Tvrdi da je u tekstu iznesen niz pogrešnih navoda, te je u vezi s tim uputila reagiranje u kojem "iznosi tačne informacije za koje postoji validna dokumentacija". Njeno reagiranje prenosimo u cijelosti:

Tačno je da su se na spomenuti otvoreni postupak prijavila tri ponuđača i da su ponudili cijene kao što je navedeno, odnosno:

Centrotrade d.o.o Sarajevo - cijena (6.747.480,01 KM), Sinhron d.o.o. Sarajevo - cijena (7.812.431,35 KM), Autoelektra d.o.o. Sarajevo - cijena (8.787.064,00 KM). Iz teksta je izostavljeno da je provedena i e-aukcija, da nije bilo žalbi na provedeni postupak javne nabavke, te da je nakon provedene e-aukcije konačna rang-lista bila sljedeća:

1. Centrotrade d.o.o Sarajevo - cijena (5.200.000,00 KM),

2. Autoelektra d.o.o. Sarajevo - cijena (5.212.252,52 KM) ,

3. Sinhron d.o.o. Sarajevo - cijena (5.624.950,57 KM)

Iz navedenog je vidljivo da je da je razlika u konačnim ukupnim cijenama ponuda između ponuđača Centrotrade d.o.o. i Autoelektra bila 12.252,52 KM ili 0,235 posto. Dakle, jasno je da se pokušava manipulisati nepotpunom informacijom i da je razlika u ponudama od 2 miliona KM netačna. S obzirom na cijenu ponuđenu nakon provedene e-aukcije, postavlja se pitanje da li je možda ponuđač Autoelektra d.o.o. Sarajevo u prvobitnoj ponudi, prije e-aukcije, ponudio nerealno visoku cijenu (8.787.064,00 KM).

Radi obaveze pružanja potpune informacije javnosti želim da naglasim da je bez obzira na unaprijed ponuđenu cijenu OKVIRNI SPORAZUM po ovom postupku nabavke s ponuđačem Centrotrade d.o.o potpisan u vrijednosti od 600.000,00 KM i isti se odnosi na period od 3 godine s tim da se svake godine u navedenom okviru potpisuje ugovor u vrijednosti od 200,000.00 KM bez uračunatog PDV-a. Jasno je da se ovdje ne radi o ugovoru "teškom" 6,7 miliona KM, nego ugovoru koji može da bude "težak" maksimalno 600.000,00 KM (3 godine x 200.000,00KM = 600.000,00 KM).

Elemente ovog okvirnog sporazuma i ugovora moguće je provjeriti na sljedećoj web stranici.

Važno je napomenuti da se ukupne cijene iskazane u ponudi, odnosno nakon provedene e-aukcije (prvobitna ponuda 6.747.480,01 KM i ponuda nakon 5.200.000,00 KM) odnose na ukupnu količinu od 26.781 komada rezervnih dijelova ili 5.078 stavki obuhvaćenih listom rezervnih dijelova, a što ne znači da će se svi rezervni dijelovi nabaviti i ugraditi, nego se godišnja potrošnja limitira na 200.000,00 KM.

VEZANI TEKST - Saradnja Naše stranke i NiP-a: Direktorica Rada nezakonito dodijelila ugovor težak 6,7 miliona KM 

Razlog ovako široko postavljene tenderske liste je namjera za postizanjem što bolje prohodnosti u nabavkama rezervnih dijelova, jer ako neki rezervni dio nije obuhvaćen tenderskom specifikacijom, onda je postupak istog dugotrajan. Opće je poznato da je jedan od razloga tromosti i nekonkurentnosti javnih preduzeća sporost u nabavkama, tj. obaveza poštivanja Zakona o javnim nabavkama.

Nadalje, u navedenom tekstu navodi se da je ponuđač Centrotrade d.o.o. Sarajevo ponudio nesrazmjerno niske cijene pojedinih rezervnih dijelova, pa su navedene uporedne cijene bloka motora, glave motora, termostata itd, ali se ne navodi da je Komisija za odabir najpovoljnijeg dobavljača postavila upit dobavljaču Centrotrade d.o.o. Sarajevo, te da su upitom bili obuhvaćeni i rezervni dijelovi čije su cijene navedene u tekstu. U daljnjem tekstu dostavljam elektronsku prepisku između Komisije i dobavljača.

Iz priloga je vidljivo da je ponuđač Centrotrade ostao pri iskazanim cijenama.

