Također, utvrđeni su kriteriji, donesena Odluka o raspisivanju i utvrđen je tekst javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Cesta Federacije BiH Mostar, u ime državnog kapitala.

Danas su dužnosti razriješeni dosadašnji predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zbog isteka mandata, te imenovan novi Nadzorni odbor ovog fonda, na period od četiri godine, u sastavu Tomislav Naletilić (predsjednik), Mehmed Hero, Josip Drežnjak, Omer Pinjić i Mujo Trebović (članovi).

Vlada je van snage stavila Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša. Ujedno je za predsjednicu novog Upravnog odbora imenovala Mirjanu Milićević, a za članove Andrijanu Katić, Božanu Bilandžija, Seada Kopića, Mirvada Kurića, Almedina Aliefendića i Amru Kunovac, na period od četiri godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Darko Pranjić (Operator - Terminali Federacije d.o.o.).