Vlada FBiH je danas prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta javnog prijevoza u Sarajevu u iznosu do 15.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za nabavku novih električnih trolejbusa i povezane aktivnosti, s ciljem poboljšanja razvoja infrastrukture, povećanja kapaciteta i efikasnosti usluga ekološki čistog javnog prijevoza u Sarajevu.

Rok otplate je 13 godina, s dvogodišnjim grace periodom. Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom zaduženju. Federalno ministarstvo finansija će s Kantonom Sarajevo usaglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će biti definirani uvjeti vraćanja kredita.

Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška sredstava za unapređenje avioprometa u Federaciji BiH utvrđenog Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Na ovaj način su sredstva, s prvobitnih 3.535.000 KM, namijenjena JP Aerodom Bihać, uvećana na 5.535.000 KM.

Kao razlog za izmjenu odluke je navedeno da je izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu predviđeno da će sredstva na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima - za unapređenje avioprometa Federacije BiH, biti utrošena prema programu koji donosi Vlada FBiH, a na osnovu zahtjeva za dodatnim kapitalnim sredstvima.