Sa gradske deponije širi se nesnosan smrad zbog čega stanovnici u Buča Potoku ne mogu otvoriti ni vrata da uđu u vlastite kuće, a strahuju i od zaraze.

Zaprijetli su da će i ove, kao 2016. godine blokirati saobraćajnicu i kamioni Javnog preduzeća Rad neće moći odlagati otpad na ovoj deponiji.

Nakon što ništa nije učinjeno da se bar smanji neugodni miris sa Gradske deponije saopćenjem se oglasila i Općina Novi Grad i traži od komunalnog preduzeća Rad i nadležnih kantonalnih ministarstava prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te komunalne privrede i infrastrukture da hitno riješe način odlaganja otpada na deponiji u Smiljevićima.

Prošlo je više od godinu nakon postizanja dogovora sa građanima okolnih naselja koji su nekoliko puta protestirali i blokirali odlaganje otpada na Gradskoj deponiji. Problem širenja neugodnog mirisa u okolnim naseljima nije riješen i sa deponije se i dalje osjeti nesnosan smrad.

Da se problem riješi nisu pomogli ni protesti građana okolnih naselja koji su blokirali odlaganje otpada na Gradsku deponiju, u oktobru i novembru 2016. godine, a 8. novembra 2016. godine, postignut je dogovor da će Javno preduzeće Rad hitno pristupiti sanitarnom odlaganju otpada, što podrazumijeva prekrivanje svakog sloja otpada slojem zemlje i folijom, koja sprječava širenje neugodnog mirisa u okolini.

Tada je dogovoreno i otvaranje nove sanitarne plohe, kao i da se prečistač otpadnih voda, koji se nalazi u donjem dijelu deponije stavi u funkciju.

Nakon postizanja dogovora, preduzeće Rad počelo je sa sanitarnim odlaganjem otpada i izgradnjom nove sanitarne plohe, te je problem u znatnoj mjeri bio riješen, ali se sa tim iz nekog razloga stalo, te se nesnosan smrad ponovo širi novogradskim naseljima u neposednoj blizini Gradske deponije, navodi se u saopćenju.

Glasnogovornik KJKP Rad Mirza Ramić izjavio je za Faktor da se poštuju svi propisi po kojima se odlaže sanitarni otpad.

- Neugodni mirisi šire se zbog atmosferskih prilika jer se u neposrednoj blizini naselja oko Gradske deponije na Butilama nalazi i prečistač otpadnih voda koji također “proizvodi“ neugodne mirise. Na postrojenju cijeđenja vode na deponiji treba da radi Fond za izgradnju Kantona Sarajevo i ne znam u kojoj je fazi ovaj projekat. Sve ovo utiče na povećanje neugodnih mirisa za koje preduzeće Rad nije krivo – kazao je Ramić.

Nakon našeg razgovora sa Mirzom Ramićem saopćenjem je reagovalo Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP Rad u kojem se tvrdi da se odlaganje otpada na deponiji Smiljevići vrši se na sanitaran način.

- Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP Rad obavještavaju Općinu Novi Grad kao i cjelokupnu javnost da se odlaganje komunalnog otpada na deponiji Smiljevići vrši na sanitaran način i da se ni u jednom momentu nije odstupilo od predviđene tehnologije odlaganja. Od decembra 2016. godine kada je puštena u rad nova ploha za sanitarno odlaganje otpada, komunalni otpad se propisno odlaže, kompaktira, prekriva inertnim materijalom, odnosno zemljom. Do kraja ove godine planirana je izgradnja nove sanitarne plohe za odlaganje komunalnog otpada veličine 3.300 kvadratnih metara.

Intenzivno se radi na implementaciji Programa sanacije sarajevske deponije za period 2016-2020. u kojem su sadržane brojne mjere i radovi koje treba realizovati, a samo u ovoj godini prema posebno usvojenom Planu od strane Vlade Kantona Sarajevo izdvojena su sredstva u iznosu od preko 1,3 miliona KM.

Glavni cilj je uspostaviti Regionalni centar za upravljanje otpadom u Smiljevićima kojim će se  osigurati bolji uslovi za odlaganje komunalnog otpada, a istovremeno i unaprijediti postojeći kapaciteti za prihvat i iskorištavanje otpada poput izgradnje reciklažnog dvorišta i kapaciteta za odvojeno zbrinjavanje građevinskog otpada te drugo. Za poboljšanje rada na deponiji izdvojena su značajna finansijska sredstva iz budžeta KS za nabavku nove opreme, među kojima su buldožer za razgrtanje otpada, kompaktor za zbijanje otpada i bager gusjeničar za aktivnosti na otplinjavanju u tijelu deponije te drobilice za građevinski otpad.

Kontinuirano se radi na rješavanju problema procjednih voda sa deponije Smiljevići, kao i na sanaciji i uspostavi sistema za otplinjavanje starog i aktivnog dijela deponije. Od aprila do augusta 2018. godine instalirano je pilot postrojenje za prečišćavanje procjednih voda koje će olakšati izbor najefikasnije tehnologije za prečišćavanje procjednih voda, odnosno izgradnju prečistača.

U istoj funkciji se provodi detaljan monitoring procjednih voda od strane eksternih laboratorija, dok Rad preko priručne laboratorije vrši konstantan monitoring procjednih voda sa tijela deponije. Treba naglasiti da nema konačnog rješenja za prečišćavanje procjednih voda dok se ne izgradi kanalizacioni sistem u naselju Zabrđe, a što je u nadležnosti Općine Novi Grad kojoj je Vlada KS već doznačila sredstva za ovu namjenu. 

U toku su radovi čije se okončanje očekuje do kraja septembra na uspostavljanju 35 bušotina za prikupljanje deponijskog plina sa centralne plohe, uvezivanje u sistem za otplinjavanje i povezivanje na baklju za spaljivanje ili eventualno energetsko iskorištavanje u ovisnosti od količine i koncentracije metana. Ova aktivnost će, između ostalog, uticati i na smanjenje neugodnih mirisa sa odlagališta, a koji su, nažalost, sve prisutniji u posljednje vrijeme usljed povišenih ljetnih temperatura i obilnih kišnih oborina te povećane koncentracije vlage koji pogoduju bržoj razgradnji otpada, navodi se u saopćenju.

Sanitarna deponija Smiljevići, koja je udaljena tri kilometra od gradske zone, je na toj lokaciji od 1970. godine, a 1998. godine funkcioniše kao sanitarna deponija.