Nadzorni odbor KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo objavio je konkurs za izbor i imenovanje novog generalnog direktora – predsjedavajućeg člana Uprave GRAS-a.

Kako se navodi u konkursu, imenovanje generalnog direktora GRAS-a vrši se na period četiri godine.

Među uvjetima koje kandidati trebaju ispunjavati je da se protiv njih ne vodi krivični postupak, da ne postoji sukob interesa u smislu člana 14. Zakona o javnim preduzećima, da ne vrše funkciju u političkim strankama te da nemaju direktni ili indirektni finansijski interes u preduzeću.

Također, od kandidata se traži da imaju visoku stručnu spremu, tehničkog ili društvenog smjera i deset godina radnog iskustva u struci sa VSS, od čega najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima.

Potencijalni kandidati morat će predstaviti i program rada preduzeća za mandatni period i dokaze o uspješnim rezultatima u dosadašnjem radu.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, nakon čega će Komisija za provođenje konkursa za izbor i imenovanje generalnog direktora GRAS-a započeti otvaranje prijava. 

Cijeli tekst konkursa možete pročitati na OVOM LINKU.