Dio objavljenog teksta koji se odnosi na ponuđene kataloške brojeve obiluje neistinama: Kompanija Centrotrade je za veliki broj rezervnih dijelova navela i nepostojeće kataloške brojeve, odnosno brojeve koji se više ne koriste, a cijene tih dijelova su bile i do deset puta niže u odnosu na konkurenciju, koja u takvoj situaciji nije imala šansu da parira ponudi Centrotradea.

Za sastavljanje tenderskih specifikacija, tj. liste rezervnih dijelova za tendersku dokumentaciju bio je zadužen gospodin Kukavica Haris, tadašnji, a i sadašnji član uprave preduzeća.

Gospodin Kukavica je bio zadužen da preko Službe tehničke pripreme u Pogonu "Održavanje" organizuje izradu specifikacije rezervnih dijelova za vozila marke "MAN", provjeri valjanost urađene specifikacije, ovjeri istu i dostavi je Službi za komercijalne poslove, kako bi ova otpočela postupak javne nabavke.

U specifikaciji je bilo obavezno navesti: naziv rezervnog dijela, referentni kataloški broj rezervnog dijela, jedinicu mjere i potrebne količine. Iz ovoga je vidljivo da ponuđač Centrotrade d.o.o. Sarajevo nije mogao ni na koji način manipulisati sa upisivanjem nepostojećih kataloških brojeva, ali ako postoje neke sumnje, mi pozivamo nadležne organe da ispitaju i utvrde sve činjenice u vezi s ovim.

Važno je napomenuti da je gospodin Kukavica dugo godina radio kao šef Službe za komercijalne poslove u preduzeću KJKP Rad, te da je imenovani i trener za javne nabavke i da je mala vjerovatnoća da je moglo doći do nekih većih propusta u sastavljanju tenderske specifikacije.

Dakle, KJKP Rad je u specifikaciji rezervnih dijelova naveo referentne kataloške brojeve, a ponuđači su mogli samo ponuditi alternativne kataloške brojeve. S obzirom na sljedeći dio objavljenog teksta: Kompanije Sinhron i Autoelektra su dostavile kataloške brojeve zamjenskih rezervnih dijelova, dok Centrotrade to nije uradio, nego je samo naveo proizvođača rezervnih dijelova, vidljivo je da kompanija Centrotrade nije navodila nikakve nepostojeće brojeve kao što se to tvrdi u jednom od pasusa objavljenog teksta.

Što se tiče izjava pojedinih članova komisije za odabir najpovoljnijeg dobavljača, važno je napomenuti da su svih pet članova komisije potpisali zapisnik sa zatvorenog sastanka, te ako je neko od njih smatrao da ovaj otvoreni postupak u pojedinim fazama nije regularan, tj. da nije u skladu sa zakonom, mogao je da ne potpiše navedeni zapisnik. Što se tiče samog dobavljača Centrotrade d.o.o Sarajevo, izjavljujem da je isti sve obaveze preuzete ugovorom uredno ispunjavao u proteklom periodu. Tvrdnju iznesenu u dijelu teksta: U slučaju da KJKP Rad zatraži neki od ovih dijelova, njih ne bi bilo jer ne postoje više pod navedenim kataloškim brojem, ali bi dobili isti taj dio sa drugim kataloškim brojem i regularnom tržišnom cijenom, najlakše je demantovati konkretnim dokazom.

Vidljivo je da je kataloški broj 85.41610-4016 prešao u novi kataloški broj, tj. dobio je nasljednika 64.41610- 4007 i bez obzira na to što novi kataloški broj (nasljednik) nije obuhvaćen tenderskom specifikacijom, a stari broj jeste, dobavljač je isporučio novi rezervni dio, ali po cijeni njegovog prethodnika, odnosno starog broja (85.41610-4016).

I na kraju zaključak:

·         Navedeni otvoreni postupak javne nabavke je proveden uspješno

·         Nije bilo nikakvih žalbi od strane prijavljenih dobavljača

·         Komisija je iskazala krajnje odgovoran odnos prema javnom novcu

·         Nakon provedene e-aukcije najpovoljniji ponuđač ponudio je ukupnu cijenu (5.200.000,00 KM) koja je za 1.547.480,01 KM niža u odnosu na prvobitno ponuđenu cijenu (6.747.480,01 KM).

·         Pri provođenju navedenog postupka u svim fazama postupka Komisija se rukovodila prvenstveno interesom preduzeća KJKP Rad.

·         Komisija niti jednim svojim postupkom nije preduzeće KJKP Rad dovela u podređen položaj u odnosu na bilo kojeg prijavljenog ponuđača.

·         Ne postoji spoznaja da je bilo ko pojedinačno ili kao Komisija u cjelini nastojao da favorizira bilo kojeg od prijavljenih dobavljača.