni subjekt iz stava (4) ovog člana, na dan 31.10.2020. godine zadržao najmanje 70% uposlenika u odnosu na broj uposlenika na dan 29.02.2020. godine.

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na isplatu dijela plaće propisan u članu 7. stav (5) Uredbe, je da broj uposlenika za poslovni subjekt iz stava (1) tačka b) ovog člana, za obračun ukupnog iznosa za isplatu za odnosni mjesec je ukupni broj uposlenika ovog subjekta iz kojeg broja uposlenika je isključen broj uposlenika poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze izvan područja Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2020. godine, odnosno na dan 31.07.2020. godine, kao i da broj uposlenika za poslovni subjekt iz stava (1) tačka c) ovog člana, za obračun ukupnog iznosa za isplatu za odnosni mjesec je ukupni broj uposlenika svih poslovnih jedinica ovog subjekta koje se nalaze na području Kantona Sarajevo, na dan 30.06.2020. godine, odnosno na dan 31.07.2020. godine, shodno navedenom članu, stav (6) Uredbe.

Shodno Uredbi, članu 8., maksimalan dio plaće koji se može isplatiti poslovnom subjektu koji ispunjava sve potrebne uslove za mjesec juni, odnosno mjesec juli 2020. godine, za broj uposlenika može se isplatiti do minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) po uposlenom, kako slijedi:

a) do 50% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 30% do 50% u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini,

b) do 100% minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za subjekte koji imaju pad prometa veći od 50% u odnosu na prosječni mjesečni promet u 2019. godini.

Vlada Kantona Sarajevo, prema članu 9. Uredbe, će odlukom utvrditi iznose dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) iz člana 8. ove uredbe za mjesec juni, odnosno za mjesec juli 2020. godine.

Obrada prijava i isplata sredstava poslovnim subjektima iz člana 7. tačka b) i c) i člana 7. stav (4) Uredbe, po odluci Vlade Kantona Sarajevo iz člana 5. Uredbe, vrši se u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, o čemu Vlada Kantona Sarajevo zaključuje sporazum sa ovom komorom, shodno članu 12. Uredbe.

Postupajući u skladu sa navedenim članom Uredbe, Vlada Kantona Sarajevo (premijer Kantona Sarajevo) i Privredna komora Kantona Sarajevo (predsjednik Privredne komore) zaključili su Sporazum o realizaciji aktivnosti u implementaciji srednjoročne mjere M.1.11. – Finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, u kojem se regulišu prava i obaveze sporazumnih strana radi realizacije navedenih aktivnosti, a sve radi provođenja aktivnosti po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Shodno navedenom sporazumu, Ministarstvo je bilo obavezno, između ostalog, da sačini i objavi javni poziv, zaprimi i protokoliše prijave po javnom pozivu, pripremi aplikativni softver za obradu pristiglih prijava, obuči radnike Privredne komore za rad na aplikativnom softveru, rješavanje i komuniciranje u vezi dostavljenih podataka od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, a vezanih za tražene uslove iz Javnog poziva itd.

Obaveze Privredne komore Kantona Sarajevo, shodno navedenom sporazumu definisane su kroz Fazu I i Fazu II.

Faza I odnosila se na obradu prijava i to: preuzimanje prijava i preuzimanje šifre za pristup aplikativnom softveru od Ministarstva, obrada prijava za isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, a što obuhvata pregled dokumentacije, utvrđivanje ispunjenosti uslova po kriterijima iz Javnog poziva, kao i tačan unos potrebnih podataka u aplikativni softver.

Faza II odnosila se na isplatu finansijskih sredstava, a koja, između ostalog, obuhvata otvaranje namjenskog računa kod poslovne banke, isplata finansijskih sredstava poslovnim subjektima sa Liste poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, koordinacija sa bankom na poslovima prijenosa sredstava poslovnim subjektima sa navedene liste itd.

U članu 5. ovog sporazuma propisana je naknada Privrednoj komori Kantona Sarajevo za izvršene obaveze iz sporazuma, i to naknada u iznosu od šest konvertibilnih maraka za izvršene obaveze iz Faze I i tri konvertibilne marke za izvršene obaveze iz Faza II, člana 3. predmetnog sporazuma.

