Blizu 11 i po miliona maraka potrošeno je u 2018. godini na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u Parlamentu Federacije BiH. Za neto plaće profesionalnih zastupnika i savjetnika utrošeno je 4.544.484 KM, od čega u Zastupničkom domu 2.864.726 KM, a u Domu naroda 1.679.758 KM.

Utvrdili su ovo federalni revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji Parlamenta FBiH za proteklu godinu. Izvještaj je otkrio brojne nepravilnosti u poslovanju ove institucije, posebno kada je riječ o isplatama naknada po raznim osnovama, uključujući paušale zastupnika.

Kako se navodi u Izvještaju, budžetom FBiH za 2018. godinu Parlamentu Federacije odobreno je ukupno 14.598.036 KM, i to za plaće i naknade troškova zaposlenih 12.463.400 KM, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge 1.755.511 KM, tekuće transfere i druge tekuće rashode 252.625 KM i izdatke za nabavku stalnih sredstava 126.500 KM.

Tokom 2018. obračunata je i isplaćena refundacija naknade plaće u iznosu od 13.532 KM za sedam zastupnika koji nisu profesionalizirali svoj rad u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

- Ovakav vid naknade plaće nije predviđen odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, niti Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH. Zbog navedenog i činjenice da je istim poslanicima za dane prisustva sjednicama Zastupničkog doma izvršen obračun i isplata putnih troškova (dnevnice i korištenje vlastitog vozila), te paušala koji predstavlja pravo na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti, ne može se potvrditi zakonitost, osnovanost i opravdanost iskazanog troška od 13.532 KM – navode revizori.

Prošle godine naknadu za odvojeni život koristilo je 57 izabranih dužnosnika i tri savjetnika u Zastupničkom domu i 35 izabranih dužnosnika i šest savjetnika u Domu naroda. Međutim, revizori nisu uspjeli utvrditi opravdanost isplate ovih naknada.

- S obzirom na navedeno, a kako pojedini izabrani dužnosnici u Domu naroda, pored obaveza u federalnom Parlamentu, imaju obaveze i u kantonalnim skupštinama, te kako ne postoje evidencije o prisustvu na poslu u zgradi Parlamenta FBiH, ne možemo u potpunosti potvrditi ispunjenost potrebnih uslova za isplatu i opravdanost isplata navedenih naknada – stoji u izvještaju.

Izdaci za naknade izabranim dužnosnicima (909.484 KM) u Zastupničkom domu iskazani su u iznosu od 719.880 KM, a u Domu naroda 189.604 KM. Najvećim dijelom odnose se na paušale, te trošak po osnovu naknade dnevnica i putnih troškova u vezi s učestvovanjem u radu oba doma Parlamenta FBiH i radnih tijela parlamentaraca koji nisu profesionalizirali svoj rad.

- S obzirom da izabrani dužnosnici koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH, ostvaruju pravo na plaću i druge naknade (pravo na odvojen život od porodice, troškove zakupa stana i smještaja, troškove prijevoza - 4 vikenda mjesečno), dok izabrani dužnosnici koji nisu profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju pravo na naknadu po osnovu dnevnica i putnih troškova u vezi s učestvovanjem u radu Parlamenta FBiH i radnih tijela, smatramo da je potrebno preispitati zakonske propise kojima je predviđeno da svi izabrani dužnosnici ostvaruju pravo na povećane materijalne troškove u obavljanju poslaničke dužnosti, odnosno paušal, u dijelu jasnog utvrđivanja namjene navedenih sredstava – ističe se u izvještaju.

Isplate su dobijali i članovi Parlamentarne Komisije odgovorne za reviziju, i to za održanih pet sjednica u januaru i februaru 2018. u iznosu od 4.900 KM u Domu naroda i 4.375 KM u Zastupničkom domu. Članovima navedene komisije u Zastupničkom domu isplaćena je naknada u iznosu od 4.900 KM za mart i april 2018. godine, iako u tom periodu nisu bile organizovane sjednice, utvrdili su revizori.

Na upotrebu službenih vozila potrošeno je 52.463 KM (29.854 KM evidentirano u Domu naroda, a 22.609 KM u Zastupničkom domu). Navedeni izdaci se najvećim dijelom odnose na izdatke za gorivo (13.243 KM) i opravku i održavanje vozila (13.144 KM) za pet vozila kojima raspolaže Dom naroda, te izdatke za gorivo (14.836 KM) za šest vozila koja koristi Zastupnički dom.

- Provedenom revizijom konstatovano je da evidencije korištenja vozila nisu potpune, jer u većini slučajeva putni nalozi za vozila nisu popunjeni u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave u FBiH i Pravilnikom o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnih naloga. Također, za određene relacije kretanja vozila, zaposlenicima Parlamenta FBiH nisu se izdavali nalozi za upućivanje na službeni put. Zbog navedenog može se zaključiti da sistem internih kontrola u vezi s upotrebom službenih automobila Parlamenta FBiH nije zadovoljavajući – konstatovali su revizori.

Sporan je i novac utrošen na reprezentaciju, u ukupnom iznosu od 18.033 KM. Tu su i troškovi interne reprezentacije u Zastupničkom domu od 13.716 KM, a u Domu naroda 13.296 KM.

- Uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da se prilikom korištenja sredstava reprezentacije za ugostiteljske usluge na računima nije navodio povod i svrha navedenog troška kako bi se potvrdila opravdanost nastanka stvorenog troška. Na izdacima interne reprezentacije utvrđeno je da se dio odnosi i na račune za konzumaciju hrane, na kojima se također ne navodi povod i svrha nastanka istog. Uzimajući u obzir navedeno utvrđeno je da korištenje sredstava reprezentacije u 2018. godini nije vršeno shodno podzakonskim i internim propisima koji uređuju ovu oblast, te se ne može potvrditi opravdanost nastalih troškova reprezentacije – navodi se u izvještaju.

Revizori su utvrdili i da je prilikom nabavke službenog automobila i sklapanja ugovora u vrijednosti od 40.900 KM prekršen Zakon o javnim nabavkama.  

- Nabavka motornog vozila izvršena je, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, nakon donošenja Odluke o kupovini putničkog/službenog automobila od strane Predsjedavajućeg Zastupničkog doma. Tendersku dokumentaciju preuzelo je 16 ponuđača, a pristigla je jedna ponuda od dobavljača Porsche BH d.o.o. Sarajevo sa kojim je zaključen ugovor u vrijednosti od 40.900 KM. Prilikom provođenja postupka utvrdili smo da je objavljeno obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki, međutim zahtjev za dostavu ponuda nije upućen na adrese najmanje 3 ponuđača, što nije u skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama - stoji u izvještaju.

Kompletan izvještaj možete pročitati OVDJE