Na osnovu tog koeficijenta i iznosa utvrđenog u Zakonu o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica bit će utvrđena visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za taj period.

Za realizaciju takve odluke osigurana su budžetska sredstava za 2021. godinu u iznosu od 45.000.000 KM.

Izmjena Uredbe o nabavci automobila za ratne vojne invalide

Vlada FBiH izmijenila je Uredbu o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe, a izmjena se odnosi na to da motori tih automobila moraju imati obim od minimalno 1.300 cm3.

Razlozi za izmjenu sadržani su u zahtjevu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH od 5. aprila 2021. godine, koji se prevashodno odnosi na osiguranje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima/ponuđačima u provođenju postupka javne nabavke, te kako bi što veći broj njih ispunio uvjete za učešće u postupku javne nabavke.

Samim tim bi i krajnji korisnici (ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe) dobili što kvalitetniji putnički automobil. Također, cilj je i povećanje i osiguranja pravične i aktivne konkurencije na tržištu, čime bi se i smanjila mogućnost žalbenih postupaka, što se i dešavalo prethodnih godina.

Prihvaćena sedmogodišnja Strategija zapošljavanja u FBiH

Vlada FBiH prihvatila je i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za period od 2021. do 2027. godine, koja je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada, te drugih nadležnih institucija.

Izrada Strategije je, inače, jedna od aktivnosti predviđenih ovogodišnjim Planom rada Vlade FBiH.

Dokument sadrži četiri strateška cilja i više ključnih ishoda kojima će se težiti s ciljem promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja.

Plan je povećati ličnu zapošljivost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada, promovirati kapacitet preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike.

Ostale odluke i zaključci

Vlada FBiH upoznala se sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenje postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVlD-19) u periodu od 21. aprila do 5. maja.

Usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta FBiH u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine, u kojem su ukupno ostvareni prihodi od 967 miliona KM, što je 18 posto planiranog za ovu godinu, te 97 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Federalna vlada dala je Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje saglasnost za provođenje postupka prodaje objekta Doma penzionera "Nedžarići" u Sarajevu, pribavljanjem ponuda u zatvorenoj koverti, po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.

Usvojen je izvještaj o radu svog Antikorupcionog tima za 2020. godinu kojeg je Vlada FBiH zadužila da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenje o njegovom formiranju.

Kako je obrazloženo, uspostavljanje tzv. "antikoruptivne mreže" unutar federalnih javnih institucija je vrlo važna pretpostavka za nesmetano dvostrano komuniciranje Antikorupcionog tima s federalnim javnim institucijama, te efikasno i efektivno provođenje antikoruptivnih aktivnosti.

Danas je prihvaćena informacija o potrebi organizacionog unaprjeđenja procesa evropskih integracija na nivou Federacije BiH, te zadužen Ured za evropske integracije da Vladi, u najkraćem roku, dostavi prijedlog akta kojim će proces koordinacije biti dodatno uređen i organizaciono unaprijeđen.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH poništila je ranije raspisani, te donijela potrebne akte za raspisivanje novog javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora privrednog društva Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Doneseni su i akti za raspisivanje javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH.

Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitała, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Zlatana Hadžića i Elnura Salihovića za vršioce tih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada je Slobodana Vukoju imenovala za zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH na period od četiri godine

Danas je imenovana Radna grupa za usklađivanje sistema procjene djece s teškoćama u razvoju s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcioniranja (MKF) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona, uz izradu Smjernica, koju čine Vildana Doder, Elma Sokić Begović, Nadija Bandić, Đenana Gološ, Emina Vučković i Mirela Spahović.

Za članove Međuentitetskog tijela za okoliš su, uime FBiH i na period od četiri godine, imenovani Mehmed Cero, Andrea Bevanda - Hrvo, Zijada Redžić i Sanja Bosiljčić Pandur.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmira Mujanovića za vršioce tih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Ljubiša Đapan, Alija Aljović, Asim Pandžić, Goran Miraščić, Zlatko Hurtić, te po jedan predstavnik Razvojne banke FBiH i Porezne uprave FBiH imenovani su za članove Radne grupe za analizu mjera koje je Vlada FBiH poduzela tokom trajanja pandemije koronavirusa, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.