Privrednoj komori Kantona Sarajevo dostavljeno je ukupno 4.338 zahtjeva pristiglih na javni poziv i isti su bili predmet obrade od strane ove komore.

Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine, u kojem su pozvani svi poslovni subjekti koji ispunjavaju uslove propisane u Uredbi da podnesu prijavu za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine. Prijava se podnosi na Obrascu kreiranom od strane Ministarstva, a u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva. Javni poziv objavljen je na internet stranici Ministarstva, 23.12.2020. godine.

U Javnom pozivu, u tački 6., navedeno je da su kriteriji za izbor korisnika sredstava utvrđeni u Uredbi, da pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova vršit će stručna lica imenovana rješenjem Ministarstva.

Ministarstvo je donijelo Rješenje o imenovanju Tima za obradu i kontrolu podataka po prispjelim zahtjevima po Javnom pozivu od 11.12.2020. godine, broj: 07-02-11-49676-2/20 od 30.12.2020. godine, čiji je zadatak bio da izvrši pregled prijava i dokumentacije, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uslova po prispjelim zahtjevima za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, u skladu sa Uredbom i potpisanim Sporazumom.

Tim je bio sastavljen od 13 lica, i to 12 odrađivača, predstavnika Privredne komore Kantona Sarajevo i jednog koordinatora, predstavnika Ministarstva.

Prema informaciji Ministarstva broj: 07-03-04-230-1176/22 od 13.07.2022. godine, obrada pristiglih prijava vršila se putem Aplikativnog softvera/baze za obradu pristiglih prijava po javnom pozivu, koji je kreiran u saradnji sa Zavodom za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, a na osnovu elektronskih podataka dobijenih od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (podaci o broju zaposlenih, podaci o prometu putem fiskalnih uređaja snimljenim na serverima PU, podaci o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda). Obrada pristiglih prijava vršila se putem navedenog softvera, te zbog toga a i zbog velikog broja prijava i hitnosti da se pomogne poslovnim subjektima u pandemiji korona virusa, nije bilo potrebno da komisija za obradu i kontrolu podataka sačinjava zapisnike i izvještaje o radu, a to nisu ni bile obavezne prema rješenjima o imenovanju.

U Informaciji Ministarstva navedeno je da, prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, poslovni subjekt Energogas d.o.o. imao je ostvaren ukupan promet u 2019. godini (koji je evidentiran na serverima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine) u iznosu od 1.879.066,13 KM, a prosječan mjesečni promet u iznosu od 156.588,84 KM. Ostvareni promet poslovnog subjekta Energogasa d.o.o. u mjesecu junu 2020. godine, bio je 75.800,67 KM dok je isti u julu 2020. godine, iznosio 92.516,00 KM.

Dalje, u Informaciji Ministarstva navedeno je da se obrada pristiglih prijava vršila putem navedenog softvera, tako da nijedan član Tima za obradu i kontrolu podataka po prispjelim zahtjevima po javnom pozivu nije mogao mijenjati podatke vezane za ispunjavanje uslova o broju zaposlenih, prometu i javnim prihodima niti vršiti obračun pada prometa jer su podaci bili elektronski zaštićeni.

Ured je utvrdio da je Energogas d.o.o. dostavio prijavu na Javni poziv od 11.12.2020. godine, koja je od strane ovlaštenog lica/obrađivača označena kao prijava koja ima pravo učešća po predmetnom javnom pozivu, odnosno da ista ispunjava uslove u pogledu oblasti po KD BiH koju obavlja, po osnovu zaposlenosti i promjeni (padu) prometa.

Iz baze za obradu pristiglih prijava po javnom pozivu (dostavljen printscreen), vidljivo je da je ukupan broj radnika u poslovnom subjektu Energogas d.o.o., u februaru 2020. godine, bio 11 radnika, u oktobru 2020. godine broj radnika bio je 12, dok je na dan 31.07.2020. godine, broj radnika bio 11.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za juni 2020. godine iznosio je -51,59%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o , prema navedenoj bazi (dostavljen printscreen), u mjesecu junu 2020. godine, bio je 11 radnika.

Ukupan pad prometa Energogasa d.o.o., za juli 2020. godine iznosio je -40,92%, što je shodno Uredbi svrstano u kategoriju: pad prometa veći od 30% do 50%.

