Kako je obrazloženo, osnovni razlog za njenu dopunu je energetska kriza koja se u 2022. godini pojavila u Evropi i svijetu posebno u oblasti prirodnog gasa, te potrebe da i u tim uvjetima bude regulirana nabavka ovog energenta.

Dopune se odnose na interventne količine prirodnog gasa, koje se utvrđuju kao one koje je neophodno dodatno osigurati u slučaju ekstremnih situacija i nepredviđenih okolnosti, kao što su prekidi isporuke gasa zbog havarija, remonta, izuzetno niskih temperatura i slično, ili većih potreba kupaca za gasom u odnosu na planirane, ugovorene i naručene količine gasa. Cilj je omogućiti sigurno i kontinuirano snabdijevanje tarifnih kupaca.

U slučaju potrebe i nabavke interventnih količina prirodnog gasa za potrebe tarifnih kupaca, a prema iskazanom posebnom zahtjevu za konkretnu interventnu nabavku, snabdjevač će ih naručiti po trenutnim najpovoljnijim tržišnim uvjetima i cijenama i po prethodno izvršenoj avansnoj uplati tarifnog kupca koji zahtijeva interventnu količinu.

U tom slučaju, cijene interventnih količina prirodnog gasa za tarifne kupce će biti zasnovane na tržišnoj cijeni gasa sa uračunatim troškovima carine i PDV-a, te uključenim troškovima transporta kroz BiH i ostalim zavisnim troškovima uz maksimalnu maržu snabdjevača od jedan posto.

Snabdjevač je u obavezi da o svemu u pisanoj formi obavijesti resorno federalno ministarstvo, koje je o izvršenim aktivnostima dužno informirati Vladu Federacije BiH.

Naime, Energoinvest Sarajevo se, kao snadbjevač prirodnog gasa u FBiH, obratio Federalnom ministarstvu zahtjevom za dopunu Uredbe, a u vezi s Odlukom o cijenama prirodnog gasa za interventne količine za povlaštene tarifne kupce. Cilj zahtjeva je omogućavanje snadbjevaču da, po potrebi i na zahtjev kupaca, kupi na tržištu dodatne interventne količine prirodnog gasa po tržišnim cijenama.

Energoinvest navodi da je već imao ovakvu situaciju kada je od Sarajevogasa, kao distributera, dobivao zahtjeve za kupovinom dodatnih količina po tržišnim cijenama, te da je već isporučivao dodatne količine po većim cijenama od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH, ali da one nisu mogle biti naplaćene.

Danas dopunjena Uredba uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH.