Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, djelimično prihvatila inicijativu za donošenje Uredbe o odsustvu s posla usvojitelja djeteta, koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić. Kao razlog je navedeno da, prema Zakonu o radu, pravo na plaćeno odsustvo, svojevrsno porodiljsko odsustvo s posla usvojiteljima djeteta i osobi kojoj je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, omogućava samo do godinu dana starosti djeteta.

Zastupnica smatra da pravo na odsustvo usvojitelja ne treba računati na osnovu dobi usvojenog djeteta, već od dana stupanja na snagu akta kojim je ono usvojeno, a što bi trebalo biti regulisano donošenjem uredbe.

Nakon razmatranja ove inicijative, Vlada smatra opravdanim da potencijalnim usvojiteljima bude omogućeno da se tokom obaveznog adaptacionog perioda propisanog Porodičnim zakonom FBiH, u potpunosti posvete maloljetnom djetetu koje usvajaju, ostvare s njim kvalitetnu emotivnu vezu i da tako zadovolje njegove potrebe i interese, te mu olakšaju privikavanje na novu porodicu.

Stoga bi bilo opravdano omogućiti pravo na plaćeno odsustvo za usvojitelje za vrijeme adaptacionog perioda, bez obzira na uzrast djeteta, kako bi usvojitelji ovo pravo mogli koristiti i u slučaju usvojenja djece starije od godinu. Međutim, inicijativa je, smatra Vlada FBiH, neprihvatljiva kada je riječ o donošenju uredbe jer za to nema izričitog zakonskog osnova.

Naime, ova materija je predmet Zakona o radu i trebala bi biti regulisana kroz njegove izmjenene i dopune. Stoga će inicijativa biti razmotrena prilikom, eventualnih, izmjena i dopuna Zakona o radu.