Doneseni su i akti za raspisivanje javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH. Skupštini Energoinvesta d.d. Sarajevo Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitała, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Asima Ibrahimagića, Dženana Imamovića, Zlatana Hadžića i Elnura Salihovića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada je Slobodana Vukoju imenovala za zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH na period od četiri godine.

Danas je imenovana Radna grupa za usklađivanje sistema procjene djece s teškoćama u razvoju s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MKF) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona, uz izradu Smjernica, koju čine Vildana Doder, Elma Sokić Begović, Nadija Bandić, Đenana Gološ, Emina Vučković i Mirela Spahović.
Za članove Međuentitetskog tijela za okoliš su, uime FBiH i na period od četiri godine, imenovani Mehmed Cero, Andrea Bevanda - Hrvo, Zijada Redžić i Sanja Bosiljčić Pandur.

Vlada je dala prethodne saglasnosti Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmir Mujanović za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Ljubiša Đapan, Alija Aljović, Asim Pandžić, Goran Miraščić, Zlatko Hurtić, te po jedan predstavnik Razvojne banke FBiH i Porezne uprave FBiH imenovani su za članove Radne grupe za analizu mjera koje je Vlada FBiH poduzela tokom trajanja pandemije koronavirusa (COVID-19), saopćila je Vlada FBiH.