Iako je u pitanju veoma skroman uzorak, uočeni su nedostaci koji generalno karakterišu skoro sve javne nabavke. Kroz tehničke specifikacije se jedni ponuđači favorizuju, a drugi diskriminišu, a tendersku dokumentaciju sastavljaju uglavnom nestručne osobe. U komisije za javne nabavke se imenuju zaposleni samo da bi se zadovoljila forma.

Kao rezultat monitoringa podneseno je 27 zahtjeva za podnošenje prekršajnih postupaka, od kojih je tek šest procesuirano.

Primjera radi, u svim postupcima javne nabavke za koje se objavi obavještenje o nabavci i u kojima je kriterij za vrednovanje ponuda bila najniža cijena, ugovorni organi su bili obavezni primijeniti e-aukciju u najmanje 80 posto provedenih postupaka. Prema podacima Agencije, 117 ugovornih organa je imalo 0 posto primjenjene e-aukcije u postupcima javne nabavke, koje su provodili.

Nadalje, u 66 slučajeva ugovorni organi u postupcima nabavke male vrijednosti prekoračili su Zakonom definisane vrijednosti za ove vrste postupaka.

Priča za sebe su pregovarački postupci bez objave obavještenja kao najmanje transparentni postupci javnih nabavki. Po pravilu oni se mogu provoditi samo u slučajevima koji su definisani Zakonom o javnim nabavkama po jako strogim uvjetima.

Međutim, kroz postupak praćenja uočeno je da ugovorni organi primjenjuju ovu vrstu postupka i onda kada nisu ispunjeni uvjeti za primjenu.

Takvih je ugovora u prošloj godini zaključeno 1.546, uglavnom u energetskom i zdravstvenom sektoru.

U Agenciji smatraju kako su se nakon više od 10 godina izgradnje sistema javnih nabavki i preventivnog i edukativnog karaktera praćenja sistema stekli uvjeti za sankcionisajne u većem obimu onih koji ne poštuju zakon i podzakonske akte.

- Praćenje sistema javnih nabavki, u skladu i sa Direktivama EU-a ukazuje na potrebu kontinuiranog praćenja sistema, a u cilju uočavanja devijacija u istom i otklanjanja uočenih devijacija. Međutim, neophodan je veći broj zaposlenih - poručuju oni, objavio je capital.ba.