Na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, naime, našla su se dva od šest ključnih zakonskih akata, koji energetski sektor naše zemlje približavaju standardima EU-a. Riječ je o nacrtima zakona o električnoj energiji i zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti.

Kako je potvrdio ministar Džindić, uskoro će Federalnoj vladi biti upućeni i zakoni o obnovljivim izvorima energije, kao i o gasu, te izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti. Nakon što ih utvrdi Vlada, slijedi procedura usvajanja u Federalnom parlamentu.

Provesti niz propisa iz pravnog okvira EU-a

- Utvrdili smo nacrte dva reformska zakona, sada slijedi parlamentarna procedura kako bismo ih mogli pretočiti u konačne prijedloge te usvojiti i početi primjenjivati - izjavio je ministar Džindić.

Podsjetio je da se Bosna i Hercegovina kao članica Energetske zajednice obavezala provesti niz propisa iz pravnog okvira EU i tako nastaviti proces liberalizacije tržišta električne energije i energetske tranzicije ka čistoj energiji.

- Ovo se značajnim dijelom postiže kroz izmjene i dopune zakona na nivou entiteta. lzmjene i dopune važećeg Zakona o električnoj energiji u FBiH koje je potrebno izvršiti u cilju usklađivanja sa propisima EU bile bi takvog obima i kvaliteta da smo se radije odlučili za izradu novog - rekao je Džindić.

Novim zakonom o električnoj energiji unapređuje se, između ostaloga, sistem kontrole izgradnje proizvodnih objekata, te uvode zabrane izgradnje malih hidroelektrana. Pojednostavljuju se administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, a primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Uvode se i mehanizami za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Džindić je pojasnio i da će zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti konačno donijeti sistemsko uređenje pitanja od zajedničkog značaja za korištenje više oblika energije u sektorima električne energije, prirodnog gasa, naftnih derivata, obnovIjivih izvora i energetske efikasnosti u FBiH.

Zaštita ugroženih i zaštićenih kupaca energije

- Ovaj zakon donosi i zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Uvodi se sistem zaštite krajnjih kupaca i to ugroženih iz kategorije domaćinstva kojima se takav status utvrđuje po osnovu stanja socijalne potrebe i koji imaju pravo na subvenciju dijela računa za struju i zaštićenih kupaca iz kategorije domaćinstva kojima se takav status utvrđuje po osnovu potreba zaštite života i zdravlja, zbog čega ne smiju biti isključeni sa elektroenergetske mreže.

Unapređuje se i pravni okvir za regulaciju djelatnosti u sektoru energije, na način da jasnije definiše položaj FERK-a kao regulatornog tijela koje uređuje i nadzire tržišta električne energije, prirodnog gasa i naftnih derivata u Federaciji – najavio je Džindić.