Odnosno, da im se i za period rada od kuće isplati naknada za prijevoz. U suprotnom će tražiti inspekcijski nadzor i svoja prava ostvariti pred sudovima.

- I pored zahtjeva, ovom sindikatu su dostavljene informacije da su u pojedinim federalnim organima uprave vršena nezakonita umanjenja naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla od decembra 2020. godine i nadalje, čime je postupljeno protivno odredbama 35 Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. Ističemo da državnim službenicima i namještenicima pripada naknada ili mjesečna karta za troškove prijevoza regulisane u vidu mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja, bez obzira na broj dana provedenih na radnom mjestu, te da ne postoji mogućnost selektovanja takve vrste naknade koja je regulisana na mjesečnom nivou - navode iz Sindikata u dopisu upućenom Vladi FBiH i dodaju:

- Samostalni sindikat kao zakonski zastupnik državnih službenika i namještenika u organima državne službe insistira od svih federalnih organa uprave, koji ne poštuju Zakon o plaćama i naknadama da hitno postupe po odredbama zakona u smislu da regresno izvrše uplatu razlike pune cijene mjesečne karte za period nezakonitog umanjenja jer će u protivnom Sindikat biti prinuđen da u sve organe u kojima rukovodioci ne poštuju prava državnih službenika i namještenika uputi nadležne inspekcije, te će protiv rukovodilaca koji ne poštuju navedene propise i narušavaju prava svojih zaposlenika, putem pravnih zastupnika poduzeti sve zakonom propisane pravne radnje pred nadležnim organima.

U pismu koje potpisuje Samir Kurtović, predsjednik Sindikata, navode da su prilikom izrade budžeta u federalnim organima osigurana sredstva za troškove prijevoza.