Također, izrečena joj je i mjera sigurnosti zabrana vršenja dužnosti sudije u trajanju od pet godina od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Optužnicu protiv Vučetić je podiglo Tužilaštvo RS-a i teretila se da je na ime predujma za vještačenje u svojoj kancelariji primala stranke i od njih direktno uzimala novac u gotovini, iako je znala da je to suprotno zakonu koji nalaže da se novac uplaćuje isključivo preko depozita suda.

U više tačaka optužnice se navodi da je optužena, u namjeri da za sebe pribavi imovinsku korist, u tri navrata uzela gotovinu od stranaka, jednom u iznosu od 600 KM, zatim 800 KM i treći put 1.000 maraka.