Tu su prisutni jednostrano mijenjanje bitnih elemenata ugovora (npr. cijene usluge) i sustavno diskriminiranje potrošača (novih i starih korisnika telekom usluga), navode u saopćenju ombudsmani za zaštitu potrošača u BiH.

Kažu da komunalni sektor u uvjetima globalne zdravstvene i ekološke krize posluje bez uvažavanja osnovnih potrošačkih prava, između ostalog i prava na izbor, dok se u sektoru maloprodaje samovoljno odbacuju prigovori potrošača.

Stoga je danas svaki potrošač, po njihovom mišljenju, dužan i ovlašten voditi brigu o svojima potrošačkim interesima i insistirati na njihovoj provedbi i zaštiti svim pravnim i društveno prihvatljivim sredstvima.

Svjetski dan potrošača prilika je da se uvijek iznova ukaže na stanje u oblasti zaštite potrošača, te značaj i ulogu koju potrošač ima kao generator ekonomije i regulator tržišta.

Prava potrošača su široko definirana i kreću se od prava na izbor, do prava na život i rad u zdravoj i održivoj okolini.

Svjedoci smo da danas potrošačka prava po svom značaju poprimaju karakter temeljnih ljudskih prava, budući da bez njihovog zadovoljenja pojedinac ne može učestvovati u modernim društvenim tokovima.