Ovu informaciju o poduzetnim aktivnostima potrebno je prezentovati na narednoj sjednici Doma. Zaključak je predložila delegatkinja Vesna Saradžić.

Također, na sjednici je data saglasnost na rebalans finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2021. godinu.

Osnovni razlozi za donošenje Rebalansa finansijskog plana za 2021. godinu su povećanja prihoda od doprinosa iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 5.000.000 KM, planirani prihodi u iznosu od 141 miliona povećavaju se na 147 miliona KM, te po osnovu povećanja namjenskog transfera budžeta FBiH za liječenje povratnika, u iznosu od 410.254 KM.

U nastavku sjednice, koja će biti održana u prvoj sedmici septembra, ostalo je da se delegati izjasne o odluci o razrješenju i imenovanju članova Komisije za vrijednosne papire FBiH, kao i Prijedlogu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH i Prijedlogu zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, koje je ranije usvojio Zastupnički dom.

Na inicijativu određenih delegata rasprava o zakonu o roditeljima njegovateljima je odgođena za septembar kako bi se dovoljno pripremili, dok je rasprava o zakonu o obrtu održana, te je samo glasanje planirano za septembar.

Danas je usvojena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kako bi se u cilju zaštite žrtve uveo novi institut "osoba od povjerenja".

Budući da ga je ranije usvojio i Zastupnički dom omogućeno je da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.  

- Sada će žrtva nasilja imati pravo odrediti osobu od povjerenja koja može biti prisutna u svim postupcima i radnjama propisanim ovim Zakonom u koje je uključena žrtva. Sudovi i drugi organi su obavezni omogućiti prisustvo osobe od povjerenja u svim postupcima i radnjama - rekao je pomoćnik federalnog ministra pravde Damir Šapina na sjednici Doma naroda.