Federalna vlada upoznala se, na današnjoj sjednici u Mostaru, sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar. Doneseno je više zaključaka, pa je Finansijska policija Federacije BiH zadužena da izvrši uvid u Aluminiju d.d. Mostar, kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10.7.2019. godine, kada je ugašena proizvodnja.

Od Finansijske policije Federalna vlada traži da ispita i utvrdi činjenično stanje, na osnovu čega će biti poduzete odgovarajuće mjere i aktivnosti, i da je o tome informiše. Istu je obavezu dobila i Porezna uprava Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da analizira stanje u Aluminiju, sa akcentom na razdoblje od 1.1.2019. do 1.8.2019. godine i da po potrebi, nakon izvještaja Finansijske policije i Porezne uprave, predloži Vladi Federacije BiH pozivanje na odgovornost pojedinaca zbog nastale štete.

Vlada FBiH se upoznala i sa aktom JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od 29.7.2019. godine pod naslovom Saglasnost na reprogramiranje duga iz 2019. godine Aluminija d.d. Mostar prema JP HZHB d.d. Mostar i zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog društva da postupe prema pozitivnim zakonskim propisima.

Upoznala se i sa aktom Aluminija d.d. Mostar od 25.7.2019. godine pod naslovom Prijedlog koji se upućuje Vladi FBiH putem resornog ministarstva, i saglasna je da se uveže radni staž svim uposlenicima koji u skladu sa zakonom idu u penziju do kraja 2019. godine.

Aluminij d.d. Mostar je zadužen da Vladi FBiH dostavi precizan popis uposlenika, ovjeren od Zavoda penzijskog invalidskog osiguranja, koji su stekli uvjete na bilo koji način, za odlazak u penziju, do 31.12.2019. godine.