Broj radnika u Energogasu d.o.o , prema navedenoj (dostavljen printscreen), u mjesecu julu 2020. godine, bio je 11 radnika.

Energogas d.o.o. je na osnovu Uredbe i Odluke o iznosu dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, broj: 02-04-4343-13/21 od 18.02.2021. godine, a shodno Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu, broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine, ostvario pravo na isplatu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, i to: za mjesec juni 4.466,00 KM, za mjesec juli 2.233,00 KM, što ukupno iznosi 6.699,00 KM po Javnom pozivu.

Na osnovu dostavljene dokumentacije koja je bila predmet analize Ureda, konstatovano je da je poslovni subjekt Energogasa d.o.o. ispunio uslove propisane u Uredbi i Javnom pozivu od 11.12.2020. godine za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine.

Vlada Kantona Sarajevo je na 15. vanrednoj sjednici, održanoj 19.02.2021. godine, donijela Odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, broj: 02-04-4839-1/21 od 19.02.2021. godine. Odlukom se odobrava isplata predmetnih sredstava poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove date u Javnom pozivu objavljenom dana 23.11.2020. godine, a prema Listi koja je sastavni dio ove odluke.

Prema Listi poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu broj: 07-02-11-49676/20 od 11.12.2020. godine, koja je sastavni dio ranije navedene odluke, finansirano je 3.321 poslovnih subjekata i za ovu namjenu izdvojeno je 6.077.482,48 KM.

Shodno kopiji Zapisnika sa 15. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo, održane 19.02.2021. godine u 15,15 sati, koju je premijer Edin Forto sazvao i održao putem telefona, dostavljenim od strane Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, Ured je konstatovao da je Odluka o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine, donesena na vanrednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj telefonskim putem, da je obrađivač odluke bilo Ministarstvo, a izvjestilac iste, na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, bio ministar privrede.

Navedenoj sjednici, shodno kopiji Zapisnika, prisustvovali su svi članovi Vlade Kantona Sarajevo (12 ministara i premijer) i predmetna odluka je jednoglasno donesena.

Proces finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, regulisan je Uredbom o postupku finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesece u 2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/21).

Pitanja koja se odnose na objavu javnog poziva, pregled prijava i dokumentacije, odobravanje finansiranja u navedenoj uredbi identično su regulisani kao u Uredbi i Javnom pozivu iz 2020. godine.

Također, uslovi za ostvarenje predmetnog prava i to u pogledu oblasti po KD BiH koju obavlja poslovni subjekt, sjedišta poslovnog subjekta, procenta pada prometa, izvršenih obaveza po osnovu javnih prihoda (sa izmjenom datuma, sa danom 30.09.2020. godine), identični su kao u Uredbi i Javnom pozivu iz 2020. godine.

Za ostvarenje finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, uslov za poslovne subjekte bio je da je isti koji je imao tri ili više uposlenika na dan 29.02.2020. godine zadržao najmanje 2/3 (dvije trećine) uposlenih na dan 31.12.2020. godine i da je poslovni subjekt koji je imao dva uposlenika na dan 29.02.2020. godine zadržao najmanje jednog uposlenika na dan 31.12.2020. godine.

Uredba nije predvidjela saradnju sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo, kao što je bio slučaj u Uredbi iz 2020. godine.

Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juli, august i septembar 2021. godine, broj: 07-02-11-40862/21 od 10.11.2021. godine, a isti je objavljen na internet stranici Ministarstva 10.11.2021. godine.

Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv bio je 12 dana od dana objave poziva.

Ministarstvo je donijelo Rješenje o imenovanju Komisije za obradu i kontrolu podataka, broj: 07-02-11-40862/21 od 26.11.2021. godine, čiji je zadatak bio pregled prijava i dokumentacije, obrada podataka te ocjena o ispunjavanju uslova po prispjelim zahtjevima zaprimljenim po ovom pozivu. Komisija je bila sastavljena od 13 lica, i to: predsjednika i zamjenika predsjednika, ispred Ministarstva, četiri člana-obrađivača, ispred Ministarstva, dva člana-obrađivača, ispred Zavod

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.