Kada je u pitanju Zakon o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, iz Ustavnog suda RS-a saopćeno je da je Vijeće istaklo da činjenica što se zakonodavac opredijelio da zakonom uredi određeno nematerijalno kulturno naslijeđe sa kojim se u potpunosti identifikuje jedan od konstitutivnih naroda, te što je propustio da istovremeno i u okviru jedinstvenog zakonskog rješenja uredi i odgovarajuće nematerijalno kulturno naslijeđe sa kojim se identifikuju druga dva konstitutivna naroda, ne predstavlja, samo po sebi, povredu vitalnog nacionalnog interesa tih naroda.

- Vijeće, naime, smatra da obim propisivanja, kao i dinamika postupanja zakonodavca u zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa ne dovodi konstitutivne narode Republike Srpske u neravnopravan položaj - navodi se u saopćenju.

U odluci koja se odnosi na Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Vijeće je ocijenilo da odredbom iz člana 125. stav 9. osporenog zakona, kojom je normirano da radniku zaposlenom na određeno vrijeme i neverifikovanom nastavniku radni odnos na određeno vrijeme ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda jer, u suštini, iz njenog sadržaja proizlazi da osporena odredba nema nacionalnu dimenziju i da se jednako odnosi na sve građane RS-a bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.

- Vijeće je utvrdilo da odredbama člana 140. istog zakona, kojima su regulisana pitanja nagrađivanja Svetosavskom nagradom nastavnika, stručnih saradnika i bibliotekara u osnovnim školama za izuzetne rezultate i zalaganje u radu, također nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je ocjenjujući da li je u konkretnom slučaju došlo do povrede, Vijeće imalo u vidu sadržaj cjelokupnog člana osporenog zakona, a ne samo naziv nagrade koja se dodjeljuje.

- Prema ocjeni Vijeća, propisani uslovi i kriterijumi na osnovu kojih se vrši izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade nemaju nacionalni predznak i nikoga ne favorizuju, zbog čega je izvjesno da se ova nagrada dodjeljuje isključivo za ostvarene rezultate na profesionalnom planu, dakle, u potpunosti nezavisno od njihove nacionalne i vjerske pripadnosti - dodaje se u saopćenju.

Vijeće je utvrdilo da osporena zakonska odredba ne diskriminira i ne dovodi u neravnopravan položaj bilo koji od konstitutivnih naroda u RS-u u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa, te da je nagrada dostupna svakom nastavniku, stručnom saradniku i školskom bibliotekaru koji ispunjavaju propisane uslove.

Postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma, kao i u pojedinim odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, a koje zakone je Narodna skupština RS-a izglasala na sjednicama održanim 31. maja i 1. juna, odnosno 23. juna tekuće godine, pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a.