Prvim programom koji iznosi 2.000.000 KM, novac je osiguran za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije, a putem tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima.

VEZANI TEKST - Utopljavanje objekata u Livnu, Posušju, Busovači, Vitezu, Kreševu, Grudama, Kiseljaku, a gdje su drugi gradovi?

Od toga će 1.800.000 KM biti raspodijeljeno nakon javnog poziva, te u skladu sa općim uvjetima učešća i posebnim kriterijima za raspodjelu utvrđenih današnjom odlukom, kao redovna sredstva za odabrane programe ili projekte, u maksimalnoj pojedinačnoj vrijednosti finansiranja do 100.000 KM.

Dio ovih sredstava, u iznosu od 200.000 KM, bit će udruženo sa sredstvima CARITAS-a Švicarske za realizaciju projekta energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u školskim objektima u FBiH.

Drugi usvojeni program, vrijedan 4.113.910 KM, namijenjen je za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Raspodjeli ovih sredstava prethodit će raspisivanje javnog poziva, s tim da pojedinačna vrijednost finansiranja po jednom odabranom projektu ili programu može biti u iznosu do 300.000 KM.

Trećim programom je predviđeno da kroz kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima, odnosno učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica u zaštiti nacionalnih spomenika bude izdvojeno 2.000.000 KM.
Odabir korisnika ovih sredstava bit će utvrđen na osnovu javnog poziva, a u maksimalnom iznosu od 100.000 KM po jednom odabranom programu/projektu.

Za sve programe utvrđeni su opći uvjeti učešća koje podnosioci prijave trebaju zadovoljiti kako bi mogli konkurisati za dodjelu budžetskih sredstava, te posebni kriteriji za raspodjelu sredstava.

S ciljem dostupnosti najširoj javnosti Federalno ministarstvo prostornog uređenja će javne pozive za dodjelu sredstava iz sva tri programa objaviti na svojoj službenoj web stranici, u Službenim novinama FBiH i najmanje jednom dnevnom listu.