Utvrđene su prve mjere za dalje postupanje Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK a na osnovu Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona, sa sjednice održane danas u Bihaću. 

Zauzet je stav da je neprihvatljivo postupanje po Instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH (broj:01-50-9578/20 od 22.12.2020. godine) a koja se odnosi na privremeno premještanje ilegalnih migranata iz šatorskog kampa "Lipa" u kamp "Bira" u Bihaću te da zakonodavna vlast USK ne prihvata povratak ilegalnih migranata u privatni centar "Bira" u Bihaću, zbog njegovog položaja i zbog narušene sigurnosno i zdravstveno - epidemiološke situacije građana i ugroženosti njihove imovine.

Skupština USK zatražila je od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, da izvrše izmjene Odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na način da se ukine karakter privremenog prihvatnog centra za smještaj ilegalnih migranata na lokacijama bivše tvornice "Bira" u Bihaću i bivše tvornice "Miral" u Velikoj Kladuši, koji se nalaze u privatnom vlasništvu kao i hitno izmeštanje ilegalnih migranata iz tvornice "Miral" u Velikoj Kladuši. 

Skupština je Operativnu grupu USK zadužila zaključkom da Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona poduzmu sve mjere i radnje u cilju očuvanja sigurnosne i zdravstveno – epidemološke zaštite građana Unsko-sanskog kantona.

U skladu s ovim, te posebno zbog usložnjene situacije nakon požara koji je izbio u kampu "Lipa", Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK donijela je slijedeće zaključke:

1. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije da iskoordiniraju i osiguraju dovoljan broj policijskih patrola kako bi spriječili nekontrolisani priliv ilegalnih migranata u naseljena mjesta na području USK, posebno iz pravca naselja Lipa prema Bihaću kao i ispred tvornice "Bira" u Bihaću gdje traju protestna okupljanja građana, u cilju zaštite objekta "Bire" od povratka ilegalnih migranata u objekat tvornice.

2. Traži se od IOM, UNHCR-a, UNICEF-a i ostalih međunarodnih organizacija koje pružaju pomoć ilegalnim migrantima kao i od Službe za rad sa strancima da o svakoj aktivnosti sa ilegalnim migrantima, koju realiziraju na području USK, prethodno obavijeste Operativnu grupu za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

3. Zadužuje se IOM da u koordinaciji sa predstavnicima Grada Bihaća, hitno počne sa izmještanjem materijalno tehničkih sredstava, kontejnera i opreme iz tvornice "Bira" u Bihaću na lokaciju koju će međusobno dogovoriti.

4. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije da preispitaju opravdanost zadržavanja policijskih punktova na lokacijama Bosanska Otoka i Velečevo, uspostavljenih radi kontrole priliva ilegalnih migranata na područje USK.