Tako će Zavod za izgradnju KS sklopiti ugovore o djelu sa dva diplomirana inžinjera arhitekture ili građevine, radi pružanja stručne pomoći nadzornim inžinjerima na projektima izgradnje, rekonstrukcije, također sa dva diplomirana inžinjera građevine smjer hidrotehnika, zatim sa inžinjerom geologije, zatim sa inžinjerom građevine konstruktivni smjer ili geotehnika, zatim sa dva inžinjera geodezije i sa diplomiranim ekonomistom za pružanje stručne ekonomske pomoći na realizaciji projekata.

Saglasnost za prijem jednog uposlenika, stručnog saradnika pravnika, data je JU Kantonalni centar za socijalni rad, na neodređeno vrijeme.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo dobilo je saglasnost Vlade Kantona Sarajevo za upošljavanje devet radnika.

A kako se navodi u objavi MUP-a KS, riječ je o internom oglasu za popunu upražnjenih mjesta.

Tako će MUP KS uposliti višeg referenta za poslove ličnih karata, prebivališta i boravišta i JMBG građana, višeg referenta za poslove vozačkih dozvola, referenta za poslove informisanja, akvizicije podataka i izdavanje dokumenata, zatim stručnog saradnika za poslove pristupa informacijama, te stručnog saradnika – glavnog knjigovođu i četiri pomoćna radnika na održavanju čistoće.

Podsjećamo, MUP KS također će uposliti i 200 policijskih službenika.