- Radovan Paprica i Slavko Ognjenović krivi su što su od početka aprila 1992. godine, pa najmanje do septembra 1992. godine, u kojem se periodu odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva
općine Foča, znajući za takav napad te da njihove radnje čine dio napada, kao pripadnici vojnih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, upotrebom sile i prijetnje počinili silovanje - saopćio je Sud BiH.

Prema optužnici, 9. juna 1992. godine, sa još jednom osobom, na grub način silovali su ženu bošnjačke nacionalnosti u Miljevini kod Foče.

Presudom je djelomično usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene, pa se optuženi obavezuju dajoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 37.000 KM – i to: na ime duševnih bolova zbog povrede slobode ili prava ličnosti iznos od 12.000 KM, te duševnih bolova zbog smanjenja životne aktivnosti iznos od 25.000 KM, a sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja prvostepene presude u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U preostalom dijelu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, oštećena se upućuje da zahtjev može ostvariti u parničnom postupku, naveli su iz Suda BiH.