Ovim Zakonom se, između ostalog, definišu prava na ostvarivanje jednokratne dugoročne beskamatne pozajmice za rješavanje stambenih potreba, zatim subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih pitanja, prava na novčanu pozajmicu za otvaranje radnih mjesta i pravo na subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta.

Ministar za boračka pitanja KS-a Hajrudin Grabovica kazao je da je na inicijativu Saveza dobitnika ratnih priznanja "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" izmijenjen datum prijave za ostvarivanje prava na novčanu pozajmicu i dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba te da se kao relevantno uzima provedeno vrijeme od deset godina neprekidnog boravka u Kantonu prije dana objave Javnog poziva za ostvarivanje tog prava.

Istakao je da je uvedeno i novo pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, kao i uslovi i kriteriji za ostvarivanje tog prava na nivou Kantona.

- Novo pravo je i personalna asistencija za ratne vojne invalide - paraplegičare i 100 posto ratne vojne invalide prve grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe - naglasio je ministar.

Prema podacima o broju demobiliziranih pripadnika Oružanih snaga BiH sa područja Kantona Sarajevo, ukupan broj demobiliziranih boraca u KS-u iznosi 87.877. Na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo od 23. septembra 2019. godine nalazi se 5.653 demobilizirana branioca.

Prema procjeni, za realizaciju tog zakona na godišnjem nivou potrebno je izdvojiti oko 8.087.040 KM.