- Pitanje regulacije rječnih korita, njihovo održavanje, čišćenje, preveniranje i saniranje klizišta i sve ono što se tematski tiče uzroka i posljedica ove problematike - bila je najavljena tema sjednice. 

Predlagač zaključaka, izvještaja i mjera, formalno je bio Edin Forto, tadašnji, a i sadašnji premijer. Predsjedavajući Skupštine KS bio je Elmedin Konaković, šef Naroda i pravde, onaj na bageru sa jučerašnje fotografije sa Ilidže. 

- Ne vidim da smo se posebno pretrgli u pripremi ove tematske sjednice. Ja sam ovu sjednicu, i vas iz Civilne zaštite, zamišljao da ste bukvalno ono ljudi koji dišete, znate svaki ćošak grada, znate svaki potok, znate svaku mogućnost da će negdje nešto poplaviti, gdje ima više vode, gdje ima više klizišta..., i da ćemo tako dobiti neku realnu sliku šta je ono neko realno stanje - govorio je Konaković na sjednici 15. jula 2019.

VEZANI TEKST - Besana noć stanovnika Ilidže: Šteta je ogromna, nema struje, mnogi nemaju grijanja i vode

 

Izrazio je nezadovoljstvo što općine nisu dostavile detaljniji materijal za sjednicu, nisu dostavile izvještaje o utrošku novca i tome slično, osim Hadžića, koje je Konaković pohvalio. 

- Da ne izgubimo cijeli dan, ja ću predložiti da se o ovim zaključcima izjasnimo, iako su oni onako dosta teoretski. Tako da ćemo ovim obavezati nekoga da možda nešto izvrši, iako nema adekvatan novac, ali da ne bude da smo čitav dan samo trla baba lan, ja ću predložiti da ipak podržimo ovakve zaključke - kazao je tadašnji predsjedavajući Konaković. 

Moglo se čuti i da je KS te godine izdvojio oko sedam miliona KM namjenskih sredstava općinama. Dakle, novca je bilo. 

I tako je Skupština sa 25 glasova "za" usvojila prijedlog mjera za rješavanje problema poplava, kako se ne bi desilo da izdangube ili što reče Konaković, da nisu cijeli dan -  trla baba lan.

VEZANI TEKST - NiP-ovci u akciji: Delić, Konaković i Okerić na bageru, ovoga se ni Vučić ne bi sjetio!

 

Ako mjere nisu bile dobre, kako je to tvrdio Konaković, zbog čega se išlo na varijantu "daj šta daš", da se računa kako je nešto usvojeno i urađeno, umjesto adekvatnih rješenja? No, šta je zapravo usvojeno i šta je od toga realizirano? Da li je baš sve bilo "trla baba lan" ili je bilo i dobrih prijedloga koji su došli iz Civilne zaštite, a odlukom Skupštine su pretvoreni u zaključke, po svemu sudeći nerealiziranih?

Osim potrebe za donošenjem ili izmjenom zakonske regulative u ovoj oblasti, među zaključcima je navedeno i, primjera radi, da kantonalna javna komunalna preduzeća trebaju redovno održavati kanale i šahtove za prihvat i odvođenje atmosferskih otpadnih voda u urbanim gradskim područjima.

Da bude jasnije, jedan takav je onaj što ga je tadašnji ministar, a sadašnji načelnik Centra Srđan Mandić, zazidao pa se time još i hvalio na društvenim mrežama.

 

 

Ali, što bi rekao Mandić, idemo dalje: 

VEZANI TEKST - Forto, "spreman na sve scenarije", dežurao na Ilidži i izazvao lavinu reakcija

- Prvenstveno, treba zabraniti i spriječiti dalju bespravnu (nelegalnu) izgradnju stambenih, industrijskih i drugih objekata neposredno na obalama vodotoka, odnosno u zoni propagacije vodnog vala.

- Treba uspostaviti odgovarajuće uvjete vezano za izgradnju bilo kojih objekata (posebno objekata infrastrukture) iznad i pored korita vodotoka (njihova izgradnja ne smije utjecati na smanjenje proticajnog profila vodotoka, prilikom izgradnje takvih objekata treba dosljedno primijeniti sve predviđene mjere i postupke vezeno za vodni režim i si.).

- Za sve vodotoke (rijeke i veće potoke) na području Kantona Sarajevo, a u svrhu tehničkog održavanja vodotoka i radova građenja vodnih građevina treba osigurati inundacijski pojas (uređeni inundacijski pojas prema članu 4. Federalnog Zakona označava zemljište između riječnoga korita i vanjskoga - vodnog ruba odbrambenog nasipa;.

- Provoditi mjere zaštite u slivnom području (kontrolisati sječu šuma, vršiti plansko pošumljavanje, kontrolisati način korištenja i obrade poljoprivrednog i drugog
zemljišta i druge odgovarajuće mjere).

