Iz njemačke komore, koja je odigrala ključnu ulogu pri uspostavi notarijata u zemljama Zapadnog Balkana ističu da notari igraju važnu ulogu u sistemu preventivnog pravosuđa. Napominju da se važan zadatak notarskog rada ogleda i u borbi protiv pranja novca.

- S pravom su notari, u pravnom okviru Evropske unije, a vezano za borbu protiv pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, određeni kao obveznici i važan preventivni faktor. S obzirom na sudjelovanje notara u sačinjavanju ugovora na području stvarnih prava (nekretnina) i prava privrednih društava, notari su u najboljoj poziciji da otkriju i spriječe radnje usmjerene na pranje novca, navodi se u pismu.

Kako naglašavaju iz njemačke notarske komore, u mnogim evropskim zemljama, pa i u BiH, notari već na vrlo efikasan način doprinose borbi protiv pranja novca, prijavljivanjem sumnjivih transakcija odgovarajućim institucijama nadležnim za finansijsko obavještavanje.

Jedan vrlo važan preduvjet da notari mogu dati djelotvoran doprinos je, kako se navodi, njihova sposobnost da pažljivo procijene svaki ugovor koji sačinjavaju, kao i da savjetuju ugovore strane, prije nego što se ugovor zaključi i ovjeri ga notar.

- U protivnom, notari nisu u mogućnosti otkriti bilo kakvu skrivenu namjeru ugovornih strana. Samo ako notar može sačiniti notarski obrađenu ispravu s potpunim znanjem o namjerama stranaka, notar je u mogućnosti otkriti sumnjive transakcije, upozorava se u pismu.

U Federaciji BiH Parlament trenutno raspravlja o izmjenama u notarskoj službi. Ukratko, kako je najavljeno, Zakon o notarima izmijenit će se na način da se smanji broj notarski obrađenih isprava i, umjesto istih, uvede takozvani postupak solemnizacije. U tim slučajevima, notar ne bi sačinjavao notarski obrađenu ispravu u postupku u kojem istražuje namjere ugovornih strana i pretvara ih u potpuno sveobuhvatan pravni dokument, koji potom ovjerava. Umjesto toga, stranke će moći ugovore, koji su već privatno sklopljeni odnijeti kod notara i tražiti da toj privatnoj ispravi da rang javne isprave.

- U takvom postupku, zadatak notara bio bi ograničen na čistu pravnu provjeru dokumenta. Međutim, notar ne bi mogao istražiti namjere ugovornih strana, pa bi mnogi slučajevi pranja novca mogli ostati neotkriveni. Bojimo se da bi uvođenje takvog postupka (solemnizacije) štetilo doprinosu notara u borbi protiv pranja novca, a što je zadatak, na koji su notari ponosni, upozoravaju iz Njemačke savezne notarske komore u pismu upućenom svim institucijama u BiH nadležnim za implementaciju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Pismo je upućeno Vijeću ministara BiH, državnim ministarstvima sigurnosti i pravde, SIPA-i, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji (OSA) te federalnim ministarstvima pravde, finansija i unutrašnjih poslova.