Saglasnost je, također, data da za v.d. izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci, bude imenovana Suada Mahović.

Prethodne saglasnosti date su i Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za razrješenje članova Uprave, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Mate Rupčića za direktora - predsjednika Uprave, Ivan Sušca za član Uprave - izvršnog direktora za razvoj sistema sustava i marketing i Ljube Vujice za člana Uprave - izvršnog direktora za poštansku tehnologiju, na period od četiri godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva Vlada FBiH danas je opunomoćila Fahrudina Smailagića (Igman d.d. Konjic) i Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).