Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (BPK Goražde) dala je saglasnost osnovnim školama "Husein ef. Đozo“ i "Fahrudin Fahro Baščelija" u Goraždu, "Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima i osnovnoj školi "Ustikolina“ u Ustikolini za zapošljavanje odgovarajućeg, stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Sporazumom kojeg su zaključili Federalni zavod i Služba za zapošljavanje BPK te Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK, u periodu od devet mjeseci sufinansirat će se troškovi obaveznih doprinosa i neto plaće za četiri stručna radnika koji će raditi sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Kako je istaknuto, Federalni zavod sufinansira ovaj projekt sa 21.000, a ostatak od 9.000 maraka resorno ministarstvo.

Vlada je usvojila i odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde i OMŠ "Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2018/19 godini.