Kantonalno javno komunalno preduzeće Gradski saobraćaj Sarajevo (GRAS) nije uspostavilo adekvatne interne kontrole koje bi bile usmjerene na prevenciju i otkrivanje moguće zloupotrebe u procesu štampanja, predaje i prodaje karata što stvara sumnju u iskazani prihod od prijevoza putnika u iznosu od 19.739.229 KM, a time i u finansijski rezultat.

Navedeli su to, između ostalog, federalni revizori u izvještaju o poslovanju ovog preduzeća u prošloj godini.

Obrazlažući svoj osnov za negativno mišljenje, u dijelu koji se odnosi na reviziju finansijskih izvještaja, Ured za reviziju institucija u FBiH dalje navodi da je na poziciji materijalnih sredstava u pripremi iskazan iznos od 4.875.420 KM, a odnosi se na tramvaje čija je proizvodnja počela 2000. godine (4.125.420 KM) i autopraonice za minibuse koje su nabavljene 2009. godine (750.000 KM)!

- S obzirom na to da Društvo dugi niz godina navedena sredstva nije stavilo u funkciju, kao i da nije izvršilo mjerenje nadoknadive vrijednosti stalnih sredstava u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 – Umanjenje imovine, knjigovodstvena vrijednost stalnih sredstava, opreme u upotrebi i investicija u toku može se značajno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima navedenog Standarda – navedeno je u izvještaju.

U okviru iskazanih zaliha od 10.896.502 KM najznačajniji dio su rezervni dijelovi za vozila kojim je GRAS raspolagao u ranijim godinama, kao i neupotrebljive zalihe koje nemaju perspektivu dalje upotrebe. Zbog navedenog revizori ne mogu potvrditi vrijednost zaliha na datum bilansa.

Revizori nisu mogli potvrditi ni tačnost iskazanog stanja novčanih sredstava na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 53.093 KM, jer su utvrđena neslaganja sa stanjem kod Intesa Sanpaolo Banke Sarajevo, kao i sa pomoćnim evidencijama.


Može li GRAS nastaviti sa vremenski neograničenim poslovanjem?

Utvrđeno je i da nije izvršena procjena za rezervisanje dijela sudskih sporova u iznosu od 6.939.800 KM. Također, ukupni akumulirani gubitak preduzeća iznosi 325.747.424 KM, od čega je gubitak iznad visine kapitala 217.432.622 KM. Kratkoročne obaveze iznose 225.902.690 KM, dok su kratkoročna potraživanja 2.619.304 KM, a protiv GRAS-a se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti od 71.821.665 KM. Kako je navedeno, navedene okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost GRAS-a da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem.

GRAS je dobio nefazivno mišljenje i u dijelu revizije usklađenosti. I tu su navedeni brojni osnovi za negativnu ocjenu.

Tako GRAS nije izmirio 93.320.076 KM poreza, doprinosa i posebnih naknada na isplaćene plaće iz perioda od 2008. do 2016. godine. Osim toga, nisu izmirili 28.466.850 KM poreza na dodatu vrijednost, od čega se na obaveze za 2018. godinu odnosi 6.016.415 KM.

Nije izvršeno ni usaglašavanje knjigovodstvenog i stanja utvrđenog popisom jer nisu uspostavljene potpune materijalne i pomoćne evidencije i nisu osigurani potrebni dokazi o usaglašavanju stanja potraživanja i obaveza.

Nisu primjenjivane ni odredbe Zakona o javnim nabavkama u dijelu izbora odgovarajućeg postupka nabavke, pravilnog ocjenjivanja ponuda i procedure odabira dobavljača. Navedeno se odnosi na nabavku rabljenih zglobnih trolejbusa u iznosu od 699.230 KM, rezervnih dijelova od 249.268 KM, komprimiranog prirodnog plina od 50.000 KM, usluge reklame i sponzorstva i direktne sporazume.