 - Poduzimanje mjera i aktivnosti od strane inspekcijskih i drugih nadležnih organa na sprječavanju odlaganja raznog otpadnog materijala u korita vodotoka i u njihovoj neposrednoj blizini, kao i na sprječavanju kopanja zemlje, pijeska i šljunka na objektima za zaštitu od poplava i obavljanja i drugih radnji kojima se može ugroziti sigurnost ili stabilnost tih građevina.

- Izgradnja i održavanje objekata za zaštitu od poplava: odbrambenih nasipa, obaloutvrda, odbrambenih zidova, kaskada, rasteretnih i lateralnih kanala (odvodnih i dovodnih kanala), retencionog prostora u akumulacijama za prihvat valova velikih voda i dr.).

- Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i općine: Novi Grad, Vogošća, Ilijaš i Ilidža, trebaju odmah inicirati aktivnosti sa Agencijom za slivno područje rijeke Save na izradi projekata stalne regulacije korita vodotoka I kategorije: Bosne i Željeznice na njihovim najkritičnijim mjestima, kao i njihovoj realizaciji.

- Potrebno je da Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji sa Gradom i općinama pristupi realizaciji projekta stalne regulacije i sanacije (čišćenje i održavanje korita svih vodotoka - rijeka i potoka, kao i kanala za prihvat i odvođenje površinskih i podzemnih voda od nanosa, naplavina, drveća i drugog raznog rastinja, otpadnog materijala i si.) korita vodotoka II kategorije na području Kantona Sarajevo.

- Svi subjekti koji učestvuju u provođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava (Kanton Sarajevo, Grad, općine. Uprava i općinske službe civilne zaštite), trebaju izvršiti nabavku dodatne opreme za provođenje mjera zaštite i spašavanja od poplava. 

- Potrebno je unaprijediti sistem praćenja visine vodostaja na vodotocima I i II kategorije na području Kantona Sarajevo, ugradnjom novi automatskih mjerača visine vodostaja na vodomjemim stanicama i podaci sa istih trebaju biti dostupni svim subjektima koji učestvuju u zaštiti i spašavanju od poplava.

- Svi subjekti koji učestvuju u provođenju mjera zaštite i spašavanja od poplava, trebaju kontinuirano da prate hidrometeorološke, tehničke i ostale podatke potrebne za predlaganje i provođenje mjera zaštite od poplava.

- Pravna i fizička lica trebaju razviti sistem osiguranja imovine od poplava kod specijalizovanih društava za osiguranje.

- Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo u saradnji sa drugim subjektima treba da unaprijedi dosadašnje planove za hitno osiguravanje životnih namirnica, lijekova, energenata, kao i drugih potrepština neophodnih za očuvanje funkcionisanja vitalnih funkcija društva u vanrednim situacijama.

Općine s područja Kantona Sarajevo u svojim općinskim operativnim centrima civilne zaštite, trebaju obavezno osigurati neprekidno dežurstvo 24 sata u periodu trajanja poplava i iste opremiti sa neophodnom komunikacijskom i informacijskom opremom.

- Uprava i općinske službe civilne zaštite trebaju pokrenuti aktivnosti na stručnom osposobljavanju, obučavanju i usavršavanju postojećih službi zaštite i spašavanja za provođenje mjera zaštite i spašavanja na vodi pod vodom, sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, evakuaciju, zbrinjavanje ugroženih i stradalih, prvu medicinsku pomoć i asanaciju terena.

- Potrebno je da općinske službe civilne zaštite u saradnji sa Upravom, organizuju i provedu obuku građana o pravima i dužnostima koje oni imaju u oblasti zaštite i spašavanja, posebno o značaju provođenja lične i uzajamne zaštite građana, kao najmasovnijeg oblika pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, što bi u konačnici dovelo do jačanja svijesti građana o značaju i potrebi njihovog aktivnog i organizovanog učešća u efikasnom odgovoru cjelokupnog sistema na sve vrste prirodnih i drugih nesreća.

- Uprava treba u što kraćem roku pokrenuti aktivnosti na izmjeni podzakonskih propisa, kojima će se ojačati organizovane snage zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo i to: Štab CZ KS sa predstavnicima iz određenih ministarstava i formirati nove službe zaštite i spašavanje Kantona Sarajevo, prvenstveno služba zaštite i spašavanja iz ruševina i raščišćavanje terena.

- Finansijska sredstva za realizaciju navedenih mjera osigurati iz sredstava utvrđenih kao posebne vodne naknade i opće vodne naknade koje se prikupljaju u skladu sa Federalnom Zakonom, iz budžeta Federacije BiH, kantona i općina, povoljnih kredita ili grantova i namjenski ostvarenih sredstava prema članu 180. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Iako je problem poplava na području KS višegodišnji, ali bar posljednjih godina i nakon što su one usvojene, ove mjere je trebala provoditi Fortina prva Vlada KS za čijeg vremena su one usvojene, Vlada Marija Nenadića, i naravno aktuelna Vlada KS na čijem čelu je ponovo Edin Forto. Nadležne kantonalne i općinske službe, također. Koliko i kako se to provodilo, najbolje znaju građani Ilidže i Novog Grada ovih dana.