- Planiranje potrebnih količina vakcina za 2022. godinu nije vršeno na osnovu realnih pokazatelja, što je imalo za posljedicu da je Zavod u posljednjem kvartalu izdao narudžbenice za 83 posto ugovorenih količina u toku godine, te je u skladištu na kraju godine ostao značajan broj neiskorištenih vakcina.

Ovakvim načinom planiranja i nabavke vakcina nije zadovoljen princip efikasnosti kod izrade i izvršenja budžeta utvrđen Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2022. godinu - ukazuju federalni revizori.

Osvrnuli su se i na javne nabavke.

- Plan javnih nabavki Zavoda nije sačinjen na način da daje potpune informacije o predmetima nabavke, njihovim procijenjenim vrijednostima i vrstama postupaka, čime nije osiguran princip transparentnosti. Također, u postupku nabavke vakcina za imunizaciju posebnih grupa i pod povećanim rizikom, te potrošnog materijala procijenjene vrijednosti 612.027 KM, kao i nabavke usluga uvoza, skladištenja i transporta lijekova (vakcina), medicinskih sredstava i druge opreme procijenjene vrijednosti 85.500 KM, tenderska dokumentacija nije sačinjena na način da osigura praviču i aktivnu konkurenciju - navedeno je u revizorskom izvještaju.

Dotakli su se i visine direktorske plaće. Zavodom rukovodi Siniša Skočibušić koji je na poziciju direktora imenovan odlukom Upravnog odbora 16.11.2021. godine na period od četiri godine.

- Odlukom o utvrđivanju plaće direktora Zavoda od 16. 11. 2021. godine (kada je imenovan) Upravni odbor je utvrdio plaću direktora u visini 4,95 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca za period od 17.11.2021. do 31.12.2022. godine, odnosno u neto iznosu od 4.940,10 KM.

Plaća prethodnog direktora za period od 1.1.2021. do 26.5.2021. godine isplaćivana je u visini od 4,21 prosječne neto plaće u FBiH, tj. 3.894,25 KM - uspoređuju federalni revizori i dodaju:

- Uvažavajući činjenicu da je Zavod budžetski korisnik, te da su plaće izabranih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika na osnovu Zakona o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti Federacije BiH određene u znatno manjem iznosu od plaće direktora, ne možemo potvrditi opravdanost utvrđenog iznosa plaće direktora Zavoda koja se obračunavala u toku 2022. godine.

Dalje se u revizorskom izvještaju navodi da je po isteku odluke o direktorskoj plaći 31.12.2022. godine, donesena nova. Tom odlukom je utvrđena osnovna mjesečna neto plaća u visini 4,21 prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca.

- Obračun plaće direktora Zavoda po ovom osnovu vrijedi do 16.11.2025. godine, odnosno do isteka mandata. Također, zaključen je i Aneks ugovora o radu direktora Zavoda 28.12.2022. godine, kojim su izmijenjene odredbe člana 8, koje se odnose na utvrđivanje mjesečne neto plaće.

Najviša isplaćena neto plaća iznosi 4.809 KM, najniža 804 KM, a prosječna 1.641 KM - stoji u revizorskom izvještaju.

Federalni revizori su ukazali i na to da iako u 2022. godini nije bilo nabavke vakcina protiv COVID-a 19, na ovoj poziciji, iskazani su izdaci od 162.069 KM.

- Uvidom u dokumentaciju koja je služila kao osnova za knjiženje nabavke vakcina protiv COVID-a 19 konstatovali smo da su na ovoj poziciji iskazani troškovi transporta (17.817 KM), skladištenja vakcina (133.641 KM), te troškovi dnevnica (2.153 KM) i goriva za prijevoz vakcina (8.458 KM), što nije u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH - stoji u izvještaju.

Dotakli su se i troškova reprezentacije.

- Izdaci za reprezentaciju iskazani su u iznosu od 44.695 KM, a isti se najvećim dijelom odnose na konzumaciju jela i pića za učesnike 30 edukacija i radionica iz Federacije BiH. Članom 9. Uredbe o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama definisano je da u cilju namjenskog trošenja sredstava reprezentacije svaki račun mora u prilogu da sadrži kratak pismeni izvještaj o svrsi korištenja sredstava reprezentacije.

Revizorskim uzorkom utvrđeno je da je pravdanje sredstava reprezentacije najvećim dijelom vršeno na osnovu neadekvatne i nepotpune dokumentacije, jer računi ne sadrže kratak pismeni izvještaj o svrsi korištenja reprezentacije, što nije u skladu s članom 9. Uredbe - navode federalni revizori.