Kantonalno javno komunalno preduzeće Park raspisalo je Konkurs za izbor i imenovanje direktora.

Pored nabrojanih nadležnosti direktora, u konkursu je navedeno da se bira direktor kojem će mandat trajati četiri godine.

Osim općih uvejta direktor ovog preduzeća treba da ispunjava i posebne uvejte: da ima završenu visoku stručnu spremu, ekonomski, pravni, fakultet društvenog smjera, tehničkog ili biotehničkog smjera, da ima najmanje pet godina radnog iskustva i tri godine na rukovodećim poslovima, da ponudi program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu. Zatim da nije predsjednik i član nadzornog ili upravnog odbora u privrednim društvima, institucijama, fondovima, agencijama ili komisijama, da je prošao ili se obavezao da će obaviti odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i da ispunjava i druge uvjete koji su zakonskim i podzakonskim aktima predviđeni kao obligatorni za direktore javnih preduzeća, uključujući i komunalna preduzeća.

Konkurs je otvoren 15 dana.

Podsjećamo, vladajuća "šestorka" je poziciju direktora Parka prepustila Demokratskoj fronti, te je Nadzorni odbor na mjesto vršioca dužnosti direktora imenovao Edina Abdurahmanovića, diplomiranog ekonomistu i člana ove političke stranke, te zastupnika u Općinskom vijeću Centar.

S obzirom na praksu aktuelne Vlade Kantona Sarajevo za pretpostaviti je da će upravo Abdurahmanović biti izabran kao najbolji kandidat za ovu direktorsku poziciju.