Devizne rezerve na godišnjem nivou veće su za 1,68 milijardi KM ili 11,5 posto. Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju jula 2022. godine iznosili su 28,1 milijardu KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje depozita od 273,6 miliona KM (1%). Rast depozita registriran je kod sektora stanovništva za 105,4 miliona KM (0,8%), privatnih poduzeća 158,4 miliona KM (2,9%), ostalih domaćih sektora za 16,8 miliona KM (0,9%), i kod vladinih institucija za svega 0,2 miliona KM, objavila je Centralna banka BiH (CBBiH).

Pad na mjesečnom nivou zabilježen je kod depozita nefinansijskih javnih preduzeća za 7,2 miliona KM (0,4%). Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u julu 2022. iznosila je 5,3 posto, u apsolutnom iznosu od 1,42 milijarde KM. Godišnji rast depozita registriran je kod vladinih institucija za 1 milijardu KM (27,4%), privatnih poduzeća za 383,6 miliona KM (7,4%), nefinansijskih javnih preduzeća za 287 miliona KM (16,6%) i kod ostalih domaćeg sektora za 172,4 miliona KM (10,4%). Smanjenje stope rasta depozita na godišnjem nivou registrirano je kod sektora stanovništva za 433 miliona KM (3%).

Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju jula iznosili su 21,8 milijardi KM i veći su za 47,8 miliona KM ili 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 59,8 miliona KM ili 0,6 posto i nefinansijskih javnih poduzeća za 17,3 miliona KM ili 3,5 posto. Smanjenje kredita zabilježeno je kod vladinih institucija za 5,2 miliona KM ili 0,5%, privatnih preduzeća za 13,8 miliona KM ili 0,1%, te ostalih domaćih sektora za 10,4 miliona KM ili 5,8%.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u julu iznosila je 4,5 posto, nominalno 944,2 miliona KM. miliona KM ili 4,8%, te nefinansijskih javnih preduzeća za 9,4 miliona KM ili 1,9%.

Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrirano je kod vladinih institucija za 53,9 miliona KM ili 4,7%, a ostalih domaćih sektora za 1,7 miliona KM ili jedan posto.