- Za lijek medicinski kisik (pakovanje boce) u postupku davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet (registracija lijeka) odobren je režim izdavanja ZU/Rp. Navedeni režim izdavanja je u skladu sa članom 4. stav 2. tačka c) Pravilnika o načinu i postupku razvrstavanja lijekova ("Službeni glasnik BiH", br. 69/14) - istakli su iz Agencije.

U Pravilniku je za navedeni režim izdavanja ZU/Rp iskazano sljedeće:

- ZU/Rp (lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje na recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja): lijek se koristi za liječenje bolesti koja mora da se dijagnostikuje u bolnici ili u instituciji koja ima adekvatne dijagnostičke objekte; primjena lijeka u nastavku liječenja, kao i samo praćenje liječenja može se provesti van zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Komisija za lijekove je, dodaju iz Agencije, na jučerašnjoj hitnoj vanrednoj sjednici razmotrila još jednom odobreni režim izdavanja lijeka medicinski kisik u bocama, proizvođača Messer BH.

- Nakon rasprave jednoglasno je zaključeno da je odobreni režim izdavanja ZU/Rp za predmetni lijek u skladu sa Pravilnikom, te da je njime obuhvaćena primjena lijeka i van zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa. Shodno svemu navedenom zaključuje se da lijek sa odobrenim režimom izdavanja ZU/Rp može biti primijenjen i u zdravstvenoj ustanovi koja ne pripada sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite - istakli su iz Agencije.