open-navfaktor-logo
search
Intervju
Glamoč: BH-Gas spreman za izgradnju Južne plinske interkonekcije sa Hrvatskom i ne treba nam novo javno preduzeće
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, želi po svaku cijenu da iskoristi projekat Južne interkonekcije da napravi novo preduzeće za transport prirodnog plina iako na tom projektu već radi Javno preduzeće Federacije BiH, na čijem je čelu direktorica Nihada Glamoč koja je u razgovoru za Faktor istakla da nema potrebe za osnivanjem novog preduzeća. Govorila je i o otežanom radu BH Gasa jer posluju bez Nadzornog odbora.
16.02.2024. u 07:42
get url
text

Je li BH-Gas počeo sa pripremama u vezi s Južnom plinskom interkonekcijom?

- Projekat Južne interkonekcije osim što predstavlja projekat od strateškog interesa za Vladu Federacije BiH, ujedno je i priznat i podržan od međunarodnih subjekata, Delegacije EU-a u BiH, USAID-a, Američke ambasade, Sekretarijata Energetske Zajednice, Evropske Komisije, EBRD i WBIF, gdje je privredno društvo BH-Gas Sarajevo nosilac i promotor projekta. Također, BH-Gas je promovirao projekat te je uvršten na listu projekata od zajedničkog interesa za Energetsku zajednicu PECI/PMI, desetogodišnje planove razvoja gasnih mreža Evropske mreže operatora gasnog sistema - ENTSOG TYNDP, Ekonomski i investicijski plan za Zapadni Balkan. Sve navedeno ukazuje na visok stepen zrelosti projekta, te BH-Gas nastavlja aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji Južne interkonekcije.

U proteklom periodu su uloženi ogromni napori BH-Gasa, te su provedene brojne aktivnosti na pripremi realizacije projekta, što uključuje i izradu projektne i tehničke dokumentacije. Konkretno, nakon izrade Idejnog projekta (oktobar 2020), Studije izvodljivosti (oktobar 2020.) i Studije utjecaja na okoliš i društvo (januar 2021), u junu 2021. godine je osigurana okolinska dozvola, nakon čega je podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, međutim, urbanistička saglasnost nije izdata. Također, u januaru 2021. godine BH-Gas je sa operatorom transportnog sistema u Republici Hrvatskoj potpisao izjavu o interkonekcijskoj tački magistralnog gasovoda između hrvatskog i BiH gasnog transportnog sistema, odnosno planiranog gasovoda. Svjesni značaja realizacije projekta, iz međunarodnih fondova (EU/USAID/WBIF) je dosad osigurano i realizovano ukupno 4,8 miliona maraka grant sredstava za izradu prethodno navedenih studija.

Šta mislite o osnivanju novog preduzeća za transport plina za Južnu interkonekciju na kojoj insistira Dragan Čović, predsjednik HDZ-a?

- BH-Gas je shodno važećoj Uredbi o organizaciji i realizaciji sektora gasne privrede u Federaciji BiH određen kao operator transportnog gasnog sistema u Federaciji BiH, koji je zadužen i za razvoj transportne gasne mreže. U tom smislu u saradnji sa resornim ministarstvom provodimo aktivnosti na realizaciji projekta Južne interkonekcije Bosna i Hercegovina - Hrvatska, posebno kroz realizaciju zaključaka Vlade Federacije BiH u kojima je BH-Gas određen kao implementator projekta.

Formiranje novog preduzeća doprinosi daljoj fragmentaciji tržišta prirodnog gasa u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, što bi uz trenutno nisko učešće prirodnog gasa u ukupnoj finalnoj potrošnji energije rezultiralo dodatnim povećanjem troškova za krajnje potrošače. S obzirom na to da je BH-Gas kao privredno društvo u 100-postotnom vlasništvu Vlade Federacije BiH obavlja javnu uslugu transporta prirodnog gasa za krajnje potrošače u Federaciji BiH, osnivanje novog preduzeće nema utemeljenje u tržišnim ili ekonomskim kretanjima.

Dalje odugovlačenje po pitanju usvajanja prijedloga zakona o gasovoda Južna interkonekcija BiH - HR koji je usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a samim tim i realizacije projekta Južna interkonekcija, doprinosi destabilizaciji energetskog tržišta i ugrožavanju sigurnosti snabdijevanja u smislu daljne ovisnosti o jednom pravcu i izvoru prirodnog gasa, te onemogućava uvođenje prirodnog gasa u nova područja Federacije BiH.

Naglašavamo da je BH-Gas shodno svom dugogodišnjem profesionalnom iskustvu i raspoloživim resursima, kompanija koja je u potpunosti osposobljena da nastavi započetu realizaciju projekta gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatska na dobrobit gasne privrede kako u Federaciji BiH tako i BiH, zahvaljujući čemu smo i prepoznati kao kredibilan partner od međunarodnih institucija i partnera.

BH-Gas ima većinu dokumenata koji su potrebni za izgradnju Južne interkonekcije. Šta vam još nedostaje od potrebnih dokumenata i da li te papire morate dobiti u Hercegovini?

- Okolinsku dozvolu za projekat Južna interkonekcija BiH - Hrvatska od resornog federalnog ministarstva dobili smo u junu 2021. godine, nakon čega je podnesen i zahtjev za urbanističke saglasnosti. Do sada je osigurano 57 saglasnosti i/ili mišljenja, dok nedostaju akti Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona 10 o pretvaranju šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko.

Od formiranja nove Vlade FBiH organi upravljanja u BH-Gasu nisu imenovani. U maju je istekao mandat prethodnog Nadzornog odbora. Još nije usvojen plan poslovanja BH-Gasa za 2024. godinu. Očito je da BH-Gas radi otežano. Kakva su Vaša predviđanja kada će se navedeni procesi završiti i šta će biti glavna zadaća BH-Gasa u 2024. godini?

- Tačno je da BH-Gas posluje bez Nadzornog odbora od maja 2023. godine, što svakako dovodi do poteškoća, kao i određenih prepreka u poslovanju Društva, a kao što je na primjer nemogućnost usvajanja trogodišnjeg Poslovno-finansijskog plana za period 2024. - 2026. godina, koji je pripremljen još u novembru 2023. godine. Također, a shodno važećim propisima izvještaj o poslovanju Društva za prethodnu godinu je potrebno usvojiti do kraja februara 2024. godine, a to treba usvojiti Nadzorni odbor, te je i ova aktivnost na čekanju do imenovanja Nadzornog odbora. Naravno, BH-Gas ostaje posvećen realizaciji prethodno definisanih i usvojenih poslovnih planova, uključujući realizaciju strateških infrastrukturnih projekata. U stalnoj smo komunikaciji sa resornim ministarstvom u vezi sa svim ključnim pitanjima, te u narednom periodu očekujemo od Vlade FBiH imenovanje Nadzornog odbora. Kada je riječ o utvrđivanju javnog interesa, zahtjev je prema resornom Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavljen u oktobru 2021. godine, međutim za utvrđivanje javnog interesa nedostaje mišljenje Vlade Zapadnohercegovačkog kantona.

Usvajanjem zakona u gasu na državnom nivou riješili bi se mnogi problemi pa i izgradnja južne interkonekcije. Prema Vašem mišljenju, može li se to dogoditi?

- Obaveza donošenja Zakona o gasu na državnom nivou proizilazi iz međunarodnih obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela u okviru procesa stabilizacije i pridruživanju Evropskoj uniji, te članstva u Energetskoj zajednici. Zakonom na državnom nivou utvrdila bi se jedinstvena, transparentna i nediskriminatorna pravila u vezi sa organizovanjem, funkcionisanjem i radom unutrašnjeg tržišta prirodnog gasa, transporta i trgovine prirodnim gasom na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, rad i nadležnost Državne regulatorne komisije i drugih relevantnih tijela u skladu sa odredbama Trećeg energetskog paketa. Na bazi tako definisanih odredbi Zakona o gasu na državnom nivou stvorila bi se između ostalog i jasna pravila, procedure i planovi za razvoj tržišta prirodnog gasa, sve s ciljem uspostave jedinstvenog konkurentnog tržišta u BiH, a što bi svakako u konačnici predstavljalo dobrobit za sve učesnike na tržištu, uključujući krajnje potrošače.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.