Kako je lokaciju bivše tvornice Bira u Bihaću Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom odredilo kao privremeni prihvatni centar za smještaj migranata, Vijeće ministara BiH izričito poziva vlasti Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća da poštuju navedenu važeću odluku i bez odlaganja izvrše prihvat i smještaj migranata na lokaciju Bira.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o odobravanju 175 hiljada KM granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za izgradnju kapaciteta i opremanje hitnog operativnog centra u Sarajevu.

Riječ je o sredstvima koja je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice osiguralo s budžetske pozicije "nabavka materijala", a ušteđeni novac će sada biti preusmjeren Društvu Crvenog krsta BiH, s ciljem poboljšanja komunikacije i koordinacije u strukturi Društva Crvenog krsta.

Vijeće ministara BiH je donijelo izmjenu odluke o odobravanju višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sa periodom realizacije 2016-2018. godine. Na ovaj način produžen je rok za provođenje ovog projekta do 2022. godine.

Također, Ministarstvo odbrane je predložilo, a Vijeće ministara BiH donijelo izmjene i dopune odluke o odobravanju sredstava finansiranja i dinamike realizacije višegodišnjeg projekta Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa periodom realizacije 2016-2018. godine.

Sredstva u iznosu od 3,3 miliona KM bit će obezbijeđena prestrukturisanjem budžetskih sredstava iz 2020. godine, dok će 5.844.000 KM biti osigurano iz budžeta institucija BiH u periodu 2021-2022. godina, do kada će se provoditi ovaj projekat.

Odobravanjem prestrukturisanja sredstava smanjit će se zahtjevi za osiguranjem dodatnih sredstava iz budžeta i omogućiti daljnja modernizacija Oružanih snaga